Hoppa över navigering
 • Nämndens ordförande, Gunnar Dovner (L), öppnar mötet och hälsar välkommen.

 • I enlighet med nämndens reglemente har en preliminär föredragningslista över de ärenden
  som avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • § 14

  Val av justerare

 • Ordföranden går kort igenom föregående protokoll.
  Inga synpunkter framförs.
   

 • Emilia Törnell, medicinteknisk ingenjör vid MTA, presenterar sig själv.

  Emilia föredrar utifrån en PPT (skickas ut separat). Presentationen omfattar:

  ·         Introduktion MDR/IVDR och svenska myndigheter,

  ·         Medicintekniska produkter och deras klassificering,

  ·         Tidsplan för införande,

  ·         Vad som regleras,

  ·         Hur det påverkar oss,

  ·         Sammanfattning.

   

  Information ges att det sedan början av 2022 finns en MTP-kommitté i Region JH.

  Ledamot ställer fråga om politiker finns med i MTP-kommittén. Svar ges att det inte finns det i nuläget – det är endast tjänstemän. Emilia informerar om vilka funktioner som sitter med i MTP-kommittén. I dagsläget är det endast regioninternt; företrädare för kommuner finns heller inte med.

   

  Emilia genomför flera omröstningar med ledamöterna via Mentimeter, bl.a. om

  ·         Vad som inte är en medicinteknisk produkt,

  ·         Vem som ansvarar för tillsyn av regionens rutiner kring tillverkning av specialanpassade produkter,

  ·         Vad ser ledamöterna för andra konsekvenser/Hur påverkas ni.

   

  I den efterföljande diskussionen ställer flera ledamöter frågor om hur kommunerna kommer att påverkas och hur det här arbetet kan synkas med God och nära vård. En diskussion förs om ev. konsekvenser.

   

  Ledamot ställer fråga om vilka konsekvenserna blir om regionen eller kommunerna gör fel. Svar ges att det är IVO och Läkemedelsverket som granskar och att det troligen blir varningar eller böter om fel begås, liksom inom andra områden.

   

  Ledamot ställer fråga om SKR:s roll är i detta implementeringsarbete. Svar ges att det är oklart, SKR har ingen direkt roll i nuläget.

 • Lars Eriksson, Beredskapschef, föredrar frågor om försörjningsberedskap med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Lars går igenom bakgrunden till nuläget, dvs. en rapport som föredrogs för regionstyrelsen 2019, vilket sedan ledde fram till flera beslut styrelsen i april 2020. Vidare presenteras vad som sker på nationell nivå när det gäller försörjningsberedskap, liksom aktuella frågor utifrån kriget i Ukraina och dess konsekvenser för bl.a. leveranser av produkter.

   

  Arbetssättet kring materialförsörjning presenteras. Regiondirektören har nyligen fattat beslut om att det ska skapas en arena som får till uppgift att regelbundet sammanställa en lägesbild. Funktioner inom den arenan presenteras. Tidplanen för arbetet diskuteras.

   

  I den efterföljande diskussionen ställer ledamot, mot bakgrund av pandemin och den ”hauss” som då blev på produkter - inte bara sjukvårdsprodukter - fråga om hur det påverkar nuvarande planer för försörjningsberedskap. Svar ges att den arenan som nu ska skapas är till just för att kunna arbeta mer proaktivt än reaktivt och fokus är på länet; inte bara regioninternt. Tanken är att även kommunerna ska inkluderas. Dialog är väldigt viktigt och kommer att vara än viktigare framöver. Robusthöjande åtgärder genomförs just nu.

  Lena Larsson kompletterar informationen om pandemin och det läge som tidigare rådde, där det fanns många oklarheter. En diskussion förs om samverkan Region JH-kommunerna.

   

  Fråga ställs om 14 eller 28 dagar är tillräckligt. Skulle det kanske hellre vara 48 dagars beredskapslager? Svar ges att det måste finnas en grund att stå på. Det måste först säkerställas att 14 dagar fungerar överallt, sedan kan vi ta nästa steg.

   

  Ledamot ställer frågor om kapacitet när det gäller elektricitet och vatten. Dessa områden omfattas av sekretess, så allmänna svar lämnas om förmågan i dessa delar.

 • Lena Larsson, Chef för Inköp och upphandling, går igenom aktuella upphandlingar med stöd i
  en Excellista (skickas ut separat).

   

  Lena informerar utifrån Emilia Törnells och Lars Erikssons tidigare föredragningar i förhållande till inköp. På grund av kriget i Ukraina är det många ordinarie produkter som inte kan levereras, varför ersättningsprodukter istället behöver köpas in.

   

  En diskussion förs om referenspersoner i upphandlingar - en fråga som har tagits upp vid flera tidigare tillfällen - och den lösning som har tagits fram för att säkerställa kommunernas involvering. Det finns ännu problem förknippade med referenspersoner, främst när det gäller kompetens kring olika produkter.

   

 • Åsa Trolle, Chef för Hjälpmedels- och förrådsenheten, informerar om förskrivningsdirektiv för peruker, där det finns oklarheter kring vad som händer när en medborgare med beslutat bidrag flyttar till en annan region. I nuläget står inget om det i förskrivardirektivet, vilket har ställt till problem i ett enskilt ärende.

   

  Även Hjälpmedelscentralen har problem med leveranser, utifrån den situation som Lena Larsson tidigare har beskrivit (§ 18).

   

  Från den 1 april 2022 förskrivs diabetestekniska hjälpmedel via beställningsportalen Sesam LMN. Det innebär att hjälpmedel förskrivs för ex. ett år i taget med ett visst antal uttag som medborgaren själv kan ta ut via ett samtal till hjälpmedels- och förrådsenheten. Det fungerar som för nutritionsprodukter. Inera erbjuder en tjänst via 1177, där patienter kan beställa själva.

 • Åsa Trolle föredrar punkten.

   

  Under 2021 har närvaron från brukarorganisationerna på Brukarrådets möten varierat mellan 2-6 personer. Det är sällan frågor lyfts från brukarna, men det är ett bra forum för dialog med brukarorganisationerna.

   

  Johan Brännström, Region JH, föredrog för Brukarrådet utredningen kring ett initiativärenden från Moderaterna om högkostnadsskydd för hjälpmedel. Det har även getts ett kompletterande uppdrag inom ramen för initiativärendet. Den utredningen pågår i nuläget.

   

 • Åsa Trolle föredrar ärendet, som i nuläget endast är ett informationsärende (inte ett beslutsärende). Det står fel i dagordningen. Ärendet kommer att tas upp för beslut under hösten 2022.

   

  En diskussion förs om processen kring framtagandet av en ny MTP-överenskommelse. Ledamot anför att det behöver tas fram en ”gränsdragningslista” för vad som ryms inom GNU:s kompetens respektive varje enskild kommuns kompetens. God och nära vård och den nya lagen med gemensam primärvårdsnivå och dess ev. konsekvenser diskuteras.

   

  Ledamot lyfter att vissa kommuner – med Krokom som exempel - har börjat att bygga upp större egna förråd respektive tvätteri. En diskussion förs kring varför det här sker, om det är samma situation i alla kommuner och önskvärdheten i en sådan utveckling. Frågan behöver diskuteras vidare.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 11:35.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.