Hoppa över navigering
 •   1

  Program

 •   2

  Mötet öppnas

 •   3

  Val av justering och tid för justering

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående protokoll

 • På nämndens sammanträde den 15 februari 2018, § 6, beslutades att kompressionsstrumpor skulle införas i hjälpmedelscentralens sortiment. Enhetschef för hjälpmedels- och förrådsenheten fick i uppdrag att till nämndens möte den 23 april 2018 redovisa vad olika avgiftsnivåer innebär för den totala förskrivningskostnaden samt motivering till föreslagen avgift.

  Kompressionsbehandling används för att förhindra uppkomst av sår hos personer med nedsatt funktion i benens vener, vid svullnad orsakad av lymfödem, för att förhindra svullnader som beror på inaktivitet samt efter blodproppar i underbenen.

  Idag finns ingen upphandling eller subvention av kompressionsstrumpor i länet, varför personer som behöver kompressionsbehandling får råd om att själv handla på nätet/apotek, behandlas med manuell lindning av hälso- och sjukvårdspersonal, eller helt blir utan behandling.

  Otillräcklig kompressionsbehandling medför utöver svullnaden ökad risk för komplikationer såsom rosfeber, eksem och bensår. Detta är ett stort problem både inom sluten vård, primärvård som kommunal hemsjukvård. Inom länets primärvård diagnosticeras i genomsnitt 370 patienter/år med rosfeber. Kostnaden för antibiotika uppskattas till cirka 270 000 kronor. Cirka 90 personer per år vårdas på sjukhuset på grund av rosfeber, något som kostar cirka 3 000 000 kronor. Manuell lindning av hälso- och sjukvårdspersonal tar åtskilliga timmar och kräver kompetens och erfarenhet. Dessa kostnader förväntas minska vid förbättrad kompressionsbehandling.

  Kostnaden för ett par kompressionsstrumpor klass II av standardmått är cirka 450 kronor, och en patient behöver 4 par per år. Kostnaden beräknas totalt uppgå till 500 000 för länet (beräknat efter förskrivarmönstret hos Region Gotland år 2016) fördelat mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. I övriga landet erbjuder hälften av landstingen kompressionsstrumpor kostnadsfritt medan den andra hälften tar ut en egenavgift på 170–400 kr per par.

  Enligt Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten föreslås produkten föras till grupp 3: egenavgift, avgiftstyp subventionerat köp, utifrån att produkten kräver hälso- och sjukvårdens kompetens att förskriva och kräver uppföljning. Föreslagen egenavgift är 200 kronor/par.

   

 • Region Jämtland Härjedalen är en politiskt styrd organisation som varje dag fattar beslut som rör medborgarna och de har rätt att ha insyn i verksamheten och hur de offentliga medlen används. I regionen används Meetings plus (https://meetingsplus.regionjh.se/) som gemensam plattform för de politiska organens möteshandlingar. Med Meetings Plus blir det enklare för medborgaren att följa med i politiken genom ett användarvänligt och lättillgängligt gränssnitt.

  I Meetings går det att välja om möteshandlingar för en instans eller enskilda handlingar ska publiceras externt eller internt. Extern publicering innebär att handlingarna är synliga för alla medan intern publicering innebär att bara den som är behörig till den instansen kommer åt handlingarna. Det går också att välja att låta enskilda instanser vara interna och de är då inte sökbara i Meetings Plus.

  Grundprincipen i Region Jämtland Härjedalen är att alla instanser ska vara sökbara i Meetings Plus och att också möteshandlingar ska vara tillgängliga externt.

  Enligt reglementet för den gemensamma nämnden avseende upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter ska kallelsen tillställas ledamöter och ersättare på lämpligt sätt. Det står däremot inget om publicering av möteshandlingar på regionens webbplats.

 • Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom regionstyrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

  Revisorerna har överlämnat revisionsrapport för år 2017 för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter. Revisorernas bedömning är att nämnden genomfört sin verksamhet i enlighet med reglemente oh avtal. Revisorerna rekommenderar att förbättringar sker inom följande områden:

  • Närvaron på sammanträdena
  • Rutiner för justering och anslag av protokoll


  Revisionsrapporten behandlades på regionfullmäktiges sammanträden 10–11 april 2018 i ärendet om ansvarsprövning för 2017 (RS/185/2018).

 • Informationsärende

 • Informationsärende

 • Informations- och diskussionsärende

  Bilagor

 • Informationsärende

 • Informationsärende

 • Informationsärende

 •   15

  Övriga frågor

 • Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom regionstyrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

  Revisorerna har överlämnat revisionsrapport för år 2017 för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter. Revisorernas bedömning är att nämnden genomfört sin verksamhet i enlighet med reglemente oh avtal. Revisorerna rekommenderar att förbättringar sker inom följande områden:

  • Närvaron på sammanträdena
  • Rutiner för justering och anslag av protokoll


  Revisionsrapporten behandlades på regionfullmäktiges sammanträden 10–11 april 2018 i ärendet om ansvarsprövning för 2017 (RS/185/2018).

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.