Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 1

  (Program)

 • Ordföranden, Mats E Nilsson (L), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • I enlighet med nämndens reglemente har preliminär föredragningslista över de ärenden som
  avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • § 4

  Val av justerare och tid för justering

 • Ordföranden, Mats E Nilsson, informerar om protokoll från nämndens sammanträde den
  16 november.

  Inga synpunkter framförs.

 • Lars Eriksson från Krisberedskapskansliet föredrar utifrån en PPT (skickas ut separat).

   

  Fråga ställs om virusmutationer föranleder någon förändring av vilken skyddsutrustning som beställs och används. Svar ges att det inte har någon påverkan.

  Fråga ställs om hur samverkan fungerar mellan kommunerna och regionen när det gäller skyddsutrustning. Svar ges att det i stort har fungerat mycket bra.

   

  Lars Eriksson frågar nämnden om besluten 5-6 (se PPT) ger upphov till några spontana synpunkter från ledamöterna?

  Synpunkter ges att det är svårt med gränsdragningen mellan vad politiker respektive tjänstemän ska göra. Information bör dock ges tidigt i processen, det är viktigt. Kommunerna är beroende av att många av produkterna finns tillgängliga när behovet finns.  

  Synpunkt framförs även om att det vore bra att om Krisberedskap tillsammans med kommunernas förvaltningschefer tar fram ett underlag, som sedan kan återrapporteras till GNU. Lars tar med sig frågan i det fortsatta arbetet.

   

  Ett förslag framförs om att information om lagerhållning och försörjningsberedskap bör vara en stående punkt vid GNU:s sammanträden under den tid pandemin pågår.

   

  Synpunkt framförs även om att HUB:ar för materielförsörjning vore en bra idé i de kommuner som ligger långt från Östersund. Svar ges att det är bra att ha beredskap för det Lagren måste i så fall också omsättas, annars är det inte ekonomiskt försvarbart.

 • Per Byenfeldt, områdeschef för Öron- och ögonmottagningen, föredrar utifrån en PPT (skickas ut separat).

  Det är en stor obalans mellan kostnader och intäkter i verksamheten, som dras med stora underskott.

  En diskussion följer om vilka grupper som faktureras i förhållande till kostnader och skrivelsen till GNU från Attention Jämtland Härjedalen.

   

  Fråga ställs om det skulle vara möjligt med en försäkring av produkter som tillhandahålls av regionen, och sedan fördela kostnaden på patientkollektivet? Det skulle innebära att riskerna minskar både för regionen och brukarna. Detta skulle behöva utredas för att få en klarhet i vad som är möjligt och görbart.

   

  Fråga ställs om det skulle vara möjligt med raka taxor, så det är lättare att få en översikt över vilka avgifter som tas ut? Likaså, varför ska personer över 85 inte betala något för hjälpmedel? Det finns ju högkostnadsskydd. Svar ges om att det är en politisk fråga. Sedan är det i många fall även aktuellt med en förskrivningsavgift och att en avgift tas ut för varje enskilt besök.

   

  Per Byenfeldt kommer efter uppmaning av nämndens ledamöter att skriva till Avgiftskommittén med förslag i dessa båda delar.

 • Lena Larsson föredrar pågående upphandlingar utifrån en PPT/Excel (skickas ut separat).

   

  Lena framför ett förslag till nämnden: Vid kommande sammanträden ska Lena, efter en kort övergripande presentation, gå in djupare på en enskild upphandling. Förslaget bifalls av nämnden.

   

 • Lena Larsson uttrycker att det är problem att få referenspersoner till upphandlingar i egen regi, vilket medför att vissa upphandlingar knappt kan genomföras. Vidare förekommer att de personer som är utsedda antingen inte kommer, eller inte bidrar något. Det behövs experter som kan hjälpa till med kravspecifikationerna, men det är svårt att få till.

  Det finns två personer från kommunerna, som antingen inte svarar eller kommer på möten. Lena uttrycker oro över det här. Frågan är inte ny, men det har blivit sämre över tid. Lena går igenom hur processen för en ny upphandling går till och vari det brister i medverkan från kommuner. Det bör vara MAS som ska vara med inom ramen för dessa upphandlingar. Elin Ring meddelar att Lena kan mejla till henne, så Lena kan bjudas in till MAS-nätverket och föredra problemet i den gruppen.

   

  Karin Näsmark föreslår att Lena ska skriva ihop en text om problemet och delge politikerna, så får politikerna ta med frågan hem och diskutera förbättringsförslag.

 • Lena går igenom problematiken. När det kommer beställningar från kommuner, som inte har kommit förut och där kommuner inte är egentlig part i avtalet, hur ska det då hanteras? Om alla kommuner är med i upphandlingar från start är det inget problem, så länge det ligger inom regionens kompetens.

   

  Det framförs att frågan behöver utredas och ett beslutsunderlag tas fram, så politikerna kan ta ställning på ett välinformerat sätt. Lena ser till att ett sådant underlag ska tas fram till nämndens nästa sammanträde. Frågan ska då tas upp på nytt.

 • Åsa Trolle informerar.

  Det har varit en nystart för Beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor, där många medlemmar är nya. 

  Förskrivardirektiv om nutriton är på väg att färdigställas, men det är ännu inte klart.

  Tyngdtäcken – där är ju inriktiningen beslutad av GNU, så utfasningen är på gång.

  Avgift för peruker för barn har diskuterats i Beredningsgruppen. Frågan kommer att tas upp vid gruppens nästa möte. Möjligen kommer förslag till nämnden i frågan längre fram.

 • Mats E Nilsson går igenom skrivelsen och svaret han skickat via mejl (Underlaget fanns utskickat med kallelsen). 

  Inga synpunkter framförs från ledamöterna.

 • Åsa Trolle och Christian Olsson går igenom bakgrunden till frågan. Den bilaga som saknas i MTP-överenskommelsen, Bilaga 3, visas för deltagarna. Bilagan fanns även med i kallelsen.

  Det som har hänt är att Bilaga 2 och 3 när överenskommelsen slöts 2019 slogs ihop till ett gemensamt excel-ark i två blad. Då dokumentet gjordes om till PDF kom Bilaga 3 inte med, vilket är ett rent misstag. Bilaga 3 är i stort sett  lika den version som fanns med i den föregående överenskommelsen. Skillnaden är att HMC och förrådets påslag slogs ihop. HMC som tidigare låg på 25 procent sänktes till 24 procent och påslaget för förrådet höjdes. Detta så att Gövikens verksamhet varken skulle gå plus eller minus. Syftet med hopslagningen av påslag var att det inte skulle spela någon roll på vilken sida av väggen ute i Göviken en vara stod placerad, dvs. vilket lager en vara var placerad på. Det skulle vara enkelt för beställande personal/kunder att förstå modellen. Tidigare kunde samma sorts varor ha olika priser beroende om beställningen gjordes från lager 100 (HMC) eller från förrådets lager. Vid revideringen av MTP-överenskommelsen var referensgruppens medlemmar (tjänstemän från kommunerna) helt eniga om påslagen i fråga.

   

  I den efterföljande diskussion uppkommer en fråga från Härjedalen om taxan för resor, om de är försvarbara? Flera andra kommuner stödjer Härjedalen. Det behövs även ökade tydlighet när det gäller vilka kostnader som faller på kommunerna respektive regionen inom ramen för överenskommelsen. Det är viktigt att dessa frågor tas med inför kommande förhandlingar om en ny överenskommelse. Regionen och kommunerna behöver samarbeta mer och det behöver det skapas en mer neutral kostnadsfördelning, så kommuner som ligger långt från Östersund inte missgynnas.

  En fråga ställs även om återbruk av produkter, som går att återanvända. Det är främst ängar som avses. Svar ges att det finns en ”Thailandshjälp”, så vissa produkter som kan återanvändas skickas vidare dit. 

 • Åsa Trolle föredrar ärendet i enlighet med i kallelsen utskickat underlag.

  Inga synpunkter framförs.

 • Inga övriga frågor tas upp.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 12:50.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.