Hoppa över navigering
 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade under sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare. 

  • Pandemiläget/vaccinationer
  • Kunskapsstyrning - vårdförlopp
  • Nivåstrukturering
  • Brukarmedverkan
 • Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut.
  Regionfullmäktige har i regionplanen för 2020 beslutat om strategiska mål inom ramen för fyra olika strategier; strategi för god vård, strategi för länets utveckling, strategi för våra medarbetare samt strategi ekonomi och verksamhetsresultat. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa.

  Måluppfyllnaden är god avseende länets utveckling, strategierna för god vård och medarbetare påverkas negativt av den pågående pandemin. Ekonomin har fått en positiv utveckling på grund av att staten kraftfullt stöttat regionen med olika insatser för att motverka pandemins effekter.
  Regionen inte når upp i den tillgänglighet som eftersträvas. Däremot har 2 av 3 mätetal högre utfall än riksgenomsnittet.

  Sjukfrånvaron bland personalen har markant ökat på grund av Coronapandemin under 2020 och ligger nu på 6,1 % av total tid. Målet på 4,6% uppnås av förklarliga skäl inte. Den totala utförda tiden minskade med 65 735 timmar mot 2019. De arbetsmiljörelaterade målen uppnås inte fullt ut, även om utfallen ligger nära de utställda målen.

  Det ekonomiska utfallet kräver på grund av pandemin och de statliga åtgärder som satts in för att stötta verksamheten en fördjupad förklaring. Inklusive de nationella satsningar som var beslutade innan pandemin görs ett negativt resultat på -135,4 Mkr mot budget. I resultatet finns dock godkända utökade kostnader kopplat till pandemin på 78,2 Mkr samt erhållna särskilda satsningar för provtagningar, tillgänglighet och sjuklöneersättningar på 173,1 Mkr. Tillsammans blir detta ett justerat resultat för Hälso- och sjukvårdsnämnden på plus 116,0 Mkr mot budget.

  Bruttokostnadsutvecklingen korrigerat för rörelsestörande poster är 1,6 % mot ett mål på 0,2 %. Andelen inhyrda läkare stannade på 15,52 % och inhyrda sjuksköterskor blev för 2020 3,08%. Målen för dessa mätetal var 14 % respektive 2%.

 • Under hösten 2020 har uppdraget Vårdplatsutredning genomförts i syfte att ta fram ett underlag gällande fastställda somatiska slutenvårdsplatser på Östersunds sjukhus. Rapportens syfte är att ge underlag och slutsatser kring antalet vårdplatser för respektive område. Rapporten innehåller kartläggning med analyser och slutsatser, samt förslag avseende vårdplatsantal, vårdnivåer och utvecklingsförslag från verksamheterna.

  Beläggningen av regionens vårdplatser är stabil över tid, trots förändringar i disponibla vårdplatser. På områdes-/kliniknivå finns dock stora variationer i hur vårdplatserna nyttjas. Medelvårdtiden totalt har minskat från 6,4 dagar 2003 till 4,56 dagar 2019. Medelvårdtiderna sjunker över tid, dagvård/öppenvård har ökat, mobila team har tillkommit. Det tillsammans med digitala lösningar för vissa patientgrupper gör att vårdplatsbehovet minskar. Samtidigt som det på sikt måste beaktas hur den demografiska utvecklingen för regionen ser ut.

  Bemanningsmål/dygn/vårdplats både i reella tal och i förhållande till beläggning varierar stort mellan områden/kliniker. För effektivare utnyttjande av vårdplatser föreslås att ingen avdelningsenhet för vårdplatser är mindre än 16. Enda undantag är de tekniska vårdplatserna.

  Vårdplatserna föreslås reduceras med olika antal platser per område, jämfört med budget 2020, förutom vid barn- och ungdomskliniken och inom Intensivvården.

  Dock föreslås plasterna öka jämfört med dagens öppna disponibla.

  Vidare föreslås att en Intermediärvårdsavdelning (IMA) öppnas på sjukhuset med 4 vårdplatser. När denna enhet är i full drift behöver utvärdering ske gällande antalet intensivvårdsplatser.
  Utredning kring en samlad palliativ avdelning – Stor-PONK har pågått under ett par år. Denna föreslås nu att tas i drift där patienter från olika kliniker kan få jämlik vård.

  Inom verksamheterna föreslås ett antal åtgärder som behöver arbetas vidare med. Det är verksamheterna själva som lyft fram dessa förslag.

  Rapporten avslutas med utdata från Hälso- och sjukvårdens rapport 2020 från SKR samt bilagor med kompletterade data.

  Bilagor

 • Regioner har sedan 1 januari 2011 skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) att skriva patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år för att tillhandahålla för den som önskar ta del av den.
  Enligt Socialstyrelsen har upprättandet av patientsäkerhetsberättelsen flera syften:

  • Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
  • Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
  • Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, t.ex. allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientsäkerhetsorganisationer.

  Regionens vision att ingen patient ska drabbas av en undvikbar skada (vårdskada) står fast. Under året har regionens övergripande handlingsplan för patientsäkerhet 2018–2020 fortsatt att gälla i avvaktan på att den nationella handlingsplanen ska implementeras.

  2020 har präglats av Covid-19 pandemin där vårdens olika delar har behövt anpassas. Enheter har behövt ställa om sina verksamheter för att möta det ökade antalet sjuka patienter. Medarbetare har också behövt ställa om till nya, för dem, ovana arbetsuppgifter. Där medarbetare ibland även behövt byta arbetsplats.  I början av pandemin låg fokus på tillgång på skyddsutrustning, inrättande av nya rutiner samt utökat samarbete med länets kommuner.

  Brist på omvårdnadspersonal har också varit en utmaning under året vilket bland annat har resulterat i neddragningar av vårdplatser inom vissa områden. Sommarsemestrarna blev inom några enheter kortare än vanligt. Uppsägning av ett arbetstidsavtal orsakade stort missnöje och oro bland personal vilket ledde till att flera sjuksköterskor inom olika verksamheter sade upp sig.

  Vissa läkargrupper fick bemanna dubbla jourlinjer under en stor del av året.
  Viktiga åtgärder under året har varit:

  • Anpassa verksamheterna efter pandemin
  • Stort arbete har gjorts för att upprätta säkra rutiner och arbetssätt för Covid-vård och undvikande av smittspridning
  • Framtagande av sjukvårdsövergripande behandlingsriktlinjer
  • I samverkan med länets kommuner tagit fram rutiner runt Covid-19
  • Tillskapande av Covid-IVA på före detta OBS-avdelning
  • Gröna korset - beslut har tagits att alla relevanta vårdenheter ska tillämpa metoden
  • Fortsättning av digitalisering av kontaktytor mot patienten (Vårdguidens e-tjänster)
  • Arbetet med ”Säkrare läkemedelshantering” pågår genom införande av utdelningsvy för läkemedel i patientjournal (Cosmic)

  Riskområden som identifierats under året:

  • Brister i rutiner och i följsamhet till lagar och föreskrifter vad gäller läkemedelsordination i Cosmic och vid dosdispensering
  • Behov av förbättrad systematik vid uppföljning av beslutsstöd inom regionen och i samverkan med andra vårdgivare
  • Behov av förbättrad omvårdnad och vårdprevention
  • Rutiner är svåra att hitta i Centuri
  • Bristande följsamhet till journaldokumentationsrutiner
  • Bristande användarvänlighet i befintliga IT-system
  • Tillåtande kultur att göra avsteg från regionövergripande rutiner och fattade beslut
  • Diagnostiska fel

  Det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom regionen kommer att stärkas med stöd av den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet som under 2021 ska omsättas i en lokal handlingsplan. Arbetet med Kunskapsstyrning där nationella, sjukvårdsregionala och lokala samverkansgrupper kommer att vara ett viktigt stöd för patientsäkerhetsarbetet framåt inom regionen.

  Under året har regionen arbetat med förberedelser för en upphandling av ett välfungerande avvikelserapporteringssystem. Regionen har även, inom några enheter, infört en digitaliserad ingång via 1177.se där klagomål från patienter och närstående kan lämnas.

  Fortsatt implementering av personcentrerad vård kommer att bidra till ökad patientsäkerhet.
  Riskminimerande åtgärder ska vidtas inom identifierade områden.

 • Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande fattade 2020-07-31 beslut om att ge regiondirektören i uppdrag att utöka den serologiska testningen i enlighet med gällande Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner: Ökad nationell testning för covid-19, 2020 i syfte att skyndsamt kunna erbjuda länets invånare antikroppstestning.

  Under hösten 2020 upphandlade Region Jämtland Härjedalen denna tjänst av extern part för att kunna erbjuda fler personer möjlighet att testa sig för antikroppar i hela länet.

  I slutet av november 2020 avsatte regeringen ytterligare medel för att finansiera utökad PCR-testning och serologisk testning under 2021 för att möjliggöra ett utnyttjande av befintlig kapacitet samt för att möjliggöra testning utifrån behoven i landet. Det tidigare schablonbeloppet för serologitest på 750 kr sänktes från och med årsskiftet 2020/2021 till 550 kr.
  Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade 2020-12-17 beslut om att fortsätta den breda serologiska testningen under första kvartalet 2021

  Nuvarande avtal med extern part löper ut 2021-03-31 och hälso- och sjukvårdsnämnden behöver ta ställning till om denna tjänst fortsatt ska upphandlas från och med 2021-04-01. En ny upphandling behöver då göras.

  Från vecka 45 2020 och fram till vecka 5 2021 har sammanlagt 10 930 antikroppstester genomförts i Region Jämtland Härjedalen enligt uppdelning nedan.
  Kommun Antal
  Berg 568
  Bräcke 422
  Härjedalen 531
  Krokom 868
  Ragunda 278
  Strömsund 380
  Åre 925
  Östersund 6592
  Övriga 366
  Totalt 10930

  En avmattning av efterfrågan kan skönjas i några av länets kommuner medan det finns en ökad efterfrågan i Åre och Östersund där en uppskalning av testverksamhet behöver ske. Statistik visar också att Regionens sida om antikroppstester är den 7:e mest visade hos 1177.se/jamtland-harjedalen mellan perioden 2020-10-29 och 2021-02-04. Ur epidemiologiskt hänseende har dock ett breddat antikroppstest inget större intresse för närvarande. Dock finns fördelar med att använda dessa tester på klinisk indikation hos enskilda individer.

  Region Jämtland Härjedalen har kapacitet för och genomför idag antikroppstester i egen regi gällande ordinerade tester exempelvis till riskgrupper. Region Jämtland Härjedalen har också kapacitet för att analysera fler tester men primärvården (som tar provet) prioriterar idag PCR, antigentest och vaccinering.

  Det finns idag inga indikationer från staten och SKR om att inte längre erbjuda antikroppstester. Region Jämtland Härjedalen bedömer att efterfrågan tyder på att det finns ett fortsatt intresse i att erbjuda länets invånare dessa tester även fortsättningsvis under 2021. Den kapacitet som finns inom Region Jämtland Härjedalen behöver prioritera annan testverksamhet samt vaccinering varför en ny upphandling av antikroppstester föreslås.

 • Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med Räddningstjänsten i Jämtland haft ett avtal avseende IVPA (I väntan på ambulans). IVPA innebär ett avtal om första hjälpen i väntan på ambulans enligt 3 kap 2§ lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Avtalet ska säkerställa att den som utför IVPA-uppdrag kan ge första hjälpen med enkla hjälpmedel, ge den vårdbehövande trygghet och hålla kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen i den ambulans som är kopplad till uppdraget.

  Saving more lives in Sweden (SAMS) innebär ett avtal om utlarmning och D-HLR vid hjärtstopp eller misstanke om hjärtstopp. Syftet är att kvalitativ hjärtlungräddning skall startas så tidigt som möjligt varför ingen tidsvinst skall tas i beaktande av larmoperatör. 

  Räddningstjänsten inkom under slutet av 2019 med en uppsägning av avtalet. (HSN/100/2020). Räddningstjänsten sade upp avtalet för omförhandling då Räddningstjänstförbundet inte erhållit full kostnadstäckning enligt det gamla avtalet, och vill likrikta avtalet med Region Jämtland Härjedalen på likvärdigt sätt som de avtal som finns mot Räddningstjänstens ägarkommuner. Avtalet blir som en konsekvens av detta, vid oförändrad volym avseende uppdrag (ca 600 st) ca 800 000 kronor – kronor dyrare än det gamla avtalet, vilket medför en årlig kostnad på ca 1 600 000 kronor. Utöver kostnader som tillkommer för Räddningstjänstförbundet hanteras Räddningstjänsten Åre enligt motsvararande finansieringsprincip vilket motsvarar ca 200 000 kr.

  Tidigare avtal har hanterats inom hälso- och sjukvårdsnämndens ordinarie budgetram men finansiering av en utökad kostnad för IVPA ligger utanför nämndens budget och kräver beslut om tilläggsfinansiering.

 • Cristine Person (C) har lämnat in ett initiativärende om långtidscovid.

  I initiativärendet framgår att medborgare i Sverige som drabbats av långtidscovid har problem att få den rehabilitering som de behöver. Det finns flera nyhetsinslag i olika media som beskriver dessa medborgares situation.

  Det är av vikt att veta hur läget är i Region Jämtland Härjedalen, och att det redovisas i Hälso- och sjukvårdsnämnden så att nämnden har möjlighet att agera om det skulle behövas.

  Cristine Persson vill därför att nämnden uppdrar till Regiondirektören att:
  - kartlägga hur många jämtar och härjedalingar som hittills drabbats av långtidscovid
  - beskriva vilken hjälp får dessa medborgare idag
  - göra en omvärldsbevakning angående vilka evidensbaserade rekommendationer som finns angående vård och rehabilitering för patienter med långtidscovid

  Bilagor

 • I samband med årsbokslut 2020 har en sammanställning gjorts av i investeringsplan 2020 beslutade investeringsobjekt som vid årsskiftet antingen är påbörjade men ej avslutade eller fortfarande vid årsskiftet ej är påbörjade.

  Enligt nu gällande regler för investeringar, fastställer Regionstyrelsen investeringsbudgeten på objektsnivå. Enligt samma regler ska beviljad investering utgå ur investeringsbudgeten om inte investeringen påbörjats före september månad budgetåret. Om anslaget behöver finnas kvar därefter krävs det ett nytt beslut i regionstyrelsen.

  I bilaga 1 och 2 redovisas sammanställda tabeller avseende 2020 års investeringsobjekt/

  investeringsbudget som föreslås att överföras till år 2021 eller utgår. Rådet har behandlat investeringsärendena den 8/2 2021. Merparten av investeringarna har ej genomförts eller blivit försenade på grund av pandemin. Rådet gör bedömningen att särskilda skäl föreligger till att investeringarna enligt bilaga 1 (tabell 1och 2) inte påbörjats i tid och därmed föreslås att en budgetreservering för överföring från år 2020 till 2021 bli aktuell.

  Rådet har behandlat investeringsärendena den 8/2 2021. Merparten av investeringarna har ej genomförts eller blivit försenade på grund av pandemin. Rådet gör bedömningen att särskilda skäl föreligger till att investeringarna enligt bilaga 1 (tabell 1och 2) inte påbörjats i tid och därmed föreslås att en budgetreservering för överföring från år 2020 till 2021 bör bli aktuell. 89 792 600 kr föreslås överförs till år 2021 och reserveras för genomförandet av föreslagna investeringar.

  Beviljade investeringsobjekt 2020 enligt bilaga 2, som ej genomförts dras tillbaka/utgår.

  Bilagor

 • Medicintekniska avdelningen äskar omdisponering inom beslutad investeringsbudget för år 2021. Beslutad total investeringsram för år 2021 förändras inte genom föreslagen omdisponering.
  Området DT har beviljats en nyinvestering om 500 000 kr i en stråldosplaneringsapplikation (IBC NM) i 2021 års investeringsplan. Medicintekniska avdelningen och DT önskar omfördela den beviljade investeringen till inköp av EEG-utrustning som är beräknat till samma belopp som den beviljade investeringen.

  Förmodad upphandlings-, projekterings- och installationstid av Spect/CT beräknas ta åtminstone merparten av 2021, och området har därför begränsad nytta av IBC NM under denna tid. Området önskar att budgeten flyttas till investering i EEG-apparat, så att möjligheten finns att gå med i Region Västerbottens/NUS upphandling av EEG-apparatur. Nuvarande utrustning är uttjänt, patientosäker och skapar merarbete för områdets och medicinteknisk personal. NUS krav på Region Jämtland Härjedalens utrustning är också viktigt i sammanhanget. Deras krav för att göra diagnostiska bedömningar av genomförda undersökningar är att regionen har en teknisk miljö som är kompatibel med deras. Nyinvesteringen i stråldosplaneringsapplikation (IBC NM) kommer att äskas och prioriteras i 2022 års investeringsplan.
  Hälso-och sjukvårdsdirektören har behandlat ärendet per capsulam den 19/2 2021 och föreslår att omdisponeringen godkänns.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.