Hoppa över navigering
 •   1

  Program

 •   2

  Mötet öppnas

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 • I enlighet med nämndens reglemente har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade sänts ut till ledamöter och ersättare.

 • Återrapportering utifrån protokoll från nämndens sammanträde den 4 september 2017.

 • Margareta Mahmoud Persson och Lars-Erik Olofsson (KD) har inkommit med en motion till regionfullmäktige om subventionering av medicinskt förskrivna kompressionsstrumpor klass 2 och uppåt. De framhåller att många patienter har stora problem med cirkulation i ben av olika orsaker och att kompressionsstrumpor rekommenderas/ordineras för att förebygga sår, obehag och smärta, invaliditet med mera.

  Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd med syfte att på affärsmässiga villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel åt kommunerna och Region Jämtland Härjedalen. Nämndens uppgifter regleras i ett reglemente som fastställts av fullmäktige i länets kommuner och i Region Jämtland Härjedalen. Ett styrdokument för nämndens verksamhet är också den nya hjälpmedelspolicyn som fastställts av parternas fullmäktigeförsamlingar under våren 2017. I policyn finns en beskrivning av synsätt och viljeinriktningen för hjälpmedelsförsörjningen i Jämtland Härjedalen.

  När den nya hjälpmedelspolicyn fastställdes reviderades också nämndens reglemente. I det reviderade reglementet framgår att nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken hjälpmedelsgrupp de ska tillhöra. Nämnden får också besluta om tillämpningsanvisningar och rutiner för verksamheten, tolkning av hjälpmedelsfrågor där oklarheter råder och övergripande prioriteringsärenden.

  Sedan 2009 finns i Jämtlands län ett gemensamt arbetssätt för Region Jämtland Härjedalen och alla kommuner för ordnat införande av nytt sortiment inom hjälpmedelsverksamhet sedan 2009. Förslag på nya produkter kommer in från brukare, leverantör eller vårdpersonal och utreds av beredningsgruppen, eller av en utsedd arbetsgrupp. Utifrån ändringen i reglementet pågår just nu ett arbete i nämnden med att ta fram rutiner och tillämpningsanvisningar för införande av nytt sortiment inom hjälpmedelsverksamheten samt se över övriga rutiner kring hjälpmedel.

  Sammantaget innebär ovanstående att den gemensamma nämnden har delegation på att besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas. Det är ett enhetligt beslut av länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen och ett resultat av den samverkan som parterna kommit överens om vad gäller hjälpmedel. Nämnden beslutar också om rutiner och tillämpningsanvisningar kring hjälpmedel. Utifrån det är det inte lämpligt att i nuläget besluta om specifika hjälpmedel som kompressionsstrumpor. Motionen bör därför avslås.

  Bilagor

 • Enligt reglemente för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter sammanträder nämnden på de dagar och tider som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Östersund om inte nämnden själv bestämmer annat. Ett förslag till sammanträdestider för nämndens sammanträden 2018 har utarbetats.

  I arbetet med att ta fram ett förslag har information inhämtats från kommunerna om sammanträdestider för kommunstyrelser, kommunfullmäktige och social nämnd eller motsvarande. Det för att undvika att nämndens sammanträdestider krockar med de mötena.

 • Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd med syfte att på affärsmässiga villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel åt kommunerna och Region Jämtland Härjedalen. Den gemensamma ingår i Region Jämtland Härjedalens politiska organisation. Ett förslag till verksamhetsplan för nämndens arbete för 2018 har upprättats.

  Den gemensamma nämndens uppdrag regleras genom ett reglemente och ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner. De ingående parterna har också fastställt en gemensam Hjälpmedelspolicy som innehåller en beskrivning av synsätt och viljeinriktningen för hjälpmedelsförsörjningen i Jämtland Härjedalen. När nämnden tar beslut om sin verksamhetsplan beslutar nämnden också om de upphandlingar som ska genomföras under året.

  Regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen har genom en regionplan för åren 2018-2020 beslutat om ett antal strategiska mål. I Finansplan återfinns finansiella mål och ekonomiska ramar. Målen i de två planerna är det övergripande uppdraget från regionfullmäktige som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa i form av åtgärder och beslut. Förutom de övergripande målen ska nämnden i sin verksamhetsplanering utgå från fastställt reglemente och samarbetsavtal samt andra regelverk kopplat till nämndens uppdrag. Verksamhetsplanen innehåller framgångsfaktorer för nämndens arbete samt en upphandlingsplan och en sammanträdesplanering.

  • Rapport om pågående arbete utifrån uppdraget att föreslå rutiner och tillämpningsanvisningar för införande av nytt sortiment inom hjälpmedelsverksamheten samt se över övriga rutiner kring hjälpmedel.
  • Återkoppling om Remiss: På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)
  • Pågående utredningar
 • Information om pågående och avslutade upphandlingar.

 •   11

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.