Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Inledningen av året har kraftigt karaktäriserats av den höga smittspridningen i samhället vilket påverkat verksamhet i stor utsträckning med lägre produktion än satta mål för perioden. Ett stort antal strykningar av operationer och nybesök har skett till följd av hög sjukfrånvaro av medarbetare samt patientavbokningar på grund av sjukdom.

  Inom öppenvården har produktionen ökat något både i antal läkarbesök och sjukvårdande behandlingar jämfört med föregående år men är inte i nivå med 2019 års produktion (normalår). Pandemin har inneburit ändrade arbetssätt med fler digitala möten och kvalificerad telefonrådgivning vilket inneburit att de indirekta vårdkontakterna har ökat jämfört motföregående år. Produktionen inom slutenvården är i nivå med föregående år för både vårdtillfällen och vårddagar. Medelvårdtiden minskar något jämfört mot föregående år vilket kan förklaras av att det varit mycket begränsad Covid-vård under perioden.

  För perioden jan-feb uppgick budgetavvikelsen för nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till 10,9 mkr. Denna avvikelse fördelas på högre intäkter än budgeterat om 16,1 mkr samt bruttokostnader som var 26,9 mkr sämre än budget.

  Intäktsavvikelsen beror framför allt på den statliga ersättningen för vaccination, provtagning och uppskjuten vård som uppgick till 21,4 mkr för perioden. Justerat för denna ersättning var intäkterna 5,3 mkr lägre än budget vilket främst beror på minskade patientavgifter för FTV.

  Huvuddelen av kostnadsavvikelsen jämfört mot budget beror personalkostnader inklusive inhyrd personal som uppgick till -16,9 mkr följt av köpt riks- och regionvård som avviker med -10,1 mkr. Övriga kostnadsposter låg i nivå med budget för perioden.

  Utfallet påverkas fortsatt av pandemin vilket medför merkostnader relaterade till vaccination, provtagning samt uppskjutenvård. I redovisning för perioden uppgick dessa kostnader till 13,3 mkr.

  I budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden ingår statliga nationella satsningar och för perioden har kostnader om 13,3 mkr redovisats jämfört med budgeten som uppgick till 26,1 mkr för perioden.

  Den prognostiserade avvikelsen för helåret från divisionerna bedöms hamna på -89 mkr.

  Sjukfrånvaron för perioden jan-feb uppgick till 9,2 % totalt vilket är 3,4 %-enheter högre jämfört med motsvarande period föregående år. Den kraftiga ökningen beror till största del på den korta sjukfrånvaron till följd av den höga samhällspridningen av Covid-19 vilket drabbat även sjukvårdsanställda.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.