Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Katarina Nyberg Finn (S), hälsar välkommen och öppnar mötet

 • § 27

  Val av justerare

 • I enlighet med nämndens reglemente har en preliminär föredragningslista över de ärenden
  som avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • Ordföranden föredrar föregående protokoll.
   

  En diskussion förs om den gränsdragningslista över produkter som nämnden vid föregående sammanträde beslutade skulle tas fram. Josefin Hjelte, chef för Inköp och upphandling, informerar om att det handlar om hundratals produkter. Det medför att det inte skulle innebära något mervärde för ledamöterna i nämnden att en sådan lista tas fram. 

 • Josefin Hjelte, Chef Inköp och upphandling, föredrar punkten med stöd i den översikt över aktuella upphandlingar som har upprättats och skickats ut med kallelsen.


  Josefin informerar nämnden om att hon har gjort en del redaktionella ändringar i listan jämfört med den som har skickats ut med kallelsen. Detta för att göra listan mer pedagogisk.

  En ändring i sak gäller punkten om drivaggregat, som står längst ner i listan. Upphandlingen av skyddsutrustning är ny såtillvida att det sker under eget namn. Många produkter finns avtalade inom ramen för andra upphandlingar. Nu görs ett försök att samordna dessa, liksom se över behovet av ytterligare produkter inom ramen för skyddsutrustning. Den reviderade listan kommer att skickas ut i samband med att det justerade protokollet skickas ut.

   

  Ledamot ställer fråga om portabla ramper, vem som ansvarar för dessa och vad som händer med de som har använts. Åsa Trolle, avgående chef för Hjälpmedels- och förrådsenheten, informerar om att portabla ramper skrivs ut av hjälpmedelskonsulenter till patienter. När dessa är använda och behovet inte längre finns kvar lämnas de tillbaka till Hjälpmedelscentralen, rekonditioneras och kan sedan lämnas ut igen till en annan patient efter förskrivning.

  Bilagor

 • Åsa Trolle, avgående chef för Hjälpmedels- och förrådsenheten, deltar i sitt sista sammanträde i GNUS i dag. Hon lämnar över till Johan Olander, ny chef på Hjälpmedels- och förrådsenheten. Johan presenterar sig själv och informerar om hur verksamheten har bedrivits under sommaren. Det har varit en hög arbetsbelastning under sommaren, men det har gått ok trots tuffa förutsättningar.

   

  Fråga lyfts om även chefen för Förrådsenheten framöver bör delta vid GNUS sammanträden. Detta främst med tanke på den aktuella frågan om beredskapslager. Frågan bör övervägas inför nästa sammanträde och Johan Olander tar på sig att kolla med chefen för Förrådsenheten om han kan delta vid nämndens framtida sammanträden.

 • Nina Hagsved, miljöstrateg på Region JH, föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat underlag samt en PPT.

   

  Nina föredrar bakgrunden och konsekvenser av förändringen. 

  En diskussion följer om hur den här informationen har skickats ut till kommunerna. Elin Ring informerar om att frågan ska tas upp vid nästa sammanträde i Fredagsgruppen, där även Nina kommer att delta och föredra samma information som för GNUS.

  Bilagor

 • Christian Åhrén, sekreterare, föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickad
  verksamhetsplan för 2023. En genomgång görs av årets verksamhetsplan och förutsättningarna inför 2024.

   

  En första diskussion följer inför kommande beslut i november 2023 om GNUS:s verksamhetsplan 2024.

  Bilagor

 • Christian Åhrén, sekreterare, föredrar punkten med utgångspunkt i med kallelsen utskickad
  tjänsteskrivelse och förslag till reviderad Hjälpmedelspolicy inklusive bilaga.

   

  I början av 2017 beslutade regionfullmäktige att anta Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner (RS/455/2016) efter att en gemensam översyn tillsammans med länets kommuner genomförts. I samband med att beslutet fattades antogs också den tillhörande bilagan ”Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten”. Även reglementet för Gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (GNUS) reviderades vid tidpunkten och en skrivning om hjälpmedel lades till.

  Av regionstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ansvarar för att ta fram övergripande styrdokument för Region Jämtland Härjedalen och hålla dem aktuella. Därutöver framgår av Region Jämtland Härjedalens styrmodell att alla politiska styrdokument regelbundet och enligt planerat intervall ska utvärderas och följas upp. Långsiktiga styrdokument ska aktualiseras vart fjärde år. Mot den bakgrunden beslutade regionstyrelsen vid sammanträdet den 31 maj 2023, §87 (RS/309/2023) att överlämna till GNUS att se över och vid behov revidera Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner med tillhörande bilaga.

  En reviderad version av Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner med tillhörande bilaga har, i enlighet med regionstyrelsens beslut, upprättats (se bilaga).

  Bilagor

 • § 35

  Sammanträdestider GNUS 2024

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 10:30.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.