Hoppa över navigering
 • Ordförande Kia Carlsson önskar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

 • Politiker och tjänstemän presenterar sig för varandra.

 • Harriet Jorderud väljs att justera dagens protokoll.

 • Tillägg i föredragslista:

  § 19: Inkomna handlingar. Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över patientnämndsverksamhet - avseende 2018.

  § 20: Övriga.

   

   

 • § 5

  Föregående protokoll

 • Årets kommande sammanträden fastställdes på patientnämndens sammanträde 2018-05-18, § 49. 14 mars, 16 maj, 12 september samt 14 november.

 • Anette Rydström informerar om patientnämndens uppdrag, arvodesregler samt reglemente.

 • Harriet Jorderud informerar nämnden om tidigare kommunbesöks innehåll.

  2019 - Bräcke och Åre

  2020 - Strömsund och Berg

  2021 - Krokom och Ragunda

  2022 - Härjedalen och Östersund

 • Lillemor Olsson informerar nämnden om Webbapplikationen Meetings, där möteshandlingar kommer att finnas samt om Office 365.

 • Anette Rydström informerar nämnden om att förvaltningen har nytt personlarm. Politiker och tjänstemän kan utsättas för hot och trakasserier. Förslag framkommer att bjuda in Stefan Bergander, säkerhetssamordnare vid Region Jämtland Härjedalen till nästa patientnämndssammanträde.

 • Anette Rydström informerar nämnden om nya handboken för handläggning av klagomål och synpunkter.

 • Örjan Sundberg informerar nämnden om stödpersonernas uppdrag och Patientnämndens skyldighet att tillsätta, rekrytera och utbilda stödpersoner.

 • Inga inkomna ärenden under perioden.

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om 2019 års analysplan, som beslutades vid sammanträde 2018-11-15, § 88.

 • Harriet Jorderud och Ulrika Eriksson informerar nämnden om årsbokslut 2018. Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott inom förvaltningen, nämnden och stödpersonsverksamheten. Samtliga verksamhetsmål och aktiviteter är uppfyllda.

 • Nämnden har under året haft 463 inkomna ärenden, vilket är en ärendeminskning motsvarande drygt 20 procent jämfört med 2017. Nära hälften av ärendena berör synpunkter på vård och behandling, följt av kommunikation och bemötande samt organisation och tillgänglighet. Liksom tidigare år är det specialistvården som står för den största delen av inkomna ärenden följt av primärvård. När det gäller specialistvården så ses en minskning med närmare 50 ärenden, främst inom område ortopedi. Även inom primärvården ses en minskning av antalet ärenden jämfört med fjolåret. Anmärkningsvärt är att primärvårdsärenden som berör kvinnor utgör hela 17 procent av den totala ärendemängden. I dessa ärenden framkommer flertalet synpunkter på missade/fördröjda diagnoser. I ärendena framkommer att kvinnorna sökt primärvård ett flertal tillfällen men upplevt att deras oro inte tagits på allvar och att de nonchalerats. Synpunkter och klagomål som berör brister i kommunikation, bemötande och delaktighet har under de senaste åren utgjort en stor andel av patientnämndens inkomna ärenden. Totalt sett framträder brister avseende bemötande i vart tredje ärende. Det konstateras att patienters synpunkter i många fall leder till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet inom vården.  Vården har vidtagit övergripande förbättringsåtgärder i ungefär tio procent av ärendena. Antalet nytillsatta stödpersonsuppdrag var under året tre jämfört med 19 stycken år 2017.Tänkbara orsaker till den markanta minskningen kan bero på brister i om, hur, när och i vilken omfattning patienter som tvångsvårdas får informationen om rätten till stödperson. Nämnden ser ett behov av att utföra mer omfattande informationsinsatser till chefer och medarbetare inom område psykiatri avseende patientnämndens uppdrag kring stödpersonsverksamheten och patienters lagstadgade rätt till stödperson inom tvångsvård.

 •  

  Kommande aktiviteter:

  Utbildningsdag för stödpersoner 24/1

  Vård och omsorgsanalys 31/1

  Tjänstemannanätverk 13/2

  VSP användarmöte 13-14/2

  Chefsprogram 13/2

  AT-intro 26/2

  Regionkonferens för politiker och tjänstemän, Sundsvall 13-14/5

  Samverkansforum patientsäkerhet 20/3

  Föreläsning Jämtgubben preliminärt April

  Sjuksköterskeutbildningen Maj

   

  Utförda aktiviteter:

  Uppmärksamhetsveckan v 47

  Norra regionens Presidiekonferens  - video 26/11

  Föreläsning AT-intro 27/11

  Ortopedens ledningsgrupp 27/11

  Tjänstemannanätverk 29-30/11

  Telefonmöte IVO 10/12

  Regionstyrelsen 10/12

  Planeringsdag Odensala HC 11/12

  Hearing revision 17/12

  Föreläsning Miun, sjuksköterskeprogrammet 19/12

  Regionfullmäktige 20/11, 11/12

 • Örjan Sundberg och Lillemor Olsson informerar om patientförsäkringen,  Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF.

 • IVO: Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över patientnämndsverksamhet - avseende 2018.

   

   

 • Förväntas ersättande ledamöter att närvara vid patientnämndens sammanträden.

 • 14 mars 2019, Konferensrum Ändsjön, Köpmangatan 21, Östersund

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.