Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragslista fastställs

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Utvärdering av sommaren 2019

 •   6

  Ärendestatistik

 •   7

  Delårsbokslut Augusti 2019

 •   8

  Ris och Ros

 •   9

  Stödpersonsverksamheten

 • Kommande aktiviteter

  Tjänstemannanätverk, Stockholm 10/9

  VSP-möte 11/9

  Samiska rådet 23/9

  Samverkansforum Patientsäkerhet, 23/10

  Vårdanalys 26/9, 24/10, 28/11

  Regionkonferens, Umeå (tjänstemän) 2/10

  Nationell Tjänstemannakonferens, Stockholm 14-15/10

  Nationell presidiekonferens, Kalmar 27-28/11

  Föreläsning Miun, ssk 19/12

  Utförda aktiviteter

  Kommunbesök Bräcke 22/5

  Tjänstemannanätverk 22/5

  Föreläsning AT-intro 27/5

  Ingela Eckerdal, förbättringsledare på utvecklingsenheten i RJH har besökt Patientnämndens förvaltning 28/5

  Föreläsning AT-intro 27/8

 •   11

  Analysrapport

 •   12

  Analysplan 2020

 • SVT- statistik på klagomål

  EKOT- Sveriges radio, Antal anmälningar förlossningsskador

  Statskontoret telefonintervju, Utredning av det nya klagomålssystemet

 •   14

  Uppföljning av Internkontrollplan 2019

 •   15

  Planering inför kommunbesök Åre

 •   16

  Synliggörandet av det politiska arbetet

 •   17

  Nästa sammanträde

 • Vice Ordförande Harriet Jorderud önskar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

 • Ingrid Kjelsson väljs att justera dagens protokoll.

 • § 59

  Föredragslista fastställs

 • § 60

  Föregående protokoll

 • Förvaltningschefen Anette Rydström informerar nämnden om att sommaren upplevts bra. Nämnden föreslår att patientnämndens förvaltning bör få delta i veckosittningar som vården har inför kommande somrar.

 • Ulrika Eriksson presenterar årets patientnämndsstatistik. Nämnden noterar att det är samma antal ärenden som 2018. Nämnden beslutar godkänna informationen.

 • § 63

  Delårsbokslut Augusti 2019

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden att antal stödpersonsuppdrag har en nedåtgående trend. Patientnämndens förvaltning fortsätter arbeta vidare med att föra dialog med psykiatrin. Nämnden beslutar godkänna informationen.

 • Anette Rydström presenterar inkomna ris och ros ärenden som brukarrådets kontaktperson Carita Eriksson sammanställt till Patientnämnden. Nämnden beslutar godkänna informationen och noterar att denna sammanställning är ett nytt arbetssätt att återkoppla ris och ros ärenden.

 • Kommande aktiviteter

  Samverkansforum Patientsäkerhet, 23/10

  Vårdanalys 26/9, 24/10, 28/11

  Regionkonferens, Umeå (tjänstemän) 2/10

  Nationell Tjänstemannakonferens, Stockholm 14-15/10

  Nationell presidiekonferens, Kalmar 27-28/11

  Föreläsning Miun, ssk 19/12

  Samiska rådet 3/12

  Utförda aktiviteter

  Kommunbesök Bräcke 22/5

  Tjänstemannanätverk 22/5

  Föreläsning AT-intro 27/5

  Ingela Eckerdal, förbättringsledare på utvecklingsenheten i RJH har besökt Patientnämndens förvaltning 28/5

  Föreläsning AT-intro 27/8

  Tjänstemannanätverk, Stockholm 10/9

  VSP-möte 11/9

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om den senaste rapporten: Patienters upplevelser av missade och fördröjda diagnoser.

 • Förslagen för 2020 års analysplan är att belysa områdena: årsberättelse, långvarig smärta, kvinnosjukvård, patientjournalen samt patientlagen.

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om de externa aktörer som önskat ta del av Patientnämndens statistik och handlingar. Nämnden beslutar godkänna informationen.

 • Uppföljning av internkontrollplan 2019.

 • Kommunbesök i Åre planeras äga rum 14/10 2019.

 • Vice ordförande Harriet Jorderud informerar nämnden om förslaget att genomföra seminarier i samband med Patientnämndens deltagande vid utbildningsdag på regionfullmäktige. Detta kommer att planeras ytterligare den 1 oktober i samband med att Patientnämnden träffar regionfullmäktiges presidium.

 • Nämnden föreslår att vid något av de kommande sammanträdena bjuda in patientföreträdare, representant från cancer rehabiliteringen i Region Jämtland Härjedalen samt Ingela Eckerdal, förbättringsledare på utvecklingsenheten i RJH.

 • 14 november 2019, konferensrum Ändsjön, Köpmangatan 21. Vice ordförande Harriet Jorderud informerar nämnden att inför kommande sammanträde är presidiet för Hälso-och sjukvårdsnämnden inbjudna, områdeschef för primärvårdsstaben inbjuden, samt Bisamordnare från psykiatrin inbjuden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.