Hoppa över navigering
 • Gemensamma nämndens ordförande, Gunnar Dovner (L), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 34

  Val av justerare

 • I enlighet med nämndens reglemente har en preliminär föredragningslista över de ärenden
  som avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • Ordföranden går igenom föregående protokoll.


  Inga synpunkter framförs.

 • Ingen föredragande på den här punkten närvarande. Nämnden anser dock att punkten kan anses föredragen då det finns en lista över aktuella upphandlingar utskickad med kallelsen.

  Åsa Trolle kompletterar informationen med att hemsjukvårdssängar också är under upphandling, vilket dock inte finns med i utskickat underlag.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamot att nämnden vid varje sammanträde ges information om vilka upphandlingar som genomförs. Nämnden diskuterar dock aldrig var gränsen går för regionens och kommunernas ansvar.  En annan ledamot påtalar att det finns en lista över vilka hjälpmedel som nämnden har beslutat. Åsa Trolle kompletterar informationen med att få nya produkter har tagits in under de senaste åren. Dock är det produktavtal som behöver förnyas när de går ut. En diskussion förs om gången för hur nya hjälpmedel tas in i sortimentet och vad GNU behöver få veta när avtal som går ut ska förnyas eller förlängas. Det är en fråga för vidare diskussion i nämnden längre fram.

  Bilagor

 • Bakgrund 

  Beslut i GNU 19 september, § 28
  1. Hjälpmedels- och förrådsenheten och Sekretariatet ges i uppdrag att se över
  styrdokument för Gemensamma nämnden för upphandling och Beredningsgruppen
  för hjälpmedel samt presentera dessa för nämnden.
  2. Gemensamma nämndens möte den 7 november 2022 ska äga rum fysiskt i
  Östersund.

   

  Christian Åhrén, sekreterare, föredrar de handlingar som styr nämndens uppdrag, liksom beredningsgruppens uppdrag.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts flera olika frågor.

  Främst diskuteras hur GNU följer upp och säkerställer att nämndens uppdrag verkligen genomförs, liksom hur brukarinflytande samt kostnadseffektivitet/affärsmässighet säkerställs. Ledamöter framför att nämnden framöver behöver arbeta mer med dessa delar. Inspel ges till hur uppföljning framöver bör ske och vilka mått som ska presenteras och följas upp. En diskussion förs kring om GNU bör ha en internkontrollplan. Egenkontroller görs i verksamheten, men nämnden skulle genom en internkontrollplan kunna följa upp hur verksamheten fungerar, t.ex. om väntetider hålls m.m.

  Nämnden är överens om att en genomgång av de styrande dokumenten och utbildning ska genomföras vid det första sammanträdet för GNU 2023. 

   

  Vidare förs en längre diskussion om hur samarbetet har fungerat i GNU under den gångna mandatperioden. Flera ledamöter framhåller att GNU:s ansvarsområde framöver bör tillmätas större vikt: Det är viktiga frågor som omfattar mycket pengar. En central fråga att förhålla sig till är bildandet av kommunförbundet och hur det kommer att påverka GNU.

   

  Ordföranden summerar diskussionen.

  Bilagor

 • Den 11 november 2019, § 51, beslutade Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial, medicintekniska produkter i hemmet samt hjälpmedel (GNU) att anta MTP-överenskommelsen för 2020–2021. Den 19 april 2021, § 25, beslutade nämnden att förlänga avtalet till och med 2022-12-31.

  MTP-överenskommelsen är en överenskommelse mellan region Jämtland Härjedalen, samtliga kommuner i Jämtlands län samt privata utförare som är anslutna till hälsovalet. Överenskommelsen avser hjälpmedel i hjälpmedelsverksamhetens sortiment och sjukvårdsmaterial och medicintekniska produkter för hemmet i centralförrådets sortiment. I överenskommelsen ingår bilagor för prissättning av tjänster och hyror samt prioriteringsordning för leveranser.

  Överenskommelsen innefattar inte syn- och hörselhjälpmedel eller ortopedtekniska hjälpmedel.

  Avtalsperioden sträcker sig över perioden 2023-01-01 – 2024-12-31 med möjlighet till förlängning i 24 månader. Beslut om förlängning ska ske senast 6 månader före avtalets utgång.

  Nämnden fick information om den nya överenskommelsen vid sammanträdet den 19 september 2022. Kommunerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget senast den 31 oktober 2022. Inga synpunkter har inkommit.

   

  Åsa Trolle föredrar kort punkten med utgångspunkt i utskickade handlingar.

   

  Ledamot ställer fråga om hur avstämning har skett med kommunerna. Åsa svarar att det har skett genom Beredningsgruppen för hjälpmedel, där Östersunds kommun och Strömsunds kommun har representanter. 

  Bilagor

 • Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel – GNU- regleras i ett reglemente och ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut, ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp, Beredningsgruppen för hjälpmedel, har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.


  Regionfullmäktige fastställer varje år en regionplan och budget som innehåller övergripande mål och ekonomiska ramar för de kommande tre åren. För de år som val till regionfullmäktige äger rum fastställs regionplan och budget tidigast i november det år då ett nytt regionfullmäktige tillträtt. År 2022 sker detta den 15 november. Ett förslag till regionplan och budget 2023–2025 har upprättats (RS/513/2022). Den 25 oktober 2022 beslutade regionstyrelsen i enlighet med förslaget till regionplan 2023-2025.


  Förutom de övergripande målen i regionplanen ska Gemensamma nämnden för upphandling i verksamhetsplanen utgå från fastställt reglemente och samarbetsavtal samt andra regelverk och policyer kopplat till nämndens uppdrag. Inom ramen för verksamhetsplanen beslutar nämnden också om de upphandlingar som ska genomföras under 2023. Vidare innehåller verksamhetsplanen en plan för de sammanträden som ska genomföras under året. 


  Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över GNU:s verksamhet. I uppsiktsplikten ingår bland annat att övervaka så att nämnden bidrar till de strategiska mål regionfullmäktige har beslutat om.


  Ett förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023 har upprättats. Christian Åhrén föredrar innehållet i förslaget.

  Bilagor

 • Hjälpmedels- och förrådsenheten hanterar administrationen kring faktureringen av peruker i Jämtland Härjedalen. Enheten äger inte frågan, utan läkare från främst Hud- och Kirurgkliniken gör beställningar.

  Det finns ett förskrivardirektiv (Peruker hårersättning, förskrivardirektiv 06 30 03). I förskrivardirektivet anges att Region Jämtland Härjedalen har hela kostnadsansvaret för peruker till barn. För vuxna gäller däremot ett bidrag om högst 6 000 kr/år. Kriterierna för att få bidraget är:

  • Permanent eller tillfälligt håravfall, totalt eller delvis, orsakat av medicinsk diagnos eller som biverkan av medicinsk behandling.


  Normalt hereditärt eller åldersrelaterat håravfall gäller ej som kriterium för hårersättning.

   

  Bidraget omfattar i dagsläget inte könsdysfori. Inom regionens verksamhet har frågan väckts om bidrag även ska kunna ges till patienter med könsdysfori som har behov av peruk. Efter en sammantagen bedömning överlämnas frågan till Gemensamma nämnden för vidare ställningstagande kring hur frågan ska hanteras.

   

  Åsa Trolle och Christian Åhrén föredrar ärendet med utgångspunkt i utskickade handlingar.

  En diskussion förs om huruvida frågan ska utredas eller inte utifrån för- respektive nackdelar med förslaget till beslut.

  Bilagor

 • Ordföranden tackar deltagarna för mötet och den gångna mandatperioden. Sammanträdet avslutas ca 11:40.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.