Hoppa över navigering
 • Nämndens ordförande, Katarina Nyberg Finn (S), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • En presentationsrunda genomförs.

 • Förevisning av Hjälpmedelscentralen och Centralförrådet genomförs.

 • § 4

  Val av justerare

 • I enlighet med nämndens reglemente har en preliminär föredragningslista över de ärenden
  som avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • Sekreteraren går igenom föregående protokoll.


  Inga synpunkter framförs.

 • § 7

  Val av vice ordförande från kommunerna

 • Sekreteraren föredrar punkten utifrån med kallelsen utskickade handlingar.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamöter följande frågor:

  1. Samarbetsavtalet behöver ses över, främst när det gäller redaktionella ändringar.

  2. Förkortning av nämndens namn - GNU -  kan den ändras till "GNUS" för den gemensamma nämnden på regional nivå? Detta för att undvika missförstånd med kommunernas gemensamma upphandlingsnämnd, som också benämns GNU.

  3. Hur ska mötesformerna vara framöver: Digitala, hybrid eller fysiska? Ledamöterna är överens om att mötesformerna framöver som huvudregel ska vara digitala.

  Bilagor

 • Josefin Hjelte, chef för Inköp och upphandling, föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Josefin går igenom vad upphandlingar är och vad som styr dessa, syftet med upphandlingar, liksom utmaningar (referenspersoner, upphandlingsprocessen och leverenssvårigheter). Vidare presenteras ansvarsfördelningen inom upphandlingar och hur upphandlingsprocessen genomförs.

   

  En presentations görs av upphandlingar som påbörjas, handläggs eller kommer att avslutas under 2023.

   

  En diskussion förs om upphandlingsvolymer, avtalstrohet, hur mycket som upphandlas inom ramen för GNU (ca 320 miljoner kr/år), liksom om referenspersoner från kommunerna i upphandlingar.  

   

   

 • Lars Eriksson, chef för Kris- och beredskapsenheten, föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Lars föredrar vad försörjningsberedskap är och vilka tidsgränser som Region JH behöver förhålla sig till. Vidare presenteras bakgrunden till frågan och viktiga beslut som fattades regionalt under Covid-19-pandemin. Aktuella frågor i vår region gås igenom.

   

  Lars presenterar även det förändrade säkerhetsläget och aktuella frågor kopplat till det på internationell och nationell nivå, som har påverkan på regional och kommunal nivå. Slutligen ges en lägesbild över materialförsörjningen.

 • Therese Gerlang, konsulent, föredrar information om upphandlingen av ett nytt förrådssystem, som ska köpas in till Centralförrådet. Det nya systemet är tänkt att ersätta Websesam. Införandefasen kommer att vara ca 9 månader när väl upphandlingen har avslutats.

   

  En diskussion förs om bl.a. vad som kommer att krävas av kommunerna om det nya systemet införs. Frågan ska tas upp i Fredagsgruppen före sommaren 2023.

   

  Åsa Trolle, chef för Hjälpmedels- och förrådsenheten, informerar om verksamheten. Det handlar om bl.a. produktsortiment, logistik, utmaningar och problem. Vidare har Centralförrådet köpt in ett nytt spårningssystem, som Åsa gör en genomgång av.

 • Åsa Trolle, chef för Hjälpmedels- och förrådsenheten, presenterar uppföljning av statistik för kommunerna under 2021 med stöd i med kallelsen utskickat underlag, som även förevisas som PPT.

   

  Det handlar om bl.a. statistik över kostnader för inkontinenshjälpmedel/kommun, nutritionshjälpmedel/kommun, hjälpmedel per mottagare totalt, kostnader per mottagare totalt, kostnader per kommun totalt, liksom kostnader för förflyttningshjälpmedel/kommun och totalt samt sängar/kommun och totalt.

   

  En diskussion förs om vad statistiken säger och skillnader mellan kommunerna i de olika kategorierna av hjälpmedel. 

   

  Bilagor

 • Sekreteraren föredrar ärendet med utgångspunkt i med kallelsen utskickat underlag.

   

  Årsbokslut för Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (GNU) 2022 har upprättats.

   

  Verksamhet

  Uppgifterna för nämnde regleras i ett samarbetsavtal och reglemente.

  Nämnden har under 2022 haft fyra ordinarie sammanträden. Vid samtliga fyra sammanträden har nämnden fått information om aktuella upphandlingar, liksom om arbetet i Beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor.

   

  Måluppfyllelse

  Redovisningen av nämndens måluppfyllelse visar att tre av fyra mål har uppnåtts. För det mål som inte uppnåddes under 2022 planeras en uppföljning vid dagens sammanträde (§ 12).

   

  Ekonomiskt utfall

  Nämnden har ingen egen budget.

  Bilagor

 • Sekreteraren föredrar ärendet med utgångspunkt i med kallelsen utskickat underlag.

   

  Regionfullmäktige beslutade den 22 juni 2022, § 75, om en ny politisk organisation för Region Jämtland Härjedalen för mandatperioden 2023–2026. Den nya organisationen innebär bland annat att en ny nämnd, kollektivtrafiknämnden, inrättas. Samordningskansliet har med anledning av beslutade organisationsförändringar arbetat med en samlad översyn och uppdatering av regionstyrelsen och nämndernas delegationsbestämmelser samt framtagande av delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden.

  Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel har, under de förutsättningar som anges i 6 kap 37–39 §§ samt 7 kap 5–8 §§ kommunallagen, rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller till en anställd hos Region Jämtland Härjedalen. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan jämställas med ett beslut som regionstyrelsen själv har fattat. I det förslag till delegationsbestämmelser som tagits fram för nämnden har det jämfört med tidigare bestämmelser främst gjorts justeringar i de inledande texterna samt mindre revideringar i befintliga ärendetyper. Under avsnitt 1. Allmänna ärenden och rättsfrågor har två nya ärendetyper kopplat till domstolsärenden lagts till.

 • Nämnden beslutade att lunchen skulle utgå och i stället sluta tidigare än planerat.

  Ordföranden tackar deltagarna för dagens sammanträde och avslutar mötet ca kl. 12:30.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.