Hoppa över navigering
 • Enligt reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade under sammanträdet skickats till ledamöter och ersättare. 

  • Lägesrapport Covid/vaccinationer
  • Resultat medarbetarenkät
  • Patientsäkerhet(patientsäkerhetsmätning)
 • De tillfälliga statliga medel som avser vaccination, provtagning och merkostnader/uppskjuten vård uppgick till 224,5 mkr för perioden jan-nov. Dessa medel bokades tidigare hos regionstyrelsen men bokas nu direkt till Hälso- och sjukvårdsnämnden som också bär kostnaden för huvuddelen av kostnaden för detta. Det innebär att intäkterna och nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsnämnden förbättras väsentligt.

  För perioden jan-nov uppgick budgetavvikelsen för nettokostnaden för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till 15,1 mkr. Denna avvikelse fördelas på högre intäkter än budgeterat om 263,5 mkr samt bruttokostnader som var 248,4 mkr sämre än budget.

  Intäktsavvikelsen beror framför allt på omföringen av de statliga medlen som uppgick till 224,5 mkr men även intäkter från ett avtal om utredningar som vidarefaktureras som hänför sig till Barn och unga vuxna (BUV) och uppgick till 53,2 mkr. Avtalet är resultat neutralt då BUV erhåller motsvarande kostnad. Justerat för dessa två poster var intäkterna 14,2 mkr lägre än budget vilket främst beror på minskad försäljning av öppenvård som till vis del förklaras av pandemin.

  Den största kostnadsavvikelsen jämfört mot budget står personalkostnader inklusive inhyrd personal som uppgick till -113,9 mkr följt av köpt riks- och regionvård och verksamhetsanknutna tjänster som avviker med -53,3 mkr respektive -24,5 mkr. Köp av verksamhet avviker med -54,0 mkr men däri ingår kostnader för avtal om utredningar som också vidarefaktureras och beskrivs ovan. Sjukresor, läkemedel, avskrivningar samt övriga kostnader var alla kostnader som var bättre än budget för perioden.

  Utfallet påverkas fortsatt av pandemin vilket medför merkostnader relaterade till vaccination, provtagning samt uppskjutenvård/merkostnad. I redovisning för perioden uppgick dessa kostnader till 101,8 mkr.

  I budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden ingår statliga nationella satsningar och för perioden har kostnader om 54,3 mkr. Budgeten för perioden uppgick till 61,4 mkr.
  Den prognostiserade avvikelsen för helåret från områdena inklusive de statliga bidragen för vaccination, provtagning och uppskjuten vård/merkostnad bedöms hamna på 10,8 mkr.

  Produktionen har ökat något inom öppenvården men är inte i nivå med 2019 års produktion (normalår). Pandemin har inneburit ändrade arbetssätt med fler digitala möten och kvalificerad telefonrådgivning vilket inneburit att de indirekta vårdkontakterna har ökat jämfört motföregående år. Kostnaden för webdoktorer ökar och uppgår under perioden till 7,8 mkr. Produktionen inom slutenvården minskar något jämfört med föregående år och påverkas bland annat av bristen på sjuksköterskor vilket minskar antalet vårdplatser. Antalet vårddagar är i linje med föregående år. Medelvårdtiden ökar något jämfört mot föregående år bland annat relaterat till covid-vård.

  Den utförda tiden under perioden har ökat med motsvarande 41 ÅA jämfört med föregående år medan antalet månadsavlönade för samma period ökat med 66. Ökningen av den utförda tiden förklaras främst av läkarkåren samt vaccinatörer.

  Sjukfrånvaron för perioden jan-nov uppgick till 5,5 % totalt vilket är 1,1 %-enheter lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

 • Ineras tjänst för publicering av loggutdrag och Region Jämtland Härjedalens hantering av loggutdrag är idag inte förenlig med gällande lagstiftning.

  Regionstyrelsen har tidigare fattat ett beslut om anslutning till Ineras tjänst, dnr RS/865/2017 Journal på nätet. Det tidigare beslutet omfattar både publicering av journaler och loggutdrag. Beslutet är dock fattat utifrån ett ramverk som vid tiden för beslutet var inaktuellt. För att Region Jämtland Härjedalen ska följa vad Inera faktiskt föreskriver, dnr RS/1767/2016 Ramverk för invånares åtkomst till journal, behöver ett nytt beslut om ramverk för invånares åtkomst till journal fattas.

  Eftersom hälso- och sjukvårdsfrågor, sedan år 2019, har överförts från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden, är det nya beslutet om ramverk för invånares åtkomst till journalen inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde.

  För att det inte ska uppstå en situation, där Region Jämtland Härjedalen har två olika styrande dokument som rör journal via nätet, är det nödvändigt att regionstyrelsen fattar ett beslut om upphävande av det tidigare regelverket (dnr RS/865/2017 Journal på nätet). Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver därmed lyfta detta ärende till regionstyrelsen för beslut om upphävande. För att det inte ska saknas regler under en övergångsperiod föreslås regionstyrelsens tidigare beslutade regelverket gälla fram till hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om ett nytt ramverk för journal på nätet.

 • I mars 2016 beslutade regionstyrelsen om inrättande och uppföljning en gång per år av egen onkologisk verksamhet t o m år 2023. Målbilden är ”En verksamhet av hög klinisk kvalitet och säkerhet med nöjda patienter, som samtidigt är ekonomiskt effektiv och skänker tillfredställelse till alla olika kategorier av medarbetare.”

  Många av de aktiviteter som föreslogs i utredningen har genomförts under perioden 2016 fram tills nu: It-systemet Cytodos för hantering av cytostatika har implementerats. Genom omstrukturering av vårdplatser kunde en palliativ/onkologisk avdelning med åtta vårdplatser öppnas hösten 2018. Patienterna får där en mer anpassad vård och övriga vårdavdelningar avlastas. På grund av bemanningssvårigheter har avdelningen varit stängd under en period, men öppnas nu åter med 4 vårdplatser. Ombyggnationen på onkologimottagningen blev klar under 2019, med bl a särskilt rum för PICC-line (perifert insatt central kateter). Ett nytt beslut har fattats om att PICC-line framöver ska ingå bland de ingrepp som utförs på AnOpIVA.

  När det gäller bemanningen av verksamheten, genom egen utbildning och rekrytering av onkologer, återstår en del innan målen uppnåtts. Den första egenutbildade onkologen har övergått till ST allmänmedicin. ST-läkare 2 blev klar vid årsskiftet 2020/2021 i enlighet med plan, men arbetar kliniskt endast 50 procent. Regionen har försökt rekrytera en färdig specialist, men ingen ansökan inkom. En tredje ST-läkare har dock rekryterats, men kommer att starta först om något år. Resultatet är att onkologbemanningen på mottagningen för närvarande består av endast en 50 procent-tjänst istället för 3 onkologer och en ST enligt utredningen. Regionen måste därför fortfarande anlita onkologkonsulter, men till en kostnad som i genomsnitt är ca 270 000 kronor lägre än i utgångsläget 2014.

  Ökning och minskning av olika kostnader tar i stort sett ut varandra. Kostnaderna för 1 specialistläkare i nuläget, jämfört med 2 ST-läkare tidigare, är något lägre. Till det kommer lägre kostnader för onkologkonsulter. Kostnaderna har ökat något till följd av införandet av Cytodos (it-system för hantering av Cytostatika) och ombyggnationen av onkologmottagningen.

  Sammantaget är nu de materiella förutsättningarna på plats inför ytterligare försök att rekrytera onkologer.

  Bilagor

 • Enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 september har en kartläggning över pågående arbete för att skapa en ökad psykisk hälsa i länet inletts. Kartläggningen ska bidra till att skapa:

  • En samlad bild av vilka insatser de olika aktörerna erbjuder till olika målgrupper.
  • En helhetsbild av vilken ekonomi som är kopplad till de olika aktörerna och hur bidragsstrukturen ser ut kopplad till framför allt ideell sektor.
  • Att visa hur de olika aktörerna samverkar och arbetar med förändring i sina verksamheter.

  I ett första förslag avgränsades arbetet till att gälla hälsofrämjande och förebyggande insatser för psykisk hälsa. Under arbetets gång har arbetet utökats till att inkludera behandling, rehabilitering och långsiktigt bibehållande av psykiskt välbefinnande – en så bred heltäckande bild som möjligt av de insatser som sker inom området psykisk hälsa.

  Genom den statliga överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa fördelas stimulansmedel till regioner, kommuner och länsgemensamt arbete. I Jämtland Härjedalens handlingsplan för psykisk hälsa ingår en redovisning av aktiviteter som fått stimulansmedel och projekt som beviljats medel. Föreliggande kartläggning kommer också kompletteras med den handlingsplanens innehåll.

  Av den information som hittills samlats in går det inte att dra några slutsatser om vilken typ av insatser som eventuellt saknas eller var det uppstår luckor i systemet. För att identifiera behov som inte tillgodoses och vilka stödformer som eventuellt saknas kommer troligen också slutanvändaren, målgruppen med psykisk ohälsa, behöva tillfrågas. Det pågår nu ett arbete för att skapa ett hållbart strukturellt brukarinflytande i samråd med JLB/NSPH. Det arbetet kan bidra till att brister och svagheter i vården identifieras.

   

 • Marie Svensson (V) har inkommit med en motion om införande av kultur på recept. Motionären lägger fram att kultur på recept i andra regioner har använts som ett behandlingsalternativ tillsammans med andra åtgärder och riktar sig främst till personer med lätta och medelsvåra depressioner, stress och ångest samt generaliserad smärta som ofta har lett till långtidssjukskrivning.

  Regionfullmäktige beslutade 2020-02-12 §4 att motionen skulle fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och samberedas med regionala utvecklingsnämnden.

  Denna samordning är genomförd och en kunskapsutredning är utifrån denna genomförd. När det gäller det rent praktiska genomförandet av Kultur på recept i vår Region föreslås att anamma den i Region Skåne utvecklade modellen och i samarbete mellan Regionala Utvecklingsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsnämnden utveckla och anpassa den till en fungerande modell för Region Jämtland Härjedalen.

  För att säkerställa den politiska kontrollen bör en testperiod över 3 år genomföras avseende verksamhetsutveckling i enlighet med förslagen i utredningen uppstartas och evalueras av Folkhälsoenheten. Insatsen återrapporteras till HSN för beslut efter 3-årsperidoden om fortsatt verksamhet eller avslut.

  Det är överenskommet att kostnaden för testverksamheten avseende köp av kulturaktiviteter upp till en kostnad på 100 tkr åren 2022 – 2023 – 2024 tas inom ram för det försäkringsmedicinska området som Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen ansvarar för. Därutöver är det överenskommet att Område Kultur och Bildning inrymmer koordinatoruppgiften i den tjänst som kultursamordnare som de nu rekryterar och då följa arbetsinsatsen över tid, upp till 25% av en tjänst.

  Bilagor

 • Under våren 2019 genomförde regionens revisorer en granskning av hur det fallförebyggande arbetet bedrivs inom Region Jämtland Härjedalen. Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2019-06-12 §70 behandlades granskningen och nämnden beslutade även att ge regiondirektören i uppdrag att återrapportera under andra kvartalet 2020 en utvärdering gällande det förebyggande arbetet mot fallskador, vilket skedde vid nämndens sammanträde 2020-11-19 §107.
  Nämnden beslutade denna gång att följa upp det fallförebyggande arbetet utifrån följande frågeställningar:

  • Hur arbetet med läkemedelsgenomgångar fortgår
  • Hur arbetet med Trygg och säker hemma fortgår
  • Hur de två utsedda personerna med samordningsfunktion i dessa frågor arbetar och driver arbetet framåt
  • Hur arbetar vi systematiskt för att nå målet på 51/1000 och hur ligger vi till
  • Hur använder regionen Socialstyrelsens utbildningsmodul Ett fall för teamet.

  En rapport har tagits fram av område patientsäkerhet.

  Bilagor

 • Bakgrund
  Nyligen har regeringen beslutat att inte ge Folkhälsomyndigheten fortsatt uppdrag att stötta regionerna med provtagning och analys av SARS- CoV-2, vilket medfört att uppdraget tilldelas alla regioner;
  Att säkerställa fortsatt funktion med egenprovtagning, transport och analys av SARS-CoV-2 från kvartal 2-2022.
  Pågående ökning av antalet medborgare som behöver provtas påverkar nuvarande kapacitet och framtida hantering.

  För närvarande analyserar Region Jämtland Härjedalens egna labb främst prover från sjukhuset och till vissa delar från primärvården medan övriga prover skickas för analys till externt lab. Investering av nytt PCR-instrument under våren 2021 har medfört möjlighet till ökad analyskapacitet med ett något högre provflöde jämfört med tidigare instrument. Det egna labbet har tre möjliga analysmetoder, dock är det endast en av metoderna som klarar både volym och relativt bra svarstider. Teknik är ibland instabil och utifrån att SARS-CoV-2 behöver prioriteras väldigt högt med ”snabba” svarstider krävs en tillökning av instrumentparken, för att säkerställa kontinuerliga utsvar av prover vid driftstörningar.

  Syfte
  Region Jämtland Härjedalen har att tillse att funktion och flöden finns för fortsatt egenprovtagning med tillhörande hantering som beställning och svar från medborgare, transport av prover för analys samt utökning av analyskapacitet vid det egna labbet. Utöver egen analyskapacitet måste Region Jämtland Härjedalen tillse förstärkning med ett externt labb för volymer utanför egna kapaciteten och som backup.
  Behov av åtgärder:

  • Säkra egen backup för analys av SARS-CoV-2.
  • Inköp av ytterligare en Alinity, PCR instrument, med UPS.
  • Integration mellan instrumentet och labbets IT-system för remisser och provsvarshantering.
  • Anpassning av lokaler för vikt och ljud.
  • Framdragning av el.

  Detta summeras i följande investeringsbehov:

  PCR instrument Alinity 2 400 000 kr
  Lokalanpassning för Alinity utifrån vikt och ljud 200 000 kr
  Extraktionsrobot 500 000 kr
  Integrationer kopplade till processen för egenprovtagning 300 000 kr
  Total kostnad för investeringen uppskattas till 3,4 mkr.

  Investering av ett ytterligare PCR instrument, Alinity sker enbart utifrån behovet av att kunna upprätthålla vissa volymer av analys SARS-CoV-2 utan större avbrott. På sikt innebär investeringen en överkapacitet och en ökad kostnad för avskrivningar.

  Finansiering av föreslagen investering ska ske via finansiella medel för PCR-tester och serologiska tester för 2021 enligt överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 för år 2021 (se bilaga).

  Bilagor

 • Vänsterpartiet inkom den 2021-10-13 med en motion som yrkar på att det ska finnas en ungdomsmottagning i varje kommun i Region Jämtland Härjedalen samt att uppdra till regionfullmäktige att utreda förutsättningarna för att etablera en digital ungdomsmottagning i Region Jämtland Härjedalen. Svaret har beretts av Folkhälsoenheten i samverkan med primärvård och regional utveckling, frågan har lyfts i SamReKO HSI samt i det länsövergripande nätverket för sexuell och reproduktiv hälsa.

  Ungdomsmottagningar (UM) finns i dagsläget i tre av länets åtta kommuner vilket i praktiken skapar en ojämlik tillgång till behovsanpassad vård och stöd för länets unga. Besöksstatistik visar att verksamheten idag inte når ut brett över länet. Länets UM drivs av RJH i samverkan med länets kommuner, bland annat genom att kommuner finansierar en kurator samt lokaler på de orter UM finns.

  En sammantagen bedömning av erfarenheter från verksamma inom primärvård, mödravård och elevhälsa tillsammans med ungdomars uttryckta behov styrker utveckling av verksamheten. UM bör finnas där unga är, tillgängligheten är särskilt viktig för de unga som av olika skäl har svårt att förflytta sig över länet. Det bör även betraktas som ett viktigt led i arbetet för en mer jämlik vård i linje med utvecklingsarbetet för en god och nära vård.

  En lägstanivå för att finansiera personalbehovet för att driva UM en dag i veckan i en av länets kommuner beräknas uppgå till ca. 350 000 kronor årligen. Det motsvaras av en barnmorska, en kurator samt läkare var sjätte vecka och förutsätter att samverkan med kommuner kring lokaler kan säkerställas och att Strömsunds UM fortsatt kan drivas av statsbidrag som är fallet idag. Med hänsyn till länets förutsättningar där den största delen av målgruppen finns i Östersund skulle ett upplägg med en basmottagning i Östersund där all personal har sin anställning bidra till att säkerställa målgruppsspecifik kompetens i hela länet.

  Sammantaget finns det flera olika beprövade arbetssätt runt om i landet för att göra UM tillgänglig för fler unga. Vilket eller vilka arbetssätt som bör föreslås för att utveckla länets ungdomsmottagningsverksamhet kräver vidare utredning och bör hanteras via Barnarenan och SamReko HSI.

  Det finns i dagsläget planer på att utveckla arbetet med UM online i länet, exempelvis med chattfunktion, vilket kan bidra till att sänka tröskeln ytterligare och nå fler unga. Under pandemin har UM i Östersund startat upp digitala besök, erfarenheterna är dock att unga i högre utsträckning väljer fysiskt besök framför digitalt besök. Det kan ändock vara viktigt att digitala alternativ finns för att stärka tillgängligheten och möjliggöra för de som inte vill besöka en fysisk mottagning att få det stöd de behöver, vilket styrks av en nationell kartläggning av arbete på UM i landet som gjorts genom SKR.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.