Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Val av justerare

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Upphandlingar

 •   6

  Beredningsgruppen

 • Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel – GNU- regleras i ett reglemente och ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut, ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.

  Regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen beslutade den 20 oktober 2021 om strategiska mål och budget för den kommande treårsperioden, vilket anger övergripande inriktning och ramar för nämnden att följa och verkställa. Förutom de övergripande målen ska nämndens verksamhet utgå från fastställt reglemente och samarbetsavtal samt andra regelverk och policyer kopplat till nämndens uppdrag. Inom ramen för verksamhetsplanen beslutar nämnden också om de upphandlingar som ska genomföras under 2022. Vidare innehåller verksamhetsplanen en plan för de sammanträden som ska genomföras under året.

  Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över GNU:s verksamhet. I uppsiktsplikten ingår bland annat att övervaka så att nämnden följer de strategiska mål regionfullmäktige har beslutat om.

  Ett förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022 har upprättats.

  Bilagor

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Mats E Nilsson (L), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • I enlighet med nämndens reglemente har en preliminär föredragningslista över de ärenden som
  avses behandlas vid sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • § 43

  Val av justerare

 • Ordföranden går igenom föregående protokoll.

  Inga synpunkter framförs.

 • Lena Larsson går igenom genomförda och pågående upphandlingar med stöd av en Excel-fil (skickas ut separat). Förändringar är markerade i blått. Lena informerar om att upphandlingsplanen för 2021 har följts, de upphandlingar som skulle genomföras har genomförts.

   

  Lena tar återigen upp frågan om referenspersoner i upphandlingar. Det har inte blivit bättre, trots flera påpekanden och att frågan tagits upp i olika fora. Lena går igenom vad som krävs av de personer som sitter i referensgrupper och hur upphandlingar går till. Lena anser att MAS:arna är den bästa gruppen/forat för att få fram referenspersoner.

   

  Elin Ring förtydligar vilken ordning som har bestämts och hur diskussionerna har förts med förvaltningscheferna i frågan.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts möjliga orsaker till att det inte fungerar. Flera ledamöter anser att problemet behöver åtgärdas och de ska ta upp frågan i sina respektive organisationer. Frågan ska även tas upp i SVOM.

   

  Lena ska skicka ytterligare information till Christian, som ska skicka vidare till nämnden.

 • Åsa Trolle informerar om frågor som har diskuterats i Beredningsgruppen. Det handlar om att byta ut materialet i engångsbestick, liksom om peruker. 

   

  MTP-överenskommelsen gäller till och med den 31 december 2022 och ska ses över till april 2022 inför att en ny överenskommelse ska antas.

 • Det finns en samsyn bland ledamöterna om att delegationsordningen ska ses över. 

  Bilagor

 • Christian Åhrén går kort igenom förslaget till verksamhetsplan 2022.

   

  I den efterföljande diskussionen ställer ledamöter frågor om formuleringen av mål för nämndens verksamhet 2022. Christian informerar om varför målen har formulerats som de nu står i förslaget till verksamhetsplan.

   

  En diskussion förs om sammanträdesplanen för 2022. Ledamöter önskar att sammanträdet i september p.g.a. valet skjuts fram en vecka från 12 september till 19 september.

  Bilagor

 • Ordföranden lyfter en fråga om eventuellt införande av regionalt högkostnadsskydd för hjälpmedel.

   

  En diskussion förs om önskvärdheten i detta förslag, huruvida kompetens att besluta i frågan ligger nationellt eller regionalt, liksom eventuella ekonomiska konsekvenser om ett högkostnadsskydd för hjälpmedel skulle komma att införas regionalt. 

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 13:50.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.