Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 •   6

  Hjälpmedelsfrågor

 • Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (GNUS) regleras i ett samarbetsavtal respektive reglemente mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i Regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut, ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp - Beredningsgruppen för hjälpmedel - har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.

   

  Vid nämndens sammanträde den 20 februari 2023, § 8 p. 1, beslutades att Sekretariatet i Region Jämtland Härjedalen ges i uppdrag att se över samarbetsavtalet, främst när det gäller redaktionella ändringar, liksom att ta fram ett förslag reviderat samarbetsavtal och presentera det för nämnden under 2023.

   

  Ett förslag till reviderat samverkansavtal för GNUS har upprättats i enlighet med nämndens beslut den 20 februari 2023.

  Bilagor

 • Uppgifterna för Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (GNUS) regleras i ett samarbetsavtal respektive reglemente mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i Regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut, ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp - Beredningsgruppen för hjälpmedel - har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.

   

  Regionfullmäktige fastställer varje år en regionplan och budget som innehåller övergripande mål och ekonomiska ramar för de kommande tre åren. Den 18 oktober 2022 beslutade regionfullmäktige i enlighet med förslaget till regionplan 2024-2026 (§ 109).

   

  Förutom de övergripande målen i regionplanen ska GNUS i verksamhetsplanen utgå från fastställt samarbetsavtal och reglemente samt andra regelverk och policyer kopplat till nämndens uppdrag, liksom aktuella frågor i kommunerna. Inom ramen för verksamhetsplanen beslutar nämnden också om de upphandlingar som ska genomföras under 2024. Vidare innehåller verksamhetsplanen en plan för de sammanträden som ska genomföras under året.

   

  Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över GNU:s verksamhet. I uppsiktsplikten ingår bland annat att övervaka så att nämnden bidrar till de strategiska mål och uppdrag regionfullmäktige har beslutat om, vilka berör nämndens verksamhetsområde.

   

  Ett förslag till verksamhetsplan för GNUS 2024 har upprättats.

  Bilagor

  • Frågor om beredskapslager Region Jämtland Härjedalen och kommunerna (Lars Amrén, Ragunda kommun och Göran Zackrisson, Regionen)
 •   10

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Katarina Nyberg Finn (S), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 38

  Val av justerare

 • I enlighet med nämndens reglemente har en preliminär föredragningslista över de ärenden
  som avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • Ordföranden föredrar föregående protokoll.

  Inga synpunkter framförs.

 • Josefin Hjelte, Chef Inköp och upphandling, föredrar punkten med stöd i den översikt över
  aktuella upphandlingar som har skickats ut med kallelsen.

   

  I den efterföljande diskussionen ställer ledamot en fråga om hur vanligt det är med överklaganden av upphandlingar. Josefin svarar att det ser väldigt olika ut beroende på vilka produkter det handlar om. Josefin redogör för exempel inom olika produktområden, liksom ekonomiska aspekter.

   

  Vidare föredrar Josefin Upphandlingsplan 2024, som ingår i förslaget till verksamhetsplan för GNUS 2024. Kompressionsprodukter är ny på listan, men inte en ny upphandling; Det finns ett pågående avtal. Denna upphandling är omfattande och inrymmer ett stort antal produkter.

   

   

  Bilagor

 • Johan Olander, chef Hjälpmedels- och förrådsenheten, och Elsy Bäckström HOSPA, föredrar punkten.

   

  • Inkontinenshjälpmedel

  Elsy Bäckström föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

  Presentationen omfattar bl.a. bakgrund, fördelning av statsbidrag mellan Regionen och kommunerna, statistik från Centralförrådet - kvalitetsarbete, statistik över inkontinenshjälpmedel, liksom analys av statistiken. Presentationen avslutas med ett antal diskussionsfrågor och förslag, bl.a. ett förslag om att en överenskommelse inom inkontinensområdet ska tas fram mellan Regionen och kommunerna.

   

  En diskussion följer om presentationens olika delar. Ledamot ställer en fråga om huruvida ersättningen räknas upp beroende på demografiska faktorer. Elsy svarar att ersättningen snarare är knuten till kostnadsutvecklingen.

   

 • Christian Åhrén, sekreterare, föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat
  förslag till reviderat samverkansavtal GNUS. 

   

  Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (GNUS) regleras i ett samarbetsavtal respektive reglemente mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i Regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut, ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp - Beredningsgruppen för hjälpmedel - har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.

   

  Vid nämndens sammanträde den 20 februari 2023, § 8 p. 1, beslutades att Sekretariatet i Region Jämtland Härjedalen ges i uppdrag att se över samarbetsavtalet, främst när det gäller redaktionella ändringar, liksom att ta fram ett förslag reviderat samarbetsavtal och presentera det för nämnden under 2023.

   

  Ett förslag till reviderat samverkansavtal för GNUS har upprättats i enlighet med nämndens beslut den 20 februari 2023.

  Bilagor

 • Christian Åhrén, sekreterare, föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickat
  förslag till verksamhetsplan för 2024. 

   

  Uppgifterna för Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (GNUS) regleras i ett samarbetsavtal respektive reglemente mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i Regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut, ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp - Beredningsgruppen för hjälpmedel - har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.

   

  Regionfullmäktige fastställer varje år en regionplan och budget som innehåller övergripande mål och ekonomiska ramar för de kommande tre åren. Den 18 oktober 2023 beslutade regionfullmäktige i enlighet med förslaget till regionplan 2024-2026 (§ 109).

   

  Förutom de övergripande målen i regionplanen ska GNUS i verksamhetsplanen utgå från fastställt samarbetsavtal och reglemente samt andra regelverk och policyer kopplat till nämndens uppdrag, liksom aktuella frågor i kommunerna. Inom ramen för verksamhetsplanen beslutar nämnden också om de upphandlingar som ska genomföras under 2024. Vidare innehåller verksamhetsplanen en plan för de sammanträden som ska genomföras under året.

   

  Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över GNU:s verksamhet. I uppsiktsplikten ingår bland annat att övervaka så att nämnden bidrar till de strategiska mål och uppdrag regionfullmäktige har beslutat om, vilka berör nämndens verksamhetsområde.

   

  Ett förslag till verksamhetsplan för GNUS 2024 har upprättats.

  Bilagor

 •  Frågor om beredskapslager Region Jämtland Härjedalen och kommunerna

  Lars Amrén, Ragunda kommun och Göran Zackrisson, Regionen, föredrar punkten.

  Lars och Göran föredrar bakgrunden, dvs. gällande de medel som finns att söka från Socialstyrelsen för 2024 för att åtgärda brister i krisberedskap. Det skulle kunna innebära att medel söks för att skapa ett centralt eller regionala beredskapslager. Hur ska den här frågan hanteras? Ska det vara ett centrallager, eller ska det finnas lager i varje enskild kommun? Det finns ett behov av att diskutera dessa frågor, uppnå en samsyn och fatta beslut om viktiga principfrågor. 

   

  I den efterföljande diskussionen ställer ledamot fråga om Länsstyrelsens roll i samordningen av krisberedskap och beredskapslager. Lars besvarar frågan. Det är i nuläget väldigt mycket som är oklart.

   

  Ytterligare en aktuell fråga är om GNUS ska hantera frågan, eller om den ska lyftas till Regionens samverkansråd (RSR). GNUS anser att frågan är angelägen och bör (i vart fall på sikt) behandlas i RSR. En möjlig tidplan är information vid RSR den 11 december och beslut i RSR den 5 februari 2024.

   

  Ledamot ställer fråga om Förvaltningscheferna/Socialcheferna är involverade in det här arbetet. Lars svarar att de inte har blivit det ännu. Efter diskussion nås samsyn om att även SVOM vid sammanträdet den 8 december bör få samma information som RSR den 11 december.

   

   

   

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 10:55.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.