Hoppa över navigering
 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Information från deltagande i kurs/konferens

  Förtroendemannautbildning

  • Vårdval
  • Covidläget
  • Status dygnsviloregler
  • Patientsäkerhet
 • Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter att öka och ligger nu högre än 2019 års nivå. Besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter också att öka och även här ligger man högre än 2019 års nivå. Antal vårdtillfällen och antal vårddagar inom slutenvården ligger på en högre nivå än föregående år, men lägre än 2019.

  De indirekta vårdkontakterna har minskat jämfört med samma period föregående år. En indirekt vårdkontakt kännetecknas av att patienten ej är närvarande, den ska kunna knytas till en enskild patient och den ska vara kostnadsfri för patienten.

  Budgetavvikelsen för nettokostnaden för perioden januari-oktober uppgick till -503 mkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avvikelsen fördelas på en positiv intäktsavvikelse om 124 mkr samt en negativ bruttokostnadsavvikelse om -627 mkr.

  Den negativa kostnadsavvikelsen beror främst på ökade kostnader för personal inklusive hyrbemanning, köpt riks- och regionvård, läkemedel, verksamhetsanknutna tjänster samt köp av verksamhet. Övriga kostnadsposter har mindre avvikelser eller ligger i nivå med budget. 

  Hittills har 84 mkr fördelats på olika nationella satsningar inom Hälso- och sjukvårdsnämnden, bland andra; Nära vård och ökad kvalitet, Förlossningsvård och kvinnors hälsa, Vårdens medarbetare och vidareutbildning, Ökad tillgänglighet, Psykisk hälsa samt Jämlik effektiv cancervård.

  Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget för helåret från divisionerna bedöms hamna på -680 mkr, vilket är en försämring med 205 mkr jämfört med prognosen i september.

  Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med oktober uppgår till 6,2 % för Hälso- och sjukvården. Samma period föregående år uppgick sjukfrånvaron till 7,0 %. Det är framför allt inom intervallet 2-14 dagar samt 15-30 dagar som sjukfrånvaron minskar.

  Bilagor

 • Efter att september månad avslutats och uppgifter för månaden är tillgängliga så är kostnaderna ökande. Kostnadsökningen är störst för hyrsköterskor, men även kostnader för hyrläkare är ökande. Kostnaderna för perioden januari tom september 2023 är 265 mkr, fördelat på 131 mkr för inhyrda sjuksköterskor respektive 129 mkr i kostnad för inhyrda läkare. Kostnaderna var sammanlagt 134 mkr för samma period 2022, fördelat på 44 mkr för inhyrda sjuksköterskor respektive 88 mkr i kostnad för inhyrda läkare.

  Den helårsprognos som divisionerna lämnade vid månadsrapporten per augusti månad, visar på en bedömd helårskostnad på 343 mkr för inhyrda sjuksköterskor och läkare, fördelat med 174 mkr för inhyrda sjuksköterskor och 169 mkr för inhyrda läkare, att jämföra med helårsutfallet för 2022 på 201 mkr, fördelat på 75 mkr för inhyrda sköterskor och 126 mkr för inhyrda läkare.

  Arbete fortgår med hög intensitet, huvuddelarna är att regionen avslutar avtal om garantibemanning, ett avtalen kvar som löper ut sista november. Regionen gör inga ytterligare direktupphandlingar, inhyrda konsulter omfattas av samma regler avseende dygnsvila som anställd personal, kortare avropsperioder. Samtidigt som arbete pågår i realtid med ytterligare åtgärder i realtid och delar av åtgärderna i samverkan med andra regioner.

  Nationellt så kommer preliminärt ett svar på överklagandet till Kammarrätten i närtid, eventuellt redan i november angående den gemensamma nationella upphandlingen. Även övriga regioner fortsätter arbete med olika åtgärder med fokus på att stärka patientsäkerhet och arbetsmiljö genom minskat hyrberoende.

  Bilagor

 • Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan ska följas upp vid nämndens möten i maj och november. I internkontrollplanen finns åtta identifierade risker. Aktiviteter finns för samtliga dessa risker. I samtliga fall utom ett är aktiviteterna pågående eller genomförda. En rapport har sammanställts.

  Bilagor

 • Vid vårens uppföljning hade de flesta aktiviteterna status ”planerad”, och arbetet låg då till stor del framför verksamheterna. Vid denna uppföljning har majoriteten av aktiviteterna i stället status ”pågående enligt plan”. Av kommentarer på områdesnivå framgår att verksamheterna bidrar aktivt till de politiska miljömålen. Även om kommentarer inte har lagts in på alla aktiviteter, så har det gjorts för en stor del på områdesnivå där arbetet beskrivs. Nedan nämns några exempel.

  Minska regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter: återkommande möten, t.ex. ledningsmöten, genomförs på distans de gånger som det inte är uttalat att tillfället ska genomföras fysiskt. Arbete pågår bl.a. med att erbjuda förutsättningar för att kunna delta på distans, t.ex. genom tillgång till datorer och konferensrum med distansuppkoppling. Deltagande på distans eller resa med tåg väljs i första hand. På Funäsdalens HC har man nu endast laddhybrider. Svegs HC byter ut bilarna allteftersom de behöver bytas ut, och siktar in sig på att endast ha laddhybrider. Inom Nära vård Krokom Strömsund Åre används elbilar när det är möjligt.

  Behov har identifierats för att utveckla användandet av digitala alternativ ytterligare, både att sprida kunskapen om vad/hur man kan göra, och att säkerställa att tekniska lösningar finns. En enhet lyfter önskan om förbättrad nätverksmiljö. Yttre faktorer påverkar också såsom svårigheter att hitta bra tågbiljetter, bl.a. pga banarbeten.

  Minskad energianvändning i regionens verksamheter och fastigheter.
  Fortlöpande arbete att rensa onödig data för att minimera behov av lagringskapacitet, detta görs även när anställningar avslutas. Översyn av energisparläge på datorer och skärmar, och stänga av datorer och utrustning som inte används. Flera lokaler har belysning med sensorer som släcks automatiskt, men planeras också att installeras i lämpliga utrymmen. Energironder har genomförts för att identifiera möjliga energibesparingsåtgärder. Verksamhet som har uppgift om den egna elförbrukningen kan jämföra den med tidigare år. Energieffektiva lösningar efterfrågas vid inköp/upphandling av utrustning som kräver energi.

  Minska regionens totala avfallsmängd.
  Planering pågår kring hur "lokala" förråd med förbrukningsartiklar ska kunna struktureras om för att minska svinn av förbrukningsmaterial som blivit för gammalt. Det görs också översyn av lagervolymer och sortiment. Övergång från packskynken till containrar för sterilgods minskar mängden engångsmaterial. Ny leverantör av färdigpackade set för sterila ingrepp under införande, inte klart ännu. Medarbetarna är kostnadsmedvetna och hushåller med resurserna så långt det är möjligt, men den medicinska säkerheten går först om prioritering om material behöver göras.

  Kontinuerligt arbete för att minska pappersförbrukningen genom digitala alternativ, och då det behövs skriva ut dubbelsidigt och använda skrivarinställning för att minimera felutskrifter. Samtidigt beskrivs att en del system görs fortfarande i pappersformat för EC, som behöver skriva ut underlag till lönekontoret.

  Återvinningsgrad
  Kontinuerligt arbete för rätt avfallshantering och sortering, bla vid introduktion och genom information på t.ex. APT, via miljöombud och att det finns utsedda uppmärkta kärl för allt avfall. Görs också översyn för att säkerställa att möjligheten att källsortera avfallet finns på enheterna. Visas enheter har möjlighet att bidra till återvinning av specifika produkter, t.ex. anestesigaser och kontrastmedel.

  Bilagor

 • Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljningsplan ska en uppföljning göras två gånger per år av de uppdrag som hälso- och sjukvårdsnämnden gett till regiondirektören. Sedan hösten 2022 används planeringsverktyget Stratsys för uppföljning av regionfullmäktiges, regionstyrelsens och nämndernas fattade beslut. Verktyget utgör ett stöd till ledningsgrupper i planerings- och uppföljningsarbetet samt bidrar till att förenkla den återrapportering som årligen sker till styrelse och nämnder över fattade beslut.

  Uppföljningen redovisas i bilaga och avser beslut från och med 2022 och framåt.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade den 18 oktober, § 109, om Regionplan och budget för planperioden 2024–2026. Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget har ett förslag till plan och budget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2024 upprättats.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens plan tydliggör vad nämnden ska prioritera under året för att bidra till att de övergripande målen kan verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. I det arbetet är tilldelade uppdrag vägledande. Nämnden har också omvandlat uppdragen och de långsiktiga nyckeltalen till ett antal egna kortsiktiga nyckeltal och uppdrag till verksamheten. Att följa de långsiktiga nyckeltalen är en viktig del av planeringsförutsättningarna och utöver den uppföljning som görs på övergripande nivå kommer de nyckeltal som är relevanta för nämndens verksamhet att följas i samband med fördjupande uppföljningar i enlighet med uppföljningsplanen.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens plan ger också underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

  Den totala nettobudgetramen för hälso- och sjukvårdsnämnden 2024 uppgår till 3356,1 mkr och fördelas till Hälso- och sjukvårdsdirektör, Division Medicin, Division Kirurgi och Division nära vård.

  För att komma i balans med ekonomin långsiktigt krävs åtgärder på alla nivåer. I föreslagen plan finns en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Den är preliminär och kommer att justeras och kompletteras senare under hösten, med ett fortsatt arbete kommande år, då det arbetas intensivt med att ta fram ytterligare aktiviteter.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens plan och budget för 2024 innehåller också en sammanträdesplanering och uppföljningsplan. Planen som helhet följs upp genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och genom årsbokslut.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden ska utifrån planen också utarbeta en internkontrollplan med mål och aktiviteter som är anpassade till genomförda riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

  Bilagor

 • Idag har Region Jämtland Härjedalen en ambulansstation med placering i Hede. Lokalerna har bedömts ej vara lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt utan att stora investeringar görs. I samband med detta lyftes blicken för att se över om primärvårdens resurser verkligen är utplacerade strategiskt utifrån både dagens behov och inte minst framtidens behov. Detta resulterade i en utredning som visade att, för att kunna möta framtidens behov och de behov som finns i dagsläget, t.ex. rekrytering av medarbetare så vore det strategiskt lämpligt att omlokalisera ambulansen och ambulansstationen till Vemdalen. Idag lånar Regionen lokalen som räddningstjänsten har och primärvården skulle behöva en mer permanent lösning verksamheten får plats med 2 bilar och medarbetare. Utifrån de behov som lyfts ovan behöver en utredning företas för att utröna vilken typ av investering som skall göras, dels ur ett kostnadsperspektiv, dels ur ett fastighetsperspektiv.

  Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2023-10-24 §123 beslutades att ge regiondirektören i uppdrag att till hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde i november redovisa möjliga alternativ för ambulansverksamhetens framtida lokaler i Vemdalen inkl. övergripande kostnadsberäkningar.

  Utredningen bör således besvara huruvida verksamheten ska hyra lokal, bygga egna lokaler eller samlokalisera med övrig blåljusverksamhet i Vemdalen.

  Utredningen har gjorts samråd med verksamheten och fastighetsförvaltningen. Det viktigast för verksamheten är att det blir ändamålsenliga lokaler för regionens medarbetare och en kort handläggningsprocess. Det finns en summa på 2 miljoner för projektering av ambulansstationer i Vemdalen och Järpen.

  Förslag ett; Bygga en egen ambulansstation i Vemdalen
  Verksamhetens behov är beskrivet i ett projektdirektiv och en behovsanalys, se bilaga 1 och 2.
  Enligt fastighetsenhetens underlag bedöms byggkostnad vara inom intervallet 15 840 000 – 16 700 000 kr exklusive mervärdesskatt. Detta innebär en kvadratmeterkostnad 39 600 kr/m2 - 41 750 kr/m2. Se bilaga 3.

  Tidsaspekten är ca ett år från att projektet godkänns, under förutsättning att byggnation tillåts på kommunens mark (ofri grund) och att Regionen kan köpa marken i efterhand. Behöver Regionen köpa marken innan byggnationen påbörjas är det ett par år till innan det blir en driftsatt ambulansstation. Det kommer även till en kostnad för att arrendera marken och sedan på sikt att köpa marken.

  Det finns en äskad summa på 18 miljoner till byggnation av Ambulansstationen både Vemdalen/Järpen under 2025.

  Förslag två; Hyra en lokal för ambulansen i Vemdalen
  Förslag innebär att Regionen går ut med en upphandling för byggnation av en Ambulansstation efter verksamhetens behovsanalys. Enligt fastighetsenheten är det svårt att veta kostnaden innan upphandling är gjord. Det handlar då inte om en investeringskostnad utan en hyreskostnad. Tidslinjen är ett år från uppstart av upphandling till klar byggnad.

  Förslag tre; Bygga tillsammans med Räddningstjänst för att skapa ett mindre trygghetens hus i Vemdalen.
  Fastighetschef har samrått med räddningstjänst och de är intresserade av en samlokalisering men har idag inte möjlighet att finansiera sitt fastighetsbehov. Det betyder att Region Jämtland Härjedalen måste ombesörja fastighetsinvesteringen likt alternativ 1.

  Sammantaget görs bedömningen att ett nybygge av ambulansstation i Vemdalen kommer att generera en investering på uppskattningsvis 18 mkr och ska ställas i relation till behov av ny ambulansstation i Järpen där det bedöms svårare att hitta lämplig hyreslokal.
  Att samlokalisera med övrig blåljusverksamhet i Vemdalen bedöms utgå från samma förutsättningar som att bygga en egen lokal. Utredningen förordar därför alternativ två, vilket innebär att Regionen påbörjar en upphandling för hyra av lokaler för ambulansverksamheten i Vemdalen.

  Bilagor

 • Ambulansen är en funktion som möter en patient tidigt i vårdkedjan ofta i akuta situationer. Det innebär att ambulansen behöver vara utlokaliserad efter behov som gör att man så snabbt som möjligt kan nå till den som behöver medicinsk hjälp. Placeringen grundar sig bl.a. på demografi, infrastruktur, utryckningsfrekvenser och närhet till övrig vård såsom hälsocentraler och sjukhus. I region Jämtland Härjedalen finns ambulansstationer utplacerade efter dessa kriterier.

  I Järpen har nuvarande lokaler för ambulansen haft återkommande problem med arbetsmiljön under många år. Under 2022 togs ett beslut att avsätta medel för att projektera en ny ambulansstation i Järpen för att ersätta den nuvarande. En viktig del i projekteringen är att se om en ny ambulansstation kan placeras i direkt anslutning till befintlig hälsocentral för att erhålla samordningsvinster inom hälso- och sjukvården.

  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2022-10-25, §221 om fördelning av ospecificerad pott i investeringsbudget 2022, medel om 1 miljon kr för utredning om ny ambulansstation i Järpen och en behovsanalys är framtagen tillsammans med preliminär budgetkalkyl och projektdirektiv.

  I denna skrivelse bifogas behovsanalys, projektdirektiv samt skissunderlag och preliminär kostnadskalkyl för en etablering av en ny ambulansstation i Järpen.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Regionstyrelsen beslutar om att gå vidare i processen med projektering av ny ambulansstation i Järpen. Finansiering sker genom avsatta medel i plan för investeringar 2024, totalt 2 mkr.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen följde 2021 SVOM’s rekommendationsbeslut att regionen och kommunerna skulle upprätta en gemensam plan för utformningen av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Beslutet grundade sig i förslag från SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.  
  Arbetet med planen har därefter följts av SVOM, HSN och Regionstyrelsen med följande delbeslut: 
  Tillhörande målbild för länet beslutades (RS 31 maj 2023, §21)  
  Remissvar på den gemensamma planen upprättades (RS 29 augusti 2023 (§22) 

  Då planen nu har bearbetats utifrån inkomna remissvar rekommenderar SVOM Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner att fastställa den slutgiltiga versionen av planen (SVOM 13 oktober 2023, §34 p1). 

  Bilagor

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sammanträdet den 18 januari 2023 §10, i samband med beslut om avgiftsfri vård vid sexuella övergrepp (HSN/1756/2022), att ge regiondirektören i uppdrag att utreda och återkomma med förslag avseende avgifter i samband med våld i nära relationer, sexuellt ofredande samt övriga våldsbrott.

  För besök avseende personer utsatta för våld i nära relation, sexuellt ofredande samt övriga våldsbrott tas idag en avgift inom den öppna vården med 300 kr med undantag för besök på jourtid och akutmottagningen där avgiften är 400 kr.

  Enligt tidigare beslut är bland annat följande besök avgiftsfria:
  • Barn och ungdomar under 18 år, dvs avgiftsfritt 0-17 år samt äldre över 85 år
  • Ungdomsmottagningen avgiftsfritt för barn och ungdomar under 23 år.
  • MVC (mödrahälsovård) och BVC (Barnavårdscentral).
  • Remiss från mödra- eller barnhälsovård.
  • Häktade, anhållna, intagna på kriminalvårdsanstalt.
  • Värnpliktiga.
  • Återbesök inom 24 timmar p.g.a. försämrat tillstånd
  • 1:a besök i specialistvård efter akut remiss från primärvården.
  • Öppenvårdsbesök (konsultbesök) för inneliggande.
  • Vård vid våldtäkt och sexuellt övergrepp ska vid första besöket samt vid första återbesöket vara avgiftsfritt för patienten.

  Vid genomgång av andra regioners avgiftshandböcker framkommer att Region Norrbotten fattat beslut om avgiftsfrihet för skadedokumentation där skador uppkommit från våld i nära relation och sexuellt våld. Region Hallands beslut om avgiftsfrihet för sexuella övergrepp innefattar även sexuellt ofredande. I övrigt saknas det beslut om avgiftsfria besök för grupper som avses i ärendet.

  När det gäller besök vid våld i nära relation är det av olika anledningar vanligt att orsaken inte framkommer vid inledande besök, vilket kan göra det svårt att generellt införa en avgiftsfrihet för personer utsatta för våld i nära relation. Är personen utsatt för sexuellt övergrepp i den nära relationen är besöket avgiftsfritt enligt tidigare beslut.

  Våldsbrott definieras enligt nationalencyklopedin som en gemensam benämning på brott som innefattar fysiskt våld eller hot. Utifrån den definitionen skulle det bli svårt att generellt införa avgiftsfrihet för gruppen. Det förekommer situationer där skada kan uppstå på två personer vid samma tillfälle där den ena parten är förövare. Våld i samband med idrottsutövande är ett annat exempel på våldsbrott. Sammantaget kan det bli svårt för vårdpersonalen att avgöra vart gränsen för avgiftsfrihet ska gå.

  För personer utsatta för sexuellt ofredande skulle, på samma sätt som i Halland, genom ett förtydligande kunna ingå i gruppen för avgiftsfrihet vid sexuella övergrepp.

  Personer utsatta för våld i nära relation förordas avgiftsfria besök för skadedokumentation.

  Beräkning av eventuella merkostnader saknas men föreslås hanteras inom ramen för Hälso- och sjukvårdsnämnden.

 •   16

  Anmälan av inkomna handlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.