Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragslista fastställs

 •   5

  Stödpersonsverksamheten

 • En gemensam kommunikationsplan för alla patientnämnder i Sverige har tagits fram. Den beskriver i korthet nämndernas uppdrag och mål, samt prioriteringar och andra förutsättningar för de kommunikationsinsatser som planeras och genomförs i samverkan mellan patientnämnderna.

  Bilagor

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av Patientnämndens analysrapport som belyste patienters synpunkter på vården utifrån ett patientlagsperspektiv. Nämnden träffade Patientnämndens förvaltningschef vid sitt möte i november och fick föredragning av denna rapport. I december träffade nämnden också Patientnämndens företrädare. Nämnden vill tacka Patientnämnden för de rapporter som nämnden presenterar och är mycket positiva till att nämnden valt att betona patientperspektivet genom denna rapport.

  Bilagor

 • Kommande aktiviteter:

  Regionfullmäktige 13-14/4

  Chefsprogram 1 (UE) 14/4, 11-12/5

  Regional politikerkonferens 4/5

  MIUN, ssk 6/5

  Nationellt tjänstemannanätverk 6-7/5

  Arbetsmiljöutbildning 10-11/5

  Utförda aktiviteter:

  Utskick Nyhetsbrev februari 2021 till kommuner och regioner

  Nationellt Tjänstemannanätverk, 11/2

  Regionfullmäktige, 16/2

  IVO möte, 17/2

  Hälso- och sjukvårdsnämnden (dragning av rapport journal och sekretess), 25/2

  Chefsprogram 1 (UE), 17-18/2  24/2, 5/3, 17/3

  BRIS lunch föreläsning "Att ha förälder med psykisk ohälsa", 2/3

  Tjänstepersonsmöte för patientnämnderna i norrlandsregionerna, 3/3

  Kommunikationsavdelning 4/3

  Kommunbesök Ragunda, 16/3

  Möte med nationell analysgrupp IVO och PAN, 16/3

  Möte med styrgrupp och användargrupp VSP, 17/3

  Ledningsgrupp område psykiatri,23/3

  Ledningsgrupp område ögon/öron, 24/3

 • Mot bakgrund av de förändringar och utmaningar som hälso- och sjukvården står inför ser regeringen behov av en nationell kraftsamling för ökad patientsäkerhet. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan och att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet i landet. Handlingsplanen ska stärka huvudmännens arbete i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Handlingsplanen ska även stödja och samordna arbetet med patientsäkerhet i landet.

 • Charlotta är sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen och leder arbetet med patientsäkerhet på myndigheten. Hon har också en roll som Chief nurse officer CNO för Sweden som innebär att vara kontaktpunkt i internationella sammanhang i frågor som rör sjuksköterskans och barnmorskans yrkesutövning.  I sin roll som sakkunnig ansvarar Charlotta för att implementera den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet och stödja och samordna arbetet i landet, bland annat genom att leda det nationella rådet för patientsäkerhet.

 • Patientnämnderna i Sverige tog tillsammans under förra året emot 3 337 covid-19 relaterade klagomål. Med anledning av detta har patientnämnderna tagit fram en gemensam rapport. Rapporten är ett bidrag till hälso- och sjukvårdens kvalitets- och utvecklingsarbete samt ett underlag för tjänstepersoner, förtroendevalda och alla som är intresserade.

  Klagomålen till patientnämnderna handlar i stor utsträckning om nekad, inställd och framflyttad vård samt att patienter är rädda för att smittas i samband med besök i hälso- och sjukvården. Besöksrestriktioner minskar möjligheten för närstående att vara delaktiga och ge stöd. Vården vid bekräftad covid-19 har i vissa fall upplevts bristfällig. Patienter beskriver att de upplevt en sämre vårdkvalitet i spåren av pandemin.

  Alla i samhället har påverkats av pandemin. Sjukvården har uppmärksammats på ett sätt som aldrig tidigare. Genom medierapportering, rekommendationer och riktlinjer har människor fått upp ögonen för hur vården är organiserad och fungerar i praktiken. Varje klagomål i sig är en berättelse om något som en enskild patient har upplevt och varje berättelse bär på viktig kunskap om hur vården kan behöva utvecklas. Hälso- och sjukvården kan, genom att se patienter som medskapare i vården, använda sig av deras upplevelser i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

  Bilagor

 • Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden 20 jan – åtgärder med anledning av patientnämndens analysrapport om patienter och anhörigas synpunkter

  Begäran ärendeförteckning (ärenden avseende område psykiatri)

  Agendareporter/ P4 Jämtland, (ärenden avseende cancerpatienter och sjukresor)

  RCC, (anmälningar med canceranknytning)

  PAN Örebro, (Utvärdering av 2020 års redogörelser covid-19 & barn)

  Länstidningen, (fråga om ärenden kring inställda operationer på ortopeden)

  IVO, (förfrågan från IVO – ärenden som rör intensivvård)

 •   14

  Övrigt

 • 20 maj 2021

 •   16

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.