Hoppa över navigering
 •   2

  Mötet öppnas

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Rapport om aktuella upphandlingar

 •   7

  Information om situationen i Jämtland Härjedalen med anledning av brist på sjukvårdsmateriel i fem regioner

 •   8

  Information om produkter

 •   9

  Information från beredningsgruppen

 •   10

  Information om status i frågan om eventuell sammanslagning av gemensamma nämnder

 • Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter regleras genom ett reglemente och ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.

  Regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen beslutade den 16 oktober (§?) om strategiska mål och budget för den kommande treårsperioden, vilket anger övergripande inriktning och ramar för nämnden att följa och verkställa. Förutom de övergripande målen ska nämndens verksamhet utgå från fastställt reglemente och samarbetsavtal samt andra regelverk och policyer kopplat till nämndens uppdrag. Inom ramen för verksamhetsplanen beslutar nämnden också om de upphandlingar som ska genomföras under året. Vidare innehåller verksamhetsplanen en plan för de sammanträden som ska genomföras. Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämndens verksamhet. I uppsiktsplikten ingår bland annat att övervaka så att nämnden följer de strategiska mål regionfullmäktige har beslutat om.

  Ett förslag till verksamhetsplan för nämnden för verksamhetsåret 2020 har upprättats.

  Bilagor

 • Den 12 december 2016 beslutade Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter om att anta Överenskommelse avseende medicintekniska produkter (MTP-överenskommelsen) för perioden 2017–2018. I oktober 2018 beslutade nämnden att MTP-överenskommelsen skulle förlängas till och med 2019-12-31. Ett förslag till ny MTP-överenskommelse har tagits fram. Avtalet har bland annat justerats utifrån ändrade verksamhetskrav. Överenskommelsen avser hjälpmedel i hjälpmedelsverksamhetens sortiment samt sjukvårdsmaterial och medicintekniska produkter i förrådsverksamhetens sortiment. Överenskommelsen innefattar inte syn- och hörselhjälpmedel eller ortopedtekniska hjälpmedel. Avtalstiden sträcker sig över perioden 2020-01-01 - 2021-12-31 med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Överenskommelse om en eventuell förlängning av avtalet ska beslutas av nämnden senast 6 månader före tidsperiodens utgång.

  Nämnden fick information om den nya MTP-överenskommelsen vid sitt möte den 17 september. Kommunerna har haft möjlighet att fram till och med den 1 november inkomma med synpunkter på förslaget. Inga synpunkter har inkommit.

  Bilagor

 •   13

  Summering och avslut

 • Ordförande Mats E Nilsson (L) hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • Karin Näsmark (S) utses att justera protokollet. Justering sker den 26 november kl. 12.00 i Folkets Hus, Östersund.

 • I enlighet med nämndens reglemente har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

  Punkt 8 Information om produkter slås ihop med punkt 9 Information från beredningsgruppen. 

 • Ordföranden, Mats E Nilsson, informerar om protokoll från nämndens möte den 17 september 2019.

 • Lena Larsson, inköpschef, informerar om aktuella upphandlingar.

  Frågor från ledmöterna ställs om sociala krav i upphandlingar och om tyngdtäcken.

  Ledamöterna uttrycker en önskan om att under 2020 få särskild information om social hållbarhet i upphandlingar.

 • Lena Larsson, inköpschef, informerar utifrån en PPT-presentation om den situation som för några veckor sedan uppstod i fem regioner gällande försörjningen av sjukvårdsmateriel.

  Frågor från ledamöterna ställs om lärdomar av händelsen, konsekvenser av att artikelnummer för samma produkter skiljer sig åt mellan regionerna samt om beredskapslager i Region Jämtland Härjedalen. 

 • Sara Häggström, enhetschef för hjälpmedels- och förrådsenheten, informerar om en konsultrapport rörande förslag till organisation för införande av nya medicintekniska produkter. Rapporten hänger samman med det uppdrag Anna Frisk har haft och som hon redovisade för GNU vid föregående sammanträde. Resultatet av konsulternas arbete ska redovisas för styrgruppen den 12 november 2019. Enligt Sara Häggström är det mycket på gång inom hjälpmedelsverksamheten, men exakt vad som kommer ut av det är i nuläget ännu inte klart.

   

  När det gäller tyngdtäcken, en fråga som har varit uppe i nämnden vid ett flertal tillfällen, pågår arbete inom en arbetsgrupp med att revidera förskrivardirektivet. Detta eftersom tyngdtäcken har kommit ut som en produkt på öppna marknaden och det behöver klargöras på vilka grunder tyngdtäcken ska ges som en hälso- och sjukvårdsinsats.

   

  Vid det föregående sammanträdet i GNU beslutades att inte ta in Molli-dräkter i sortimentet. Region Västernorrland tog för ca ett år sedan in Molli-dräkter i sortimentet, men har efter att utvärderingsrapporten publicerades nyligen beslutat att inte ha dessa kvar i sortimentet. Det medför att den regionen nu har ett lager av Molli-dräkter för ett värde av ca 900 000 kr. Enligt Sara Häggström visar det att det var rätt av Region Jämtland Härjedalen att vänta och sedan ta beslutet att inte införa produkten i sortimentet.

   

  Vidare informerar Sara Häggström om hur införandet av Barnkonventionen som svensk lag kan komma att påverka hjälpmedelsområdet.

 • Christian Olsson, sekreterare, föredrar status i ärendet om en eventuell sammanslagning av gemensamma nämnder och en sammanställning av de yttranden som har inkommit i ärendet.

   

  Regionens samverkansråd behandlar ärendet samtidigt som sammanträdet i GNU, se bilagor. Förslaget till beslut innebär att GNU får i uppdrag att utreda hur samverkan inom hjälpmedelsområdet skulle kunna organiseras om frågorna inte ska ingå en utökad gemensam nämnd. Formerna för hur brukarinflytande inom hjälpmedelsområdet kan utvecklas i en framtida organisation inkluderas i utredningen. Återrapportering ska ske i februari 2020. Det medför att GNU behöver ha en beredskap för att hantera frågan mellan dagens sammanträde och nämndens sammanträde den 10 februari 2020.

 • Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter regleras genom ett reglemente och ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.

  Regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen beslutade den 16 oktober (§ 109) om strategiska mål och budget för den kommande treårsperioden, vilket anger övergripande inriktning och ramar för nämnden att följa och verkställa. Förutom de övergripande målen ska nämndens verksamhet utgå från fastställt reglemente och samarbetsavtal samt andra regelverk och policyer kopplat till nämndens uppdrag. Inom ramen för verksamhetsplanen beslutar nämnden också om de upphandlingar som ska genomföras under året. Vidare innehåller verksamhetsplanen en plan för de sammanträden som ska genomföras. Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämndens verksamhet. I uppsiktsplikten ingår bland annat att övervaka så att nämnden följer de strategiska mål regionfullmäktige har beslutat om.

  Ett förslag till verksamhetsplan för nämnden för verksamhetsåret 2020 har upprättats.

 • Den 12 december 2016 beslutade Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter om att anta Överenskommelse avseende medicintekniska produkter (MTP-överenskommelsen) för perioden 2017–2018. I oktober 2018 beslutade nämnden att MTP-överenskommelsen skulle förlängas till och med 2019-12-31.

   

  Ett förslag till ny MTP-överenskommelse har tagits fram. Avtalet har bland annat justerats utifrån ändrade verksamhetskrav. Överenskommelsen avser hjälpmedel i hjälpmedelsverksamhetens sortiment samt sjukvårdsmaterial och medicintekniska produkter i förrådsverksamhetens sortiment. Överenskommelsen innefattar inte syn- och hörselhjälpmedel eller ortopedtekniska hjälpmedel. Avtalstiden sträcker sig över perioden 2020-01-01 - 2021-12-31 med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Överenskommelse om en eventuell förlängning av avtalet ska beslutas av nämnden senast 6 månader före tidsperiodens utgång.

   

  Nämnden fick information om den nya MTP-överenskommelsen vid sitt möte den 17 september. Kommunerna har haft möjlighet att fram till och med den 1 november 2019 inkomma med synpunkter på förslaget. Inga synpunkter har inkommit.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.