Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av dagordning

 • Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel regleras genom ett reglemente och ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.

  Enligt 6 kap. 24 § Kommunallagen (2017:725, KL) får fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § KL, dvs. deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

  I april 2017 (§ 53) införde Region Jämtland Härjedalen möjlighet för ledamöter i fullmäktiges presidium, regionstyrelsen, nämnderna och utskotten att delta på distans vid respektive sammanträde (RS/2350/2016). Samtidigt fastställde regionfullmäktige Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ. Av reglerna framgår förutsättningarna för deltagande på distans och ordförandens och ledamöternas ansvar vid deltagande på distans.

  Med anledning av coronapandemin och de restriktioner som har införts på nationell nivå för att minska risken för smittspridning beslutades att nämndens sammanträde den 27 april skulle ställas in. Detta bland annat eftersom det i nuläget inte finns någon möjlighet att delta i nämndens möten och ta beslut på distans, då denna möjlighet inte finns inskriven i reglementet.

  Mot ovan givna bakgrund föreslås att det i reglementet införs en ny punkt, 1.1 Deltagande i sammanträde på distans, enligt följande:

  ”1.1

  Den gemensamma nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Vid sammanträde med deltagare på distans gäller Region Jämtland Härjedalens Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ.

  Ledamot som önskar delta i sammanträde på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”

  I övrigt föreslås vissa redaktionella ändringar i reglementet.

 •   5

  Övriga frågor

 •   6

  Summering och avslut

 • Ordförande Mats E Nilsson hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • Karin Näsmark (S) utses att justera protokollet. Justering sker direkt när sammanträdet avslutas.

 • Preliminär föredragningslista över de ärenden som avses behandlas har skickats ut nämndens ledamöter och ersättare. 

 • Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel regleras genom ett reglemente och ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.

  Enligt 6 kap. 24 § Kommunallagen (2017:725, KL) får fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § KL, dvs. deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

  I april 2017 (§ 53) införde Region Jämtland Härjedalen möjlighet för ledamöter i fullmäktiges presidium, regionstyrelsen, nämnderna och utskotten att delta på distans vid respektive sammanträde (RS/2350/2016). Samtidigt fastställde regionfullmäktige Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ. Av reglerna framgår förutsättningarna för deltagande på distans och ordförandens och ledamöternas ansvar vid deltagande på distans.

  Med anledning av coronapandemin och de restriktioner som har införts på nationell nivå för att minska risken för smittspridning beslutades att nämndens sammanträde den 27 april skulle ställas in. Detta bland annat eftersom det i nuläget inte finns någon möjlighet att delta i nämndens möten och ta beslut på distans, då denna möjlighet inte finns inskriven i reglementet.

  Mot ovan givna bakgrund föreslås att det i reglementet införs en ny punkt, 1.1 Deltagande i sammanträde på distans, enligt följande:

  ”1.1

  Den gemensamma nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Vid sammanträde med deltagare på distans gäller Region Jämtland Härjedalens Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ.

  Ledamot som önskar delta i sammanträde på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”

  I övrigt föreslås vissa redaktionella ändringar i reglementet.

 • Inga övriga frågor anmäldes.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.