Hoppa över navigering
 •   1

  Program

 •   2

  Mötet öppnas

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående protokoll

 • Ett årsbokslut för år 2017 har upprättats för Gemensam Nämnd mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter.

  Den gemensamma nämnden har under året haft fyra sammanträden. Nämndens arbete har utgått från den av nämnden beslutad verksamhetsplan samt nämndens reglemente och fastställt samverkansavtal. Redovisningen av nämndens måluppfyllelse visar att måluppfyllelsen är god. Fyra av nämndens sex mål har uppfyllts. Två mål har nästan uppfyllts, varav ett har nämnden haft en annan inriktning på än vad som stod i verksamhetsplanen.

  Fullmäktige i kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har under året beslutat om ett tillägg i nämndens reglemente som innebär att nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken hjälpmedelsgrupp det ska höra.

  Det ekonomiska resultatet för 2017 är + 40 tkr utifrån budgeterat belopp på 40 tkr. Överskottet kan förklaras med att nämnden jämfört med tidigare år inte har haft några utgifter för sekreterarskap. Tidigare fakturerade område diagnostik, teknik och service nämndens kostnader för sekreterare.

 • Kompressionsbehandling används för att

  • förhindra uppkomst av sår hos personer med nedsatt funktion i benens vener där botande operation inte är möjlig
  • vid svullnad orsakad av lymfödem
  • för att förhindra svullnader som beror på inaktivitet
  • efter blodproppar i underbenen.


  Fel eller otillräcklig kompression medför en ökad risk för komplikationer såsom rosfeber, eksem och bensår: åkommor som medför såväl stora kostnader som stort lidande. Idag finns ingen upphandling eller subvention av kompressionsstrumpor i länet, varför personer antingen får råd om att handla på nätet eller på apotek, behandlas med manuell lindning av hälso- och sjukvårdspersonal, eller blir utan behandling. I övriga landet erbjuder hälften av landstingen, bland annat Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten kostnadsfria kompressionsstrumpor medan den andra hälften har dem i sitt sortiment men med en egenavgift på 170–400 kronor per par.


  Kostnaden för ett par kompressionsstrumpor klass II av standardmått är cirka 450 kronor. Strumporna håller för 6 månaders användning, varför en patient behöver 4 par per år. Inom Region Gotland förskrevs år 2016 kompressionsstrumpor för cirka 240 000 kronor, vilket skulle motsvara 500 000 kronor för Region Jämtland Härjedalen.

  Problemet med svullnad, sår och infektioner är stort och välkänt. Länets primärvård har diagnosticerat i genomsnitt 370 patienter per år med rosfeber. Kostnaden för antibiotika för dessa patienter uppskattas till cirka 270 000 kronor för regionen. Knappt 90 personer per år har vårdats på sjukhuset på grund av rosfeber, något som kostar cirka 3 000 000 kronor. Dessa kostnader förväntas minska om kompressionsbehandlingen förbättras i länet.

 •   8

  Subventionerat köp av trehjuliga cyklar för barn

 •   9

  Information från beredningsgruppen

 •   10

  Planerade upphandlingar under 2018

 •   11

  Rapport om hur Region Jämtland Härjedalen arbetar för att säkerställa ett krav om miljö och social hänsyn följs i upphandlingarna

 •   12

  Resultatet från enkät till förskrivarna.

 •   13

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.