Hoppa över navigering
 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlande under sammanträdet skickas ut till ledamöter och ersättare. 

  • Vaccinationer (pandemiläget)
  • Patientsäkerhet
  • Personalfrågor (kompetensförsörjning)
  • Vårdtider i dagar per 100 000 invånare samt undvikbar slutenvård vid kornisk sjukdom
 • Avvikelsen för nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppgick för perioden januari-maj 2021 till -86,7 Mkr.

  Personalkostnader inklusive inhyrd personal står för den största avvikelsen mot budget och uppgår till -62,0 mkr följt av sjukvårdsmaterial och köpt riks- och regionvård som avviker med -15,1 mkr respektive -11,3 mkr. Köp av verksamhet avviker med -30,4 mkr men däri ingår kostnader för avtal om utredningar som också vidarefaktureras som uppgår till 32,4 mkr. Samma belopp ingår på intäktssidan under patientavgifter. Kostnader för sjukresor, läkemedel samt övriga kostnader var alla bättre än budget för perioden.

  Intäkterna justerat för den vidarefakturerade intäkten om 32,4 mkr uppvisar lägre intäkter är budget med 6,3 mkr för perioden. Det beror främst på minskad försäljning av öppen- och slutenvård som delvis är en konsekvens av pandemin.

  Utfallet påverkas fortsatt av pandemin vilket medför merkostnader relaterade till vaccination, provtagning samt uppskjutenvård/Covid-19. I redovisning för perioden uppgick dessa kostnader till 56,0 mkr och korrigerat för dessa kostnader uppgår nettokostnaden till 30,7 mkr. Regionen redovisar intäkter som är 44,7 mkr högre än vad HSN har redovisat som kostnader avseende dessa merkostnader. Om hela beloppet tillförs HSN blir budgetavvikelsen positiv för perioden, 14,0 mkr.
  Nationella satsningar ingår i 2021 års budget för HSN och har för januari-maj redovisats som kostnader på 18,5 mkr. Budgeten för perioden uppgår till 29,0 mkr.

  Den prognostiserade avvikelsen för helåret från områdena bedöms hamna på -151,5 mkr men inklusive den Covid-19 relaterade ersättningar som bokas mot Regionstyrelsen estimeras en positiv avvikelse uppgående till 17,5 mkr.

  Produktionen har ökat något totalt inom öppenvården men varierar mellan områdena, tex ökar polikliniska operationer. Minskad produktion är framför allt relaterad till pandemin. De indirekta vårdkontakterna har ökat med ca 116 000 st mot föregående år, och kan ses som ett led i ändrat arbetssätt till förmån för digitala kontakter och telefonrådgivning. Kostnaden för web doktorer ökar och uppgår under perioden till 3,8 mkr vilket är en ökning med 1,5 mkr jämfört med föregående år. Produktionen inom slutenvården minskar något liksom antalet vårddagar, medan medelvårdtiden ökar något mot föregående år bland annat relaterat till covidvård.

  Den utförda tiden under perioden januari- maj har ökat med motsvarande 36 ÅA jämfört med föregående år medan antalet månadsavlönade för samma period minskad med 6 månadsavlönade. Ökningen av den utförda tiden förklaras i huvudsak av antal timanställda som är en konsekvens av vaccination och provtagning.

  Sjukfrånvaron är ackumulerat maj 2021 är 5,6 % totalt vilket är 1,6 %-enheter lägre jämfört med motsvarande period 2020. Totalt har antalet sjuktimmar sjunkit med 39 200 timmar mot föregående år.

 • Enligt punkt 4.4 i hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente ska nämnden för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Ett förslag till sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2022 har upprättats. I förslaget har kommunallagens (2017:725) föreskrifter om den ekonomiska förvaltningen beaktats samt andra viktiga hålltider i Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsprocess. En samordning med regionstyrelsen och övriga nämnder har också gjorts i syfte att skapa en väl fungerande ärendehanteringsprocess. Hänsyn ska också tas till SKR:s och Norra Sjukvårds-regionförbundets sammanträdestider men SKR har ännu inte fastställda sina sammanträdestider för 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnden kan därför behöva revidera tiderna senare.
  En gemensam budgetdag för regionstyrelsen och nämnderna har planerats in till den 1 mars respektive 9 juni 2022.

 • I hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljningsplan för 2021 återfinns uppföljning av verksamheten inom Avdelningen för forskning, utbildning och utveckling.


  Interna FoU-medel
  Regionens interna FoU-medel, som hanteras av FoUU-avdelningen, avser att stötta klinisk
  patientnära forskning. Inför 2021-års FoU-medel inkom ansökningar motsvarande totalt 14.7 mkr, vilket är en liten nedgång jämfört med tidigare år. Antalet ansökningar var 41, vilket även det var en nedgång från föregående år (2018 inkom 63 ansökningar, 2019 inkom 56 ansökningar och 2020 inkom 51 ansökningar). För året 2021 fördelades 7 mkr interna FoU-medel. Detta är en ökning om 2 mkr jämfört med de senaste åren. Ökningen av FoU-medel inför 2021 var för att kompensera för förändrade rutiner gällande kontering av forskningstid. Den nya rutinen innebär att forskarens hemma klinik får full ekonomisk täckning för den tid medarbetaren forskar, vilket tidigare inte var fallet. Ökningen av FoU-medel innebär marginella skillnader i den faktiska forskningstiden som genereras.

  För 2021 fördelades FoU-medlen under följande kategorier:
  1, Adjungerade tjänster
  2, Deltidstjänst post doc
  3, Deltidstjänst doktorand
  4, Projektmedel
  5, Bidrag för skrivtid D-uppsats

  Beviljade medel fördelades mellan yrkeskategorierna; Läkare, Psykolog, Tandläkare, audionom och Fysioterapeut. Totalt beviljades 41 ansökningar, varav 22 av dessa var kvinnor, resterande av män.
  Primärvården i Jämtland Härjedalen har fortsatt status som universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet) och inför 2021 har kirurgkliniken inkommit med ansökan om att bli USV-enhet. Att vara en USV-enhet är den högsta akademiska graden som en sjukvårdsenhet kan uppnå. Det innebär att ett antal nationella kriterier haruppfyllts inom kategorierna; forskning, utbildning, utveckling samt erhållna externa forskningsmedel i nationell och internationell konkurrens. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen är idag den sjukvårdsenheten utanför Region Västerbotten som har status som USV-enhet i norra sjukvårdsregionen.

  Samverkan i Norr - FoU
  Norra sjukvårdsregionen har ett antal initiativ för att stärka och finansiera forskningssamverkan. De viktigaste är ALF-medel, Forum Norr samt Visare Norr.
  ALF-medel - Avtal om Läkarutbildning och Forskning, är ett avtal mellan staten och de
  Regioner som har universitetssjukhus. Genom ALF-systemet ger staten ersättning till
  Regionerna för den verksamhetsförlagda utbildningen som behövs för grundutbildning av
  läkare. Medlen fördelas mellan ersättning för grundutbildningsuppdraget (GU-ALF) och
  forskningsstödjande verksamhet (FO-ALF). Tilldelning styrs av utbildningsuppdrag samt
  forskningsproduktion.

  Sedan 2011 då läkarutbildningen började bedrivas i Östersund får Region Jämtland
  Härjedalen ta del av både GU-ALF och FO-ALF. År 2015 började FO-ALF
  konkurrensutsättas i hela Norra Sjukvårdsregionen. Sedan dess har tilldelningen till Region
  Jämtland Härjedalen konstant ökat. Inför ansökningsomgång 2021 tilldelades Region Jämtland Härjedalen närmare 2,4 mkr FO-ALF vilket kan jämföras med knappt 800 tkr inför ansökningsomgång 2015 och knappt 1,9 mkr inför ansökningsomgång 2019.

  Region Jämtland Härjedalen har även som enda region bortsett från Region Västerbotten i norra sjukvårdsregionen två ALF-finansierade forskartjänster. Mycket glädjande är att en av dessa tjänster har gått till en av regionens forskningsaktiva dietister.

  Forum Norr - Forum Norr är en gemensam nationell satsning, kliniska studier Sverige, från SKL och Vetenskapsrådet. Region Jämtland Härjedalen är en del av Forum Norr genom kliniskt forskningscentrum (KFC-Z), FoUU-avdelningen. Forum Norr och dess kliniska

  forskningscentrum har till uppgift att underlätta och verka för klinisk forskning i den Norra
  Sjukvårdsregionen. Region Jämtland Härjedalens åtagande i Forum Norr är fullfinansierat av Kliniska studier Sverige. Under 2020 har KFC-Z fått ett ökat antal uppdrag. Många av dessa är kopplade till studier av Covid-19 och med anledning av detta har den externa finansieringen för KFC-Z ökat och KFC-Z rekryterar nu en extra medarbetare.

  Visare Norr – Visare Norr är sökbara forskningsmedel genom NRF. För att vara berättigad att söka dessa medel krävs att den kliniska forskningen bedrivs i minst två Regioner inom den Norra Sjukvårdsregionen. Region Jämtland Härjedalen är del av granskningsförfarandet och har traditionellt varit framgångsrika i att erhålla dessa medel.

  Sammanfattningsvis; Region Jämtland Härjedalens kliniska forskning står sig väl nationellt relaterat till Regionens befolkningsunderlag. Under 2020 och fram till idag har ytterligare 11 av regionens medarbetare disputerat och två medarbetare har nått lektorskompetens. Region Jämtland Härjedalen har även en ny förenad anställning. Extra glädjande är att detta är vår första förenade anställning mot Mittuniversitet.

  Region Jämtland Härjedalen bedriver aktiv samverkan inom klinisk forskning, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta har skapat förutsättning att erbjuda klinisk personal en god arbetsmiljö och är en av förutsättningarna för etableringen av läkarutbildning. En stark akademisk miljö är en förutsättning för att säkerställa att Region Jämtland Härjedalen även framgent är en del av Läkarprogrammet vid Umeå universitet samt en attraktiv samverkanspartner inom forskning, utbildning och innovation.
  En stark akademisk miljö är även en viktig komponent i implementeringen av nationell
  Kunskapsstyrning och en viktig komponent för Region Jämtland Härjedalens nuvarande och kommande kompetensförsörjning.

 • Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2021-03-31 fick regiondirektören i uppdrag att kartlägga:

  a) Tillgången till specialister hos privata utförare i Jämtland, Härjedalen samt i övriga norrlandslän som kan användas för att korta Region Jämtland Härjedalens köer inom specialisttandvården

  b) Orsaker utöver bemanning som bidrar till tillgänglighetsproblem.

  c) Vilka möjligheter som finns att följa upp mål/resultatet av redan vidtagna, och framtida, åtgärder för förbättrad tillgänglighet.


  Utredningen redovisas i separat dokument.

  Bilagor

 •   9

  Anmälan av inkomna handlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.