Hoppa över navigering
 •   2

  Val av justerade och tid för justering

 • Enligt reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

 •   4

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport 2019

 •   5

  Ekonomisk rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden 2019

 • Region Jämtland Härjedalen tagit del av betänkandet ”Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter” (SOU 2018:77). Vi välkomnar utredningens ambition att utifrån en förankring i forskning och beprövad erfarenhet stärka kopplingen mellan högskolan och den evidensbaserade vården, samt ambitionen att via förändringar inom högskolan och hälso- och sjukvårdshuvudmännen öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Utredningen är gediget utförd med en bra bakgrundsbeskrivning av lärosätenas och hälso- och sjukvårdshuvudmännens utmaningar gällande specialistsjuksköterskeutbildningen.
  Region Jämtland Härjedalen delar utredningens uppfattning att en utveckling av specialistsjuksköterskans roll och arbetsuppgifter är en förutsättning för att klara av framtida kompetensförsörjning och den transformering som Sveriges vård och omsorg står inför. Det är också ett viktigt steg i att öka patientnöjdheten, speciellt inom vårdens förmåga att ge information och engagera patienterna i egenvård. Vidare delar Region Jämtland Härjedalen utredningens åsikt om att det krävs ökad satsning på vårdvetenskaplig forskning och förenade anställningar för att öka specialistsjuksköterskans utbildningskvalitet. Region Jämtland Härjedalen ser mycket positivt på att en ny yrkesexamen som avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS) om 120 högskolepoäng på avancerad nivå införs inom högskolan. Denna yrkesexamen, speciellt inom primärvård eller nära vård, kan vara en förutsättning för att driva en jämlik hälso- och sjukvård även i glesbygdsområden. Vi ser inget hinder i att specialistsjuksköterskeexamen även fortsättningsvis ska vara en akademisk yrkesexamen om 60 högskolepoäng och att specialisering anges mot tre särskilda områden, anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård, samt en öppen specialistsjuksköterskeinriktning. Region Jämtland Härjedalen ser även positivt på de delar av utredningen som beskriver förslag om avtal för vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning (VULF avtal). Vi tror denna åtgärd kan stärka kvalitén på hälso- och sjukvårdshuvudmännens verksamheter och samtidigt öka lärosätenas kvalité på omvårdnadsutbildningarna.

  Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiv till att specialistsjuksköterskan ska ha möjlighet till fortbildning, men vi ställer oss negativa till förslaget om detta ska regleras via lagstiftning. Fortbildning måste styras av verksamhetens behov och den enskilde medarbetarens ansvar att vidareutbilda sig.

  Svar på remissen har arbetats fram av avdelningen för forskning, utbildning och utveckling. Remissen ska besvaras senast den 11 mars.

  Bilagor

 • 20180101 började en ny lag att gälla, Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård.
  Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen har ersatt tidigare betalningsansvarslagen.
  I den uppföljning som nu gjorts för 2018 redovisas:

  • innehållet i den överenskommelse som regionen gjorde med kommunerna utifrån den nya lagen
  • IT-stödet för att hantera lagen
  • Utvecklingen av antalet utskrivningsklara patienter på sjukhuset per kommun och månad under 2018
  • Ekonomiska fakta från 2016-2017 dvs innan den nya lagen infördes
  • Ekonomisk fakta från 2018 utifrån oenighet mellan regionens och kommunernas tjänstemän
  • Detaljer som påverkar beräkningen av betalningsansvar
  • Hantering av uppkommen oenighet

  Nuläget angående nytt avtal som ska presenteras för SVOM 15 mars.

 • När Regionfullmäktige fastställt Regionplan och Finansplan för 2019 ska Regionstyrelsen och nämnderna utarbeta verksamhetsplaner för sina respektive ansvarsområden för 2019. Enligt regionens styrmodell sker detta med Regionfullmäktiges beslut i juni och Regionstyrelsen och nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner i oktober-november hösten inför verksamhetsåret. Pga av att 2018 var ett valår har detta inte skett hösten 2018 varför nämndernas verksamhetsplaner nu bör ske så snart som möjligt efter Regionfullmäktiges beslut om Regionplan och Finansplan i februari.
  Hälso- och sjukvårdsnämndens bör därför vid sitt nästkommande möte fastställa en verksamhetsplan för 2019. Nästkommande Hälso- och sjukvårdsnämnd är den 3-4 april och då ska verksamhetsplanen vara klar senast 9 mars.

  Den BlåGröna politiska ledningen inbjuder alla ledamöter i Hälso- och sjukvårdsnämnden att ge inspel till vad nämnden ska fokusera på under 2019. Inspelen kan ges till beredande tjänstemän som tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium tar fram ett förslag till verksamhetsplan.

 • Sedan 2006 har SKL och regeringen ingått ett antal överenskommelser för att stimulera hälso- och sjukvården till att ge sjukskrivningsfrågorna ökad prioritet och för att utveckla sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i de olika landstingen/regionerna. Under år 2018 signalerade Staten och SKL att det året skulle vara det sista året med en statlig överenskommelse inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet. Ett lagförslag presenterades innan sommaren som angav att koordineringsuppdraget från och med år 2019 skulle bli ett lagreglerat åtagande för landstingen, inskrivet i Hälso- och sjukvårdslagen. Som en följd av det parlamentariska läget efter valet sköts det utarbetade lagförslaget på framtiden i avvaktan på ny regering.
  För att inte tappa tempo i arbetet med sjukskrivningsprocess och arbetsinriktad rehabilitering tecknade SKL och regeringen i december en ny överenskommelse för år 2019. Överenskommelsen liknar i allt väsentligt den överenskommelse som gällde för åren 2017–2018. Till överenskommelsen kopplade Regeringen drygt 1,3 miljarder kronor, vilket är något mer än tidigare år. Som en följd av tecknandet av den nya överenskommelsen mellan staten och SKL har ett reviderat budgetförslag utarbetats inom Region Jämtland Härjedalen.
  Jämfört med den tidigare beslutade budgeten har 6 miljoner kronor tillskjutits för riktade insatser i primärvård. Målgruppen är patienter med psykisk ohälsa och långvarig smärta. Alla pengar är inte utlagda i budgeten utan i planeringen ligger ett överskott på 1,75 miljoner kronor att nyttja för annan angelägen verksamhet. Bemanningen för rehabkoordinatorer och processledning ligger kvar i nivå från den tidigare och bantade budgetramen.

  Bilagor

 • Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljningsplan 2019 ska återinskrivningar följas upp vid nämndens sammanträde 27 februari 2019. Mål i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och uppföljningsplan 2019 är att återinskrivning inom 30 dagar ska minska. Målvärdet är ett resultat med lägre procent än år 2014. Resultaten 2014 – 2017 nedan är taget från den nationella databasen ”Vården i siffror”. Möjlighet till egen utdata med möjlighet att dyka i resultatet har tidigare inte gått att få. Från och med 2018 är resultaten tagna ur Regionens utdatabas Diveport.

  Mätetalen visar andel vårdtillfällen med oplanerad återinskrivning för patienter > 65 år oavsett orsak, inom 30 dagar. Talen angivna i procent.

    Totalt Män Kvinnor Riket
  2014 20 22 18 18
  2015 19 21 17 18
  2016 17 17 17 17
  2017 17 18 16 17
  2018 21 23 19 18
  2019 jan 21 23 19  


  Återinskrivningarna varierar mellan 18 % och 23 % under året, det är framförallt under sommaren som en ökning har skett jämfört med föregående år. Antalet är ca 170 vårdtillfällen per månad. Könsfördelningen varierar, någon trend ses inte. Återinskrivningarna har ökat något under 2018, svårt att bedöma vad detta beror på. En orsak kan vara färre vårdplatser, vilket resulterar i att inskrivna patienter är sjukare och har en mer komplex situation. Arbete med ökad vård i hemmet (Nära vård) pågår och kommer att vara ett prioriterat arbete under 2019, ex Mobila närvårdsteamet, självmonitorering vid kroniska sjukdomar. Dessutom pågår samverkan med kommunerna i samband med lagen om samverkan vid utskrivning från Hälso- och sjukvården (LOSUS).

 • Svenskt Bråckregister är ett nationellt kvalitetsregister för ljumskbråckkirurgi. Registret innehåller uppgifter om ljumskbråcksoperationer hos patienter som är 15 år och äldre. Sedan år 2004 finns registret hos kirurgkliniken, Östersunds sjukhus och sedan 2013 är Region Jämtland Härjedalen både centralt personuppgiftsansvarig och registeransvarig myndighet för registret. Nationellt kvalitetsregister Svenskt Bråckregister har Region Jämtland som sin personuppgiftsansvariga myndighet (CPUA). Tidigare har även registerhållare varit anställd i Jämtland men från och med årsskifte är registerhållaren anställd av Region Västra Götaland. Registercentrum Norr som har ansvar för att stödja anslutna nationella kvalitetsregister och erbjuda stöd till hela norra regionen i frågor relaterade till kvalitetsregister ska nu ta över det centrala personuppgiftsansvaret för nationella kvalitetsregistret Svensk Bråckregister.

  Svenskt Bråckregister har tilldelats medel från SKL för sin verksamhet i 2019. Medel ska rekvireras av CPUA eller annan part. I beslutet står att ”Om det är annan huvudman/part än CPUA som ska rekvirera medlen ska ni bifoga ett avtal/en överenskommelse som styrker att CPUA har överlåtit ansvaret till den huvudmannen/parten”. Då registerhållare och även registrets kansli befinner sig i Västra Götaland, ska all registerverksamhet, inkl. ekonomisk verksamhet även ske därifrån. För att underlätta, föreslås det att medel rekvireras direkt av Region Västra Götaland och den enheten/verksamheten som ska hushålla med medel, och inte av Region Jämtland Härjedalen där det inte lägre finns registerhållare.
  SKL håller på med utredning kring konsolidering av CPUA. Förslaget som har utvecklats av SKL och granskats av nationellt juristnätverk är att minska antal CPUA till sex – en i varje region. För att säkerställa att kompetens i kvalitetsregisterfrågor finns, föreslås det att CPUA ska finnas där det redan finns ett Registercentrum som kan stödja i övriga kvalitetsregisterfrågor. Svenskt Bråckregister skulle därför vilja byta CPUA från Region Jämtland Härjedalen till Region Västerbotten.

 • Nätverket för hälsa och demokrati: Val av en ledamot för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.