Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragningslista fastställs

 •   4

  Presentation av ny medarbetare på förvaltningen

 • Patientnämnden: Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2026-12-31 i stället för Elin Forghani (V) som avsagt sig uppdraget. På valberedningens förslag utses: Ersättare: Sandra Lehman (V)

  Bilagor

 •   7

  Stödpersonsverksamheten

 •   8

  Representant från regionens jurister

 • Avslutade aktiviteter:

  VSP användargrupp 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 5/3, 

  LSG patientsäkerhet 7/2

  Nationellt tjänstepersonsnätverk 8/2 

  Regionfullmäktige 13/2

  Hälso- och sjukvårdsledningen 13/2

  Möte verksamhetschefer inom hälso och sjukvården 20/2

  IVO - PaN norra regionerna 21/2

  Möte med enhetschefer och verksamhetschefer inom primärvården 22/2

  Chefsdag regionen 22/2

  1177, 28/2

  Division kirurgi 28/2

  Möte verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården 1/3

  LSG patientsäkerhet 13/3

   

  Kommande aktiviteter:

  Processteam klagomål 20/3, 17/4, 30/5

  Ledningsgrupp ortopeden 26/3

  LSG patientsäkerhet 10/4, 8/5

  Regionkonferens 17/4

  Område patientsäkerhet 23/4

  Nationellt nätverksmöte Stockholm 2/5

  Kommunbesök Strömsund 6/5

  Miun SSK 8/5

  Registerkoordinator möte 13/5

  Digitalt möte med gemensam nämnd för Närvård Frostviken 14/5

  Ledningsgrupp HNR 21/5

 • Nationella handboken för patientnämnderna reviderad feb 2024

  Dialogmöte med Socialdepartementet

 • Handboken är och ska vara utgångspunkt för alla patientnämndshandläggare i Sverige i syfte att uppnå en likvärdig handläggning av ärenden över hela landet, i enlighet med klagomålslagstiftningens intentioner.

  • Alla klagomål och synpunkter ska hanteras och kategoriseras på ett likartat sätt i hela landet.
  • I möjligaste mån identifiera och kategorisera patienters problem utifrån patientlagen.
  • Underlätta för enskilda handläggare att kategorisera ärenden rätt.
  • Analyser ska göras utifrån likvärdig hantering och kategorisering av ärenden.
  • Patient/närstående ska känna igen handläggningen oavsett vart i landet de vänder sig.
  • För att kategorisera rätt är ofta samtalet med patient/närstående viktigt.

  Handboken är avsedd att användas som vägledning vid ärendehandläggning och innebär att patientnämndernas förvaltningar/kanslier enats om en ”minsta gemensam nämnare”, vilket innebär att lokala anpassade och kompletterande registreringsinstruktioner kan förekomma.

  Handboken är GÄLLANDE FR.O.M. 1 JANUARI 2019 - REVIDERAD FEBRUARI 2024.

  Bilagor

 • Uppskattningsvis lever 130 000 – 150 000 personer med en demenssjukdom i Sverige. Många anhörigas och närståendes vardag påverkas. Varje år insjuknar cirka 24 000 personer och ungefär lika många avlider. För Jämtlands län motsvarar det ca 240 personer/år.

  Det har visat sig att Region Jämtland Härjedalen ställer väldigt få demensdiagnoser. Det kan vara så att Regionen gör minst antal diagnoser i hela landet/capita. Konsekvenserna av detta är att utebliven diagnos leder även till utebliven behandling. Antalet äldre ökar och därmed ökar sannolikt även antal demenssjuka. Det är därför viktigt att Regionen tar denna fråga på yttersta allvar.

  Region Jämtland Härjedalen arbetar tillsammans med länets kommuner med att utveckla demensvården genom att införa vårdförloppet. En GAP-analys har genomförts för att identifiera vad vi behöver bli bättre på. Hälso- och sjukvårdsledningen har prioriterat fortsatt arbete med de brister som identifierats i GAP-analysen. Pågående förbättringsarbeten sker i samverkan med länets kommuner.

  En projektledare är tillsatt med uppdrag att leda arbetsgrupperna och utreda behov av införande av kompetenscentrum/konsultstöd för kognitiv svikt inklusive beröringspunkter och resurssättning.

  Bilagor

 • Kommunbesök i Strömsund äger rum 6 maj 2024. Möten är inbokade med Socialnämndens arbetsutskott, verksamhetschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen, MAS samt Närvårdsavdelningen (NÄVA).

  Programinnehåll:

  Kl 8.30               Avgång från Regionens hus, Östersund

  Kl 10-10.45        Närvårdsavdelningen, NÄVA. Enhetschef Ulrika Raftheim

  Kl 11-11.45        Verksamhetschef hälso- och sjukvård, Pernilla Johansson samt Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Katrin Ljusberg

  Kl 12.00             Lunch

  Kl 13.00             Socialnämndens arbetsutskott, Kommunhuset, Almen.

  Kl 14.00             Avslut

  14 maj på fm digitalt möte med gemensam nämnd för närvård Frostviken.

   

   

 • Karl Hybinette, specialistsjuksköterska och patientsäkerhetssamordnare talar om hur patientsäkerhet har sett ut historiskt men även om hur det ser ut idag. 
  Då vården utvecklas konstant finns det flera faktorer att räkna med, som exempelvis den tekniska utvecklingen och ökade digitaliseringen. Hur ska man fortsätta arbetet med patientsäkerhet?

  Länk till God vård och patientsäkerhet går hand i hand

   

 • Nationell patientenkät är ett samlingsnamn på återkommande nationella undersökningar om hur patienter upplever olika aspekter av hälso- och sjukvården. Mätningarna genomförs vartannat år inom primärvård, specialiserad somatisk vård och psykiatrisk vård, samt akutmottagningar. Resultatet redovisas per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck. Resultatet går att ta del av här: Primärvård 2023 (patientenkat.se)

  Bilagor

 • Preliminärt program:

  • 8:30-9:00 Inledning och presentation

  • 9:00-9:30 IVO, Marie Åberg avdelningschef

   Bensträckare 15 min

  • 9:45-10:45 Samisk hälsa och nationella minoriteter, Sofia Kling, Region Västerbotten och Anna Bergman Stamblewski, Region Norrbotten. Reflektionsfrågor

  • 10:45-11:15 Glesbygd Vårdbussen, Lotta Åman

   Bensträckare 5 min

  • 11:20-11:45 Lågaffekivt bemötande, Företagshälsovården, Mats Ruuth

    11:45-12:45 Lunch

  • 12:45-13:45 Regionjuristerna föreläser, Linnea Nyström/Malin Engman

  • 13:45-14:15 Goda exempel från psykiatrin, patientsäkerhetssamordnare, Erika Sigvallius/Pernilla Friberg

   Bensträckare 15 min

   • 14:30-15:00 Rättspsykiatrin belyser stödpersonsverksamheten, Peter Sandberg

  • 15:00-15:30 Workshop med koppling till juridik och psykiatri

  • 15:30-16:00 Summering och avslutning

  Konferensen är digital.

  OSA senast 25/3 april.  Anmälan skickas till ulrika.eriksson@regionjh.se. I samband med er anmälan bifoga namn och epostadress.

 • Patientnämnderna (PAN) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inledde under 2020 ett gemensamt arbete med syfte att utveckla samverkan avseende analyser av klagomål. Inför varje nytt år väljer PAN tillsammans med IVO ut ett område som ska analyseras gemensamt. När året gått sammanställer respektive PAN sin analys i en rapport som skickas till IVO. Dessa rapporter ligger sedan till grund för en gemensam rapport som sammanställs och publiceras av IVO. Rapporterna som har publicerats är följande:

  Vård vid psykisk ohälsa- vad klagar unga vuxna på?” (2023 )

  ”Barn som mår dåligt får vänta länge på hjälp” (2022)

  Bättre förutsättningar behövs för att barnens röster ska göras hörda i hälso- och sjukvården”(2021)

  Den analys som nu ska genomföras avser ärenden som inkommit under 2023 som rör primärvård. Då området primärvård är brett har IVO gjort en översyn av vilka huvudproblem som finns under området primärvård i varje nämnd och utifrån den landat ner i följande avgränsning:

  Området som vi analyserar är klagomål som rör hälsocentraler/vårdcentraler och husläkarmottagningar. BVC, MVC och närakut exkluderas från analysen. Avgränsningen för analysen är huvudproblemen tillgänglighet och vårdansvar/organisation.

   

   

  Bilagor

 • 22 maj 2024

 •   20

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.