Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragningslista fastställs

 • Patientnämndens samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

 • Ett högt säkerhetsmedvetande utgör grunden för att alla anställda inom Region Jämtland Härjedalen ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats.

  I din roll som förtroendevald politiker finns det risk för att du någon gång utsätts för trakasserier, hot eller i värsta fall våld. Riskerna ökar i samband med en ökad exponering i massmedia, när känsliga frågor behandlas. Inom Regionen råder nolltolerans mot denna typ av händelser.

  Trakasserier - obehagliga telefonsamtal, tecken på kartläggning eller att oönskade varor har beställt i den förtroendevaldas namn i syfte att hämnas.

  Hot – allt från konkret hot till ett sms om att egendom ska skadas om en förtroendevald inte fattar ett visst beslut eller förhåller sig passiv.

  Våld – fysiskt våld riktat mot förtroendevalda med anledning av deras uppdrag är den grövsta formen av otillåten påverkan.

  Polisanmälan ska alltid göras vid våld eller hot. Detta gäller också om det riktas mot anhörig. (Akuta händelser ska alltid hanteras av polisen).

  Behöver du annat stöd kring hur du kan hantera en situation, kan du kontakta Regionens säkerhetssamordnare. Du bör ta reda på hur du når Tjänsteman i beredskap/säkerhetssamordnare så att du har uppgifterna lätt tillgängliga.

 • Enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska patientnämnderna senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten samt den analys som gjorts i enlighet med 3 § under föregående år. IVO ska enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) systematiskt ta tillvara information som patientnämnder lämnar. 

  Redogörelsen som lämnats till IVO avser: 

  1. En analys som avser ärenden som inkommit under 2022 som rör unga vuxna i åldern 18-29 år som sökt vård för psykisk ohälsa.
  2. Statistik över samtliga ärenden inkomna 2022 rörande unga vuxna (18-29 år) som sökt vård för psykisk ohälsa
  3. Övergripande statistik över patientnämndens samtliga ärenden inkomna 2022
  4. Statistik över samtliga ärenden inkomna 2022 rörande barn (0-17 år)
  • Rapport över pågående stödpersonsverksamhet
  • Stödpersonsverksamheten: ett frivilliguppdrag. 

  Patient som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128) eller lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV (1991:1129) har rätt till stödperson. Rätt till stödperson gäller även patient som är tvångsisolerad med stöd av smittskyddslagen, SmL (2004:168).  Stödpersonsverksamheten räknas som ett lagreglerat frivilliguppdrag. Lagreglerade frivilliguppdrag är ideella insatser mot ett visst arvode. Försäkring: Patientnämnden betalar medlemsavgiften till Riksförbundet för Frivilliga samhällsarbetare för samtliga aktiva stödpersoner. Det innebär bland annat att de automatiskt omfattas av en Olycksfalls- och krisförsäkring som gäller när frivilliguppdraget utförs.

  På föregående sammanträde ställdes en fråga om det finns sammanställd statistik över tvångsvården i Jämtlands län. Vid kontakt med verksamhetsutvecklare inom område psykiatri framgår att det inte finns någon statistik framtagen specifikt över tvångsvården. Däremot rapporterar psykiatrin in till Psykiatrin i siffror och där ligger delar kring gällande tvångsvård. Data för 2021 hittas här: Kartläggningen Psykiatrin i siffror | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se) 

 • Avslutade aktiviteter:

  Nationell analysgrupp 27/1

  Planeringsdag 7/2

  Nationellt tjänstemannanätverk 8/2

  Styrgrupp VSP 16/2, 1/3

  IT och Digitaliseringsenheten 21/2

  Hälso och sjukvårdsnämnden 22/2

  LG Division Nära vård 23/2

  Möte patientsäkerhet 28/2

  LG Akuten 21/3

  Kommande aktiviteter:

  Regionstyrelsen 28/3

  Möte verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård 6/4

  Möte område patientsäkerhet 28/3, 25/4

  Regionfullmäktige 25-26/4

  MAS/MAR-nätverk 29/3

  Medicinmottagningen (APT) 30/3

  LG Ögon 31/3

  HBTQI och mångfaldscertifiering 20/4, 23/5

  Nationella analysgruppen 21/4

  Nationellt tjänstemannanätverk 3-4/5

  SSK - Miun, 9/5

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 23/5

 • Hörselskadades distrikt i Stockholms län - patientklagomål hörselvården

   

 • Patientnämnden har intäkter varje år från länets kommuner, vilka patietnämnden bedriver patientnämndsverksamhet åt. Utifrån avtalet med kommunerna, vet patientnämnden exakt från år till år hur mycket intäkten genererar (uppräknas med två procent per år). Två år i rad (2022 poch 2023) har intäktsbudgeten ändrats för patientnämnden, vilket har lett till ett underskott på den intäktsposten. Patientnämnden har ställt frågan till budgetekonom vad orsaken är till detta. Svaret är följande: 

  I styrdokumentet Regionplan och budget (Regionplan och budget 2023-2025 https://diariet.regionjh.se/diariet/files/1650e63b-ee4c-4f8e-b4ad-e5dbf49967b1.pdf, se sida 27)  beslutas Patientnämndens intäkts- och kostnadsnivå på budget årligen. Detta för att intäkts- och kostnadsnivån per nämnd i driftbudgeten genererar att intäkts- och kostnadsnivån blir rätt registrerad i förhållande till beslut totalt för Region Jämtland Härjedalens budget. Patientnämnden påverkar totala budgeten.

  Om ni anser att intäktsnivån 400.000 kr är för hög eller låg i förhållande till er verksamhet föreslår jag att ni i Budgetäskandet till Fullmäktige (som inkommer varje år) skriver vad ni ska budgetera för intäkter respektive kostnader. Ej endast nettobudget som det tidigare har stått i beslutet. 

  Här ser ni att Intäktsbudget kontra kostnadsbudget är det som genererar Nettobudget 3,5 mkr. Men ni kommer behöva specificera upp intäkter resp, kostnader: 

   

  Mkr Intäkter Kostnader Nettobudget
  Patientnämnden

  0,4

  -3,9

  -3,5


 • Samlat stöd för patientsäkerhet

  Inleder punkten med en utbildningsfilm på 20 minuter med tema Säker vård.

  Socialstyrelsen har arbetat fram en webbplats: Samlat stöd för patientsäkerhet: Startsida - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se) 

  Internationella patientsäkerhetsdagen

  Den 17 september är en återkommande internationell patientsäkerhetsdag som har initierats av Världshälsoorganisationen, WHO. I samband med dagen deltar medlemsländerna i en världsomspännande kampanj. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt. Temat för 2023 är patienten som medskapare för en säker vård. Temat för den internationella patientsäkerhetsdagen 2023 uppmärksammar patienternas och närståendes avgörande roll för en säker vård. Patientens delaktighet - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)

 • Regionkonferensen i Umeå 27-28/4 är ändrad till digital konferens. Programmet är ännu ej helt fastställt, och konferensen består av två halvdagar.

 • 24 maj är nämnden välkommen till Kommunstyrelsen Bräcke.

 •   15

  Övrigt

 • 25 maj 2023

 •   17

  Mötet avslutas

 • Ordförande Harriet Jorderud önskar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

 • Andreas Karlsson väljs att justera dagens protokoll.

 • § 25

  Föredragningslista fastställs

 • § 26

  Föregående protokoll

 • Förvaltningschef Ulrika Eriksson informerar nämnden om de olika samverkansorgan Patientnämnden samverkar med både lokalt, regionalt och nationellt. Nämnden informeras särskilt om det nationella samarbetet Sveriges alla patientnämnder har med IVO, och hur IVO tar tillvara patientnämndernas synpunkter och klagomål som IVO sedan sammanställer och presenterar i olika rapporter.

 • Säkerhetssamordnare Göran Zackrisson och Stefan Bergander, Krisberedskap, säkerhet och miljö RJH, informerade nämnden om hur hat, hot och våld kan yttra sig för tjänstepersoner och förtroendevalda. Nämnden informerades också om hur personer som utsätts för rädsla, hot eller våld skall agera om det inträffar, utifrån de riktlinjer som finns.

 • Förvaltningschef Ulrika Eriksson informerar nämnden om de redogörelser som skickats till IVO gällande patientnämndsverksamheten. 

  Redogörelsen som lämnats till IVO avser: 

  1. En analys som avser ärenden som inkommit under 2022 som rör unga vuxna i åldern 18-29 år som sökt vård för psykisk ohälsa.
  2. Statistik över samtliga ärenden inkomna 2022 rörande unga vuxna (18-29 år) som sökt vård för psykisk ohälsa
  3. Övergripande statistik över patientnämndens samtliga ärenden inkomna 2022
  4. Statistik över samtliga ärenden inkomna 2022 rörande barn (0-17 år)
 • Stödpersonsansvarig Örjan Sundberg informerar nämnden om antal pågående stödpersonsuppdrag samt att stödpersonsutbildning kommer äga rum under våren.

  Förvaltningschef Ulrika Eriksson informerade nämnden om att stödpersonsverksamheten är ett frivilliguppdrag med ideella insatser mot ett visst arvode. Nämnden informeras även om att Patientnämnden betalar medlemsavgiften till Riksförbundet för Frivilliga samhällsarbetare för samtliga aktiva stödpersoner. Det innebär bland annat att stödpersoner automatiskt omfattas av en Olycksfalls- och krisförsäkring som gäller när frivilliguppdraget utförs.

   

 • Nämnden informeras om kommande och avslutade aktiviteter.

   

 • Nämnden informeras om förfrågan som inkommit från Hörselskadades distrikt i Stockholms län  som önskade ta del av statistik gällande patientklagomål relaterat till hörselvården.

   

 • Ordförande Harriet Jorderud informerar nämnden om Patientnämndens intäktsbudget. Nämnden informeras även om att i samband med tertial, delår och årsbokslut kommer en beskrivning delges till varför intäkterna har ett minusresultat. 

 • Nämnden fick ta del av en informationsfilm som område patientsäkerhet RJH framtagit gällande patientsäkerhet. 

   

 • Ordförande Harriet Jorderud informerade nämnden om att Regionkonferensen i Umeå 27-28/4 är ändrad till en digital konferens och pågår under två halvdagar.

 • Ordförande Harriet Jorderud informerar nämnden om kommande kommunbesök i Bräcke samt innehållet för dagen. Presidiet, en ledamot, samt förvaltningschef genomför besöket.

 • Tjänsteperson Anette Rydström informerar nämnden om SKR:s digitala utbildning gällande -Musik som medicin en väg till existentiell hälsa. 

  Ordförande Harriet Jorderud informerar nämnden om riktlinjer kring uttag av egna dagar.

  Nämndsekreterare Lillemor Olsson informerar nämnden om planerade inbjudna föredragare till nämndsammanträden 2023.

 • § 38

  Nästa sammanträde

 • Ordförande Harriet Jorderud förklarar sammanträdet avslutat.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.