Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade under sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • Regionfullmäktige beslutade 2020-02-12 att justera taxan för allmän- och specialisttandvård från och med 2020-03-01 med stöd av tidigare beslut samt inklusive tidigare beslutade undantag enligt TLVs referenspris som gäller från och med 2020-01-15.

  Åtgärderna i tandvårdstaxan har kostnadsberäknats utifrån Folktandvården i Jämtland Härjedalens förutsättningar. Utgångspunkten för beräkningarna har varit TLV’s föreskrifter om vilka moment som varje åtgärd omfattas av samt den uppskattad tidsåtgången för respektive åtgärd som angivits. Tiden har värderats och i vissa fall justerats. Lönekostnader och overheadkostnader har beräknad utifrån tidsåtgången för respektive åtgärd. Till detta har lagts kostnader för tandteknik och tandvårdsmaterial.

  Tidigare har material och tandteknik för ex. dyrare protetiska åtgärder som tillkommit utöver det som ingått i åtgärden lagts till som en extra kostnad med en separat åtgärdskod för material. Detta är inte längre tillåtet bla a eftersom patienterna ska ha möjlighet att göra prisjämförelser i webtjänsten Tandpriskollen och då ska alla kostnader finnas inkluderade. Prisökningen i den föreslagna taxan för dessa åtgärder kan därför verka stor eftersom materialåtgärden tagits bort och istället är inkluderas i åtgärdspriset.

  För vissa åtgärder tar TLV’s riktprislista inte hänsyn till att en åtgärd kan ha stor kostnadsspridning beroende på tidsåtgång och materialkostnad. Ett medelpris är svårt att beräkna eftersom spridningen på hur ofta en enkel eller komplicerad åtgärd utförs varierar över tid. För att priset ska vara rimligt i förhållande till kostnaderna för den vård som utförts har latituder skapats. Syftet är att undvika att vissa patienter får betala ett allt för högt eller lågt pris och samtidigt säkerställa att Folktandvården får kostnadstäckning.

  Förslaget innebär en intäktshöjning för vissa av åtgärdsgrupperna medan andra är oförändrade eller lägre. Det är en svårighet att fullt ut beräkna hur detta förslag till prislista slår i kronor och procent totalt eftersom prislistans struktur förändras. Fler latituder har införts där statistik saknas för att beräkna volymerna per latitud. Materialkostnader som tidigare debiterats separat nu är inkluderade.

  Baserat på 2019 års volym beräknas förslaget till ny tandvårdstaxa ge omkring 3,2 miljoner i intäktsökning. Utförda timmar vuxentandvård 2020 har dock minskat med 8100 timmar sedan 2019. Om volymen är lägre även 2021 kommer intäktsökningen att bli lägre och taxan ge en sämre kostnadstäckning pga att de fasta kostnaderna ökar per timme. Folktandvården redovisade 2020 ett underskott på 5,5 miljoner.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.