Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Val av justerare

 • Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner har tillsammans sett över nutritionsvårdprocessen. Utifrån översynen föreslås nutritionsansvaret följa huvudmannaansvaret i Samverkansavtalet på samma sätt som övrig HSL. Socialstyrelsens kunskapsunderlag ”Att förebygga och behandla undernäring” ska vara styrande i länet. Aktuell vårdnivå följer läkaransvaret för den enskilde. Där nytta ses ska gemensamma rutindokument och utbildningar upprättas. I övrigt ansvarar varje huvudman för sina rutiner. Denna översyn och dess resultat har godkänts i Fredagsgruppen och börjar gälla 2022-01-01.

   

  Som gemensamt rutindokument har förskrivardirektiv för kosttillägg samt sondmatningstillbehör upprättats (se bilaga 1 och 2). Förskrivare av dessa nutritionshjälpmedel är Leg. Dietist, Leg. Distriktsköterska samt Leg. Sjuksköterska. Det åligger verksamhetschef att utse lämpliga förskrivare samt att utbildning ges vid behov där av.

   

  För kosttillägg betalar den enskilde en egenavgift. Avgifterna är samverkade i Norra sjukvårdsregionförbundet. Idag tillfaller egenavgifterna regionens dietistmottagning som enda förskrivande enhet. När huvudmännen delar nutritionsansvaret, inklusive förskrivaransvaret, behöver avgifterna tillfalla samtliga vårdgivare. Detta görs genom att avgifterna tillfaller Hjälpmedels- och förrådsenheten, som i sin tur sänker produktkostnaden för nutritionshjälpmedel (för samtliga kunder) med samma summa.

 •   5

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.