Hoppa över navigering
 • Gemensamma nämndens ordförande, Gunnar Dovner (L), öppnar mötet och hälsar välkommen.

 • § 24

  Val av justerare

 • I enlighet med nämndens reglemente har en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • Christian Åhrén, sekreterare, går igenom föregående protokoll.


  Inga synpunkter framförs.

 • Lena Larsson, Chef för Inköp och upphandling, föredrar aktuella upphandlingar med stöd i en Excellista (utskickad med handlingarna i kallelsen).

   

  En diskussion förs om kommunernas deltagande i upphandlingar. Lena framför att en tjänsteperson som har deltagit från Östersunds kommun inom upphandling av nutritionsområdet har varit kompetent, det har fungerat bra.

   

  Ledamot ställer fråga om hur leveranser av upphandlad materiel fungerar efter pandemin och utifrån påverkan av kriget i Ukraina. Lena Larsson svarar att det är stora problem med leveranser. Vidare har transporter fördyrats och följaktligen blir det mycket högre kostnader för material. Flera personer på Upphandling och inköp arbetar med att hantera dessa problem, att hitta ersättningsprodukter och hantera konsekvenserna. En särskild arbetsgrupp för materialförsörjning har tillsatts. Det pågår mycket arbete inom området för att säkerställa materialtillgången.

  Bilagor

 • Åsa Trolle informerar från Beredningsgruppens senaste möte.

  Beredningsgruppen vill träffa politiken, för att få veta vilket mandat gruppen ska ha och vilka frågor som ska prioriteras.

   

  En diskussion förs om när ett sådant möte bör hållas och vad som bör tas upp.

   

  Ledamot framför förslag om att nämnden ska ge ett uppdrag till Hjälpmedels- och förrådsenheten samt Sekretariatet att se över styrdokument och presentera dessa för nämnden. Förslag framförs även att ha nästa nämndsmöte fysiskt, då för att nämnden ska träffa Beredningsgruppen för hjälpmedel. Det finns samsyn bland ledamöterna om att det är bättre för innevarande nämnd att ha diskussionen med Beredningsgruppen med insatta ledamöter än för en ny nämnd i början av nästa mandatperiod, som inte är insatta i alla frågor.

   

  Åsa informerar om att, liksom inom upphandlingar, är det svårt att få med kompetenta medarbetare i Beredningsgruppen för hjälpmedel. Åsa informerar om sammansättningen i Beredningsgruppen.

   

  Vidare är det nu möjligt att förskriva flera uttag av inkontinenshjälpmedel, det är positivt.

  Uthämtningsskåpen i Göviken är mycket uppskattade av patienter. Liknande uthämtningsskåp kommer att sättas upp på sjukhuset. Ledamot frågar om det även kommer att sättas upp uthämtningsskåp ute i kommunerna? Åsa Trolle svarar att det inte är aktuellt inom ramen för pilotprojektet, men att det givetvis bör vara en fråga att diskutera framöver.

 • Åsa Trolle informerar om förslaget till ny MTP-överenskommelse och de förändringar som har gjorts i bilagorna (utskickade med kallelsen). Beslut kommer att tas vid nämndens sista sammanträde för året, i november.

   

  Den största ändringen har gjorts i Bilaga 2, där resekostnader för tekniker har tagits bort och dessa kostnader istället har lagts på i arbetskostnader. Detta för att minska orättvisor mellan kommuner beroende på avståndet till och från Östersund.

   

  I bilaga 3 har en ändring gjorts till 1,6 procent påslag på alla produkter med avskrivningstider. Detta ska räcka till - ekonomer har räknat på procentsatsen.

 • Christian Åhrén, sekreterare, föredrar medborgarförslaget respektive utkastet till förslag till svar från nämnden.

   

   

  Bilagor

 • § 31

  Sammanträdestider GNU 2023

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 10:20.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.