Hoppa över navigering
 •   1

  (Program)

 •   2

  Mötet öppnas

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Val av justerare och tid för justering

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Information om upphandlingar

 • Presentation av statistik och strategisk diskussion om vilken statistik nämnden framöver vill ta del av.

 • Information och diskussion om MTP-överenskommelsen efter 2021.

 •   9

  Uppföljning av Brukarrådets arbete

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Mötet avslutas

 • § 18

  (Program)

 • Ordföranden, Mats E Nilsson (L), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • I enlighet med nämndens reglemente har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • § 21

  Val av justerare och tid för justering

 • Ordföranden, Mats E Nilsson, informerar om protokoll från nämndens sammanträde den 22 februari. Inga synpunkter framförs.

 • Lena Larsson föredrar pågående upphandlingar utifrån en PPT/Excel (skickas ut separat).

  Flera upphandlingar har blivit försenade p.g.a. coronapandemin, som även även lett till ökade priser på vissa produkter, bl.a. skyddshandskar.

   

  Lena tar även upp frågan om svårigheter med referenspersoner till upphandlingar (se protokoll från föregående sammanträde, § 9). Ännu har ingen direkt respons kommit till Lena från kommunerna.

  Elin Ring meddelar att hon har skickat ut information till alla förvaltningschefer i kommunerna. Tre kommuner har hittills svarat. Elin har påmint igen och kommer att ta upp frågan i dag vid ett möte med kommunerna. Elin ska återkomma till Lena med namn på referenspersoner från kommunerna.

 • Åsa Trolle presenterar statistik från Hjälpmedels- och förrådsenheten (HMC) utifrån olika hjälpmedelsgrupper enligt en PPT (skickas ut separat). Statistiken skiljer sig inte särskilt mycket åt mellan 2019 och 2020.

   

  Åsa efterlyser en strategisk diskussion om vilken statistik nämnden framöver vill ta del av.

  Ledamöter framför att den statistik som nu har presenterats är bra och relevant. Dock bör det i framtida presentationer läggas till en analys/kommentar kring vad de skillnader som syns i statistiken beror på. Vidare efterfrågas att ledamöterna ska få ta del av PPT-bilderna i förväg, så det går att förbereda synpunkter och reflektioner tillsammans med tjänstemän i kommunerna.

 • Information och diskussion om MTP-överenskommelsen efter 2021.

   

  GNU ska få information om en ny MTP-överenskommelse minst 6 månader i förväg. Det hinns inte med i nuläget. Beredningsgruppen föreslår därför att den nu gällande MTP-överenskommelsen förlängs till och med 2022, så ett en ny MTP-överenskommelse hinner arbetas igenom ordentligt.

 • Mats E Nilsson och Åsa Trolle föredrar ärendet.

  Arbetet i Brukarrådet fungerar bättre jämfört med tidigare. Arbetsgruppen är större och det är ett ökat deltagande. Det kommer fortfarande inte särskilt många inspel från brukarorganisationerna, men det är en bättre dialog jämfört med tidigare.

  Nästa möte ska hållas efter sommaren.

 • Tyngdtäcken

  Ann-Sofie O’Dwayer ställer fråga om hur diskussionen om tyngdtäcken har förts i länet.

  Mats E Nilsson redogör för diskussionen och för det beslut GNU har tagit om att tyngdtäcken inte längre ska finnas i sortimentet. En diskussion i nämnden förs därefter om fördelar och nackdelar med tyngdtäcken och hur frågan historiskt har hanterats.

   

  Hjälpmedelssortimentet

  Mats E Nilsson lyfter en önskan om att nämnden ska få ta del av information från HMC om hur hjälpmedelssortiment i dagsläget ser ut (steg 1). Därefter bör nämnden föra en diskussion om det är rimligt att sortimentet ser ut som det gör (steg 2). Denna information bör GNU få ta del av under hösten 2021.

  Vissa ledamöter lyfter att det snarare är olika produkttyper som nämnden behöver få ta del av än hela sortimentet i detalj. Vidare lyfts att nämnden även bör få ta del av hur många artiklar det finns av varje produktgrupp i lager, det samlade lagervärdet och hur många hjälpmedel ur varje produktgrupp som skrivs ut varje år.

  En diskussion förs om hur omfattade information nämnden bör får ta del av i förhållande till vilken insats det krävs av HMC för att ta fram informationen. Informationen måste även kopplas till hur behovet ser ut i länet.

   

  Frågan om beredskapslager tas upp, produktinnehåll och hur lång tid produkter ska kunna finnas tillgängliga. Information ges att detta är ett pågående arbete, en fråga som bereds i nuläget. Mer information följer längre fram.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 10:15.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.