Hoppa över navigering
 •   2

  Mötet öppnas

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Val av justerare och tid för justering

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Rapport om aktuella upphandlingar 2020 och hanteringen av Covid-19

  • Klagomål från en medborgare gällande avgift på hjälpmedel,
  • Beredningsgruppen har utökats med en representant från barnhab för att bevaka barnperspektivet.
 •   8

  Information om arbetet med ett system för samordnat införande av MTP, respektive det nya EU-direktivet MDR

 • Syn/hörsel-rehab har behov av ett regelverk för mottagningens hjälpmedel. Då det redan finns en befintlig antagen hjälpmedelspolicy med bilagor för Region JH och länets kommuner föreslår områdeschefen att syn- och hörsel rehabiliteringens hjälpmedel ansluts till gemensamt regelverk för hjälpmedelsförsörjning. Det finns stora likheter mellan verksamheterna Syn/hörsel-rehab och Hjälpmedels- och förrådsenheten (HMC), eftersom de båda hanterar medicintekniska produkter av typen hjälpmedel för funktionshindrade med samma krav på förskrivningsprocess, logistik, regelverk och rutiner.

  Ett gemensamt regelverk för hjälpmedelsförsörjning är ett verktyg för att säkerställa att personer med funktionshinder får en likvärdig bedömning och tillgänglighet till hjälpmedel. Dokumenten kan också ge vägledning åt medarbetare inom hälso- och sjukvården som arbetar med hjälpmedelsförskrivning. Det innebär ordning och reda, ett standardiserat arbetssätt och tydliggörande av uppdraget. Vidare bör det även medföra ekonomiska fördelar.

  När länets alla kommuner och Regionfullmäktige beslutade om hjälpmedelspolicyn specificerades aldrig vilka av Regionens hjälpmedel som policyn gällde. Syn- och hörselhjälpmedel omnämndes inte i beredningen. I praktiken tillämpas hjälpmedelspolicyns regler endast på de hjälpmedel och sjukvårdsartiklar som levereras av HMC.

 • Tyngdtäcken förskrivs i syfte för behandling av sömnproblematik, oro/ångest dag/nattetid, motorisk oro, koncentrationssvårigheter med mera. för exempelvis diagnoser som autism, Asbergers syndrom, ADHD, psykos, anorexia/bulimi och andra neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd.

  I Region Jämtland/Härjedalen har tyngdtäcke varit förskrivningsbart som hjälpmedel, efter beslut i Gemensamma nämnden 2015.


  Kostnaden för tyngdtäcke under 2016-2020: -5 722 586 kr

  Intäkter i form av hyra från kommuner: 101 515 kr

  Intäkter i form av hyra från regionen: 344 425 kr

  Egenavgift patient: 410 000 kr

  Summa -4 866 646 kr

  Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har i slutet av oktober 2020 gett ut en rekommendation om att regionerna inte ska fortsätta subventionera tyngdtäcken. Detta då det saknas tillräckligt med vetenskapliga studier som visar att tyngdtäcken medför patientnytta. Vidare har marknaden för tyngdtäcken förändrats på så sätt att produkten numera är tillgängligt i allmänna handeln som konsumentprodukt.

  Det leverantörsavtal Region Jämtland Härjedalen har avseende tyngdtäcken löper ut i april 2021.

  Mot ovan givna bakgrund bör nämnden överväga om tyngdtäcke fortsatt ska vara ett förskrivningsbart hjälpmedel som subventioneras, eller om produkten ska övergå till egenansvar.

 • Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel – GNU- regleras i ett reglemente och ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut, ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.

  Regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen beslutade den 20 oktober 2020 (§ 104) om strategiska mål och budget för den kommande treårsperioden, vilket anger övergripande inriktning och ramar för nämnden att följa och verkställa. Förutom de övergripande målen ska nämndens verksamhet utgå från fastställt reglemente och samarbetsavtal samt andra regelverk och policyer kopplat till nämndens uppdrag. Inom ramen för verksamhetsplanen beslutar nämnden också om de upphandlingar som ska genomföras under 2021. Vidare innehåller verksamhetsplanen en plan för de sammanträden som ska genomföras under året.

  Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över GNU:s verksamhet. I uppsiktsplikten ingår bland annat att övervaka så att nämnden följer de strategiska mål regionfullmäktige har beslutat om.

  Ett förslag till verksamhetsplan för GNU verksamhetsåret 2021 har upprättats.

  Bilagor

 •   13

  Övriga frågor

 •   14

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.