Hoppa över navigering
 • GNUS nya ordförande, Karin Näsmark (S), hälsar välkommen och öppnar mötet.

  En presentationsrunda genomförs.

 • § 2

  Val av justerare

 • I enlighet med nämndens reglemente har en preliminär föredragningslista över de ärenden
  som avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • Christian Åhrén, sekreterare, föredrar föregående protokoll.


  Inga synpunkter framförs.

 • Lars Eriksson, Beredskapschef, föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

  Presentationen omfattar vad försörjningsberedskap är, vilka olika typer av varor och tjänster som omfattas, vad som pågår på nationell nivå, utmaningar i vardagens försörjning, liksom Region JH:s arbete respektive KHOSS. 

   

  I den efterföljande diskussion lyfts erfarenheter från coronapandemin och vad vi kan ta med oss för lärdomar av den perioden. Ledamöterna har samsyn om att det är viktigt att arbetet inom försörjningsberedskap bedrivs länsgemensamt. Det är behovet som ska styra tilldelningen av material och det ska finnas en trygghet i att alla parter får del av material de behöver. Arbetet behöver samordnas mellan Regionen och kommunerna.

   

  Josefin Hjelte kompletterar informationen om införandet av EU-lagstiftningen MDR. Många produkter påverkas av ny validering, varför det föreligger brist på flera produkter. 

   

  Nutrition lyfts som ett särskilt problematiskt område. En fråga i den delen är hur Regionen och kommunerna samarbetar. Tommie Westerlund och Lars Eriksson svarar på frågor från ledamöterna.

   

  Avslutningsvis betonar Lars Eriksson att försörjningsberedskap är ett oerhört viktigt område, som vi måste ta på stort allvar. En fråga är därför om försörjningsberedskap bör vara en stående punkt på GNUS sammanträden framöver. GNUS tar med sig den frågan och begrundar den vidare inför framtiden.

   

 • Josefin Hjelte, Chef Inköp och upphandling, föredrar punkten med stöd i med kallelsen utskickade handlingar.

   

  Josefin gör en genomgång av samtliga upphandlingar som pågår utifrån upphandlingslistan.

   

  Bilagor

 • Johan Olander, Chef Hjälpmedels och förrådsenheten, föredrar punkten.

   

  I Beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor har en fråga om läkemedelsautomater lyfts. Johan gör en genomgång av problematiken och fördelarna med läkemedelsautomater. Information från SKR förevisas (se länken för mer information: Läkemedelsautomater | Välfärdsteknik | SKR)

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamöter att Regionen och kommunerna gemensamt bör titta vidare på frågan om läkemedelsautomater. Om det ska bli en fråga för GNUS att fatta beslut om måste ett beslutsunderlag tas fram och presenteras för nämnden. Ledamöterna har samsyn om att läkemedelsautomater är ett bra hjälpmedel och en lösning som skulle kunna användas i framtiden. Även nackdelar diskuteras, bl.a. en större ensamhet bland äldre. Lise Hjemgaard Svensson delger erfarenheter från Östersunds kommun, där läkemedelsautomater har införts.

   

  En diskussion förs om ett uppdrag från nämnden till Beredningsgruppen om att fortsätta diskutera läkemedelsautomater och att undersöka möjligheterna till samarbete mellan Regionen och kommunerna i den här frågan.

   

   

 • Christian Åhrén föredrar punkten med stöd i, med kallelsen, utskickade handlingar.

   

  Årsbokslut för Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (GNUS) 2023 har upprättats.

   

  Verksamhet

  Uppgifterna för GNUS regleras i ett samarbetsavtal och i nämndens reglemente. Vid sammanträdet den 6 november 2023 beslutades ett reviderat samarbetsavtal, som har skickats ut för godkännande av respektive huvudman.

   

  Den gemensamma nämnden har under 2023 haft fyra ordinarie sammanträden. Nämnden har vid samtliga sammanträden informerats om aktuella upphandlingar, liksom fått information om arbetet i Beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor.

   

  Måluppfyllelse

  Redovisningen av nämndens måluppfyllelse visar att samtliga tre mål har uppnåtts.

   

  Ekonomiskt utfall

  GNUS har ingen egen budget.

  Bilagor

 • Ordföranden tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet ca kl. 10:15

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.