Hoppa över navigering
 • Nämndens nya ordförande, Gunnar Dovner (L), öppnar mötet och hälsar välkommen.

  En presentationsrunda genomförs.

 • I enlighet med nämndens reglemente har en preliminär föredragningslista över de ärenden
  som avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • § 3

  Val av justerare

 • Sekreteraren, Christian Åhrén, går igenom föregående protokoll.

  Inga synpunkter framförs. 

 • Lena Larsson, Chef för Inköp och upphandling, går igenom aktuella upphandlingar med stöd i en Excellista (skickas ut separat).

  Lena informerar hur upphandlingar till viss del görs gemensamt med övriga tre norra regioner (framgår av listan).

   

 • Åsa Trolle, Chef för Hjälpmedels- och förrådsenheten, föredrar punkten.

   

  Information från Brukarrådet

  Ett initiativärende om högkostnadsskydd har diskuterats vid Brukarrådets senaste sammanträde. En utredning är på gång, som ska delredovisas för Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i veckan. Utredningen ska vara klar i april. Frågor ställs om hur Brukarrådet har deltagit i utredningen. Svar ges att utredaren ska ha en dialog med Brukarrådets representanter.

  Vid sammanträdet framkom att Brukarrådets representanter inte anser att det behövs ett högkostnadsskydd för hjälpmedel, eftersom det är sällsynt att någon patient kommer upp i höga summor. Nivå för vilken summa som ev. skulle gälla diskuterades vid mötet.

   

  En diskussion förs om hur det säkerställs att brukarorganisationerna verkligen får tycka till och vilka organisationer som har deltagit.

   

  Information från Beredningsgruppen

  En ny hjälpmedelskonsulent har anställts, som kommer från Åre kommun.

   

  Ett pilotprojekt med utlämningsskåp ska genomföras de närmsta 6 månader. Det handlar bl.a. om nutritionsprodukter m.m. Ett sms med kod kommer att skickas ut till aktuell brukare, så att brukaren själv kan hämta ut produkten i ett skåp. Det ökar servicen och har stor potential i vårt län. Jämtland Härjedalen är först ut i landet med det här.

   

 • Therese Gerlang, Hjälpmedelskonsulent, föredrar ärendet med stöd i en PPT (skickas ut separat).

  Bakgrunden och förstudien om ett nytt förrådshanteringssystem presenteras. Problemen, som behöver åtgärdas, handlar om bl.a. brister i förhållande till en ny EU-förordning (MDR), beredskapslager och för mycket manuell hantering på papper i stället för digitalt.

   

  Kommunernas berörs av bl.a. följande:

  • En ny beställningsplattform istället för det nuvarande websesam. Denna ska möjliggöra bättre sökfunktioner än i dagens system,

  • En ny logistiksystem med möjlighet till spårbarhet av leveranser,

  • Spårbarhet utifrån MDR dvs batchhantering på produkter,

  • Buffertlagerhantering med ett ökat säkerhetslager m.m.,

  • Justering av påslaget på artiklar som köps från Centralförrådet för att bära kostnaden (fördelas mellan RJH och kommunerna).

   

  Slutsatserna från förstudien presenteras, liksom uppskattade kostnader, förvaltning av ett nytt förrådshanteringssystem, kravspecifikation och implementering av ett sådant system.

  En upphandlingsprocess ska påbörjas inom kort.

   

 • Christian Åhrén, sekreterare, föredrar ärendet utifrån med kallelsen utskickade handlingar

   

  Efter nämnden sammanträde den 8 november, vid vilket beslut togs om att se över nämndens delegationsordning, har det uppdagats att ett missförstånd uppstått kring vilken delegationsordnings som gäller. Nämnden antog under 2019 en reviderad delegationsordning (GNU/2/2019).

   

  Christian Åhrén och Åsa Trolle har med stöd av Lena Larsson gjort en översyn av delegationsordningen från 2019. Bedömningen är att det endast finns behov av att revidera nu gällande delegationsbestämmelser avseende p. 4.1. Detta eftersom det numera är Hälso- och sjukvårdsdirektör som undertecknar dokument som gäller upphandlingar av sjukvårdsmaterial som ingår i nämnden i enlighet med delegationsbestämmelserna för Hälso- och sjukvårdsnämnden (punkt 5.6. ). 

  Bilagor

 • Christian Åhrén, sekreterare, föredrar ärendet utifrån med kallelsen utskickade handlingar.

   

  Årsbokslut för 2021 har upprättats för Gemensam nämnd mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (GNU).

   

 • Inga övriga frågor tas upp.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 10:50.

   

  Nästa möte blir fysiskt i Göviken den 11 april mellan kl. 09:00-14:30. Då kommer även utbildningsmoment och genomgång av lagret på Centralförrådet att genomföras.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.