Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • Ordföranden, Mats E Nilsson (L), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • I enlighet med nämndens reglemente har preliminär föredragningslista över de ärenden som
  avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • § 31

  Val av justerare och tid för justering

 • Mats E Nilsson tar upp föregående protokoll. Inga synpunkter framförs.

   

  En kort diskussion förs i anslutning till föregående protokoll om Brukarrådet för hjälpmedel och prioritering av hjälpmedel för fritidsändamål. 

 • Lena Larsson, Inköpschef, går igenom upphandlingar utifrån en Excel-fil (skickas ut separat). En statusuppdatering meddelas för varje enskild upphandling.

  Lena informerar om att upphandlingar inom hälso- och sjukvårdsområdet, efter ca ett års stiltje, börjar komma i gång igen. 

  Vidare kommer ytterligare en materialkonsulent att anställas inom Inköpsenheten från och med den 1 december 2021.

   

  I den efterföljande diskussionen uttrycker ledamöter uppskattning över att det sker så mycket samarbete med andra norrlandsregioner inom upphandlingsområdet.

 • 1. Information och diskussion om Beredningsgruppens mandat och nämndens förväntningar 

  Åsa Trolle, Chef för Hjälpmedelscentralen, föredrar ärendet. Det finns frågetecken inom Beredningsgruppen om gruppens mandat i förhållande till delegationsordningen (utskickad med kallelsen), liksom GNU:s förväntningar på gruppen.

   

  Ledamöter uttrycker att det vore bra att se över delegationsordningen, eftersom den är 10 år gammal och mycket kan ha hänt sedan den fastställdes. Bland annat har övergången från landsting till region osv. skett under dessa 10 år.

   

  2. Information om diabetestekniska hjälpmedel 

  Therese Gerlang föredrar ärendet.

  Diabetestekniska hjälpmedel, så som pennkanyler och teststickor är i dagsläget inte förskrivningsbara produkter, utan ses som förbrukningsvaror. Produkterna hämtas ut på hälsocentralerna. Det saknas spårbarhet, vilket är ett problem. Det vore bra om detta kunde förändras till att bli förskrivningsbara produkter i stället, vilket är ett förslag från HMC. En ytterligare fördel är att det kommer att bli en tydligare koppling till 1177, liksom att det ska finnas fler utlämningsställen än endast hälsocentralerna.

   

  Ledamöter ställer frågor om hur många individer som skulle omfattas av förändringen och vilka konsekvenser det skulle kunna bli? Svar ges att det inte finns någon uppgift om antalet individer det omfattar i dagsläget. Vissa diabetessjuksköterskor har dock vidtalats, som är positiva till förändringen.

  Ledamot efterfrågar en utredning som beslutsunderlag, för att nämnden ska kunna ta ett välgrundat beslut i frågan. Dialog bör även ske med diabetsföreningar före beslut.

   

   

 • Åsa Trolle informerar om HMC:s lokaler. Det är ont om utrymme i lokalerna, så det finns intresse av att expandera där Estrad Norr tidigare höll till.

  I den efterföljande diskussionen lyfts takhöjden och om lokalerna verkligen är ändamålsenliga. Ledamöter påpekar även att frågan hör ihop med beredskapslager m.m.

 • Åsa Trolle föredrar ärendet om totala avgifter för enskilda, utifrån exemplet ”höftoperation”. (utskickat i handlingarna). Därtill kan även kostnader från kommunen tillkomma.

   

  Ledamöter efterfrågar en mer allmän snittkostnad för en brukare i regionen. Det framförs även att beslutet om ev. maxtaxa är en nationell fråga, där beslut i riksdagen krävs. Frågan får i så fall beredas vidare och skickas till länets riksdagsledamöter. Om en regional maxtaxa blir aktuell behöver ett ärende beredas för att kunna tas vidare till regionfullmäktige.

  Ordföranden meddelar att frågan kommer att beredas vidare under hösten i samband med inventering av hjälpmedel på HMC.

 • Carina Zetterström och Per Byenfeldt föredrar ärendet utifrån en PPT (skickas ut separat). Sammanfattningsvis presenteras hur verksamheten är organiserad och jämförelser görs med HMC.

   

  I den efterföljande diskussionen ställs fråga om behovet av lagerutrymme för syn- och hörselhjälpmedel. Svar ges att lagerbehovet inte är särskilt stort och att nuvarande lagerbehov är fullt tillräcklig. Det finns inte heller behov av att flytta över syn- och hörselhjälpmedel till HMC; det skulle snarare orsaka fler problem än det ger fördelar.

 • Christian Åhrén föredrar ärendet. Den verksamhetsplan som gäller för 2021 har skickats ut med kallelsen, i syfte att underlätta för ledamöterna att komma med inspel till kommande års verksamhetsplan. Ett utkast till verksamhetsplan kommer att presenteras inför nämndens nästa sammanträde.

   

  Ledamöter från kommunerna lyfter att nämnden bättre måste tillgodose kommunernas önskemål om gemensamma upphandlingar, för att vara fortsatt relevant framöver. Detta perspektiv behöver få större genomslag i nämndens verksamhetsplan för 2022.

   

   

 • Inga övriga frågor tas upp.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 14:30.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.