Hoppa över navigering
 • Ordförande Kia Carlsson önskar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

 • Harriet Jorderud väljs att justera dagens protokoll.

 • § 21

  Föredragslista fastställs

 • Stödpersonsansvarige Örjan Sundberg informerar nämnden om antalet tillsatta och pågående stödpersonuppdrag samt tillägger att uppdragen ökat i antal jämfört med föregående år och tidpunkt.

 • Ulrika Eriksson informerar om rapporten : Långvarig smärta: patienters synpunkter på vården.

  Bilagor

 • Begäran om statistik för åren 2018-2019 avseende inkomna klagomål på primärvård och specialistvård - SVT

  Nationell sammanställning inkomna PAN ärenden 2019 - PAN Stockholm

  Redogörelse till IVO över patientnämndsverksamheten 2019

  Tillståndsbevis enligt ordningslagen - Polismyndigheten

  Revisionsrapport Patientnämnden 2019 Dnr: REV/13/19

  IVO Nord - ärenden angående förlossningsvård

  SR P4 Radio Jämtland - frågor kring Coronarelaterade ärenden

  Bilagor

 • Lillemor Olsson informerar nämnden om den senaste rapporten: Graviditet, förlossning och eftervård: kvinnors synpunkter på vården

 • Kommande aktiviteter

  Kommunbesök Strömsund 27/5

  Kommunbesök Berg

  IVO - möte 28/5

  Utförda aktiviteter

  Halv planeringsdag PANs förvaltning 28/1

  Stödpersonsutbildning 29/1

  Ledningsgrupp primärvården 4/2

  Utbildningsdag Länsdialog - SKR:s handlingsplan mot missbruk och beroende 11/2

  Regionfullmäktige 11-12/2

  Chefsutbildning Torsta, 12/2

  VSP-möte användargrupp processkartläggning 18-19/2

  Tjänstemannanätverk 18-19/2

  Friskvårdsombudsutbildning 18/2

  IVO-möte 20/2

  AT-intro 25/2

  Hearing revision 27/2

  Utbildning i Stratsys internkontroll 11/3

  Förmöte arbetsgrupp för analyser med IVO och PAN nationellt 27/3

  Föreläsning MIUN, ssk 12/5

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om trender för första tertialen 2020, där det framgår att det är många färre ärenden jämfört med föregående period och år. Detta sätts samman med nuvarande Corona Pandemi.

 • Ordförande Kia Carlsson informerar nämnden om uppdaterad internkontrollplan 2020 där en riskanalys ligger till grund för uppdateringarna.

 • Ordförande Kia Carlsson informerar nämnden om att nuvarande förvaltningschefs förordnande upphör formellt 31 oktober 2020. Förvaltningschefen har valt att inte förlänga förordnandet. 

   

 • Ordförande Kia Carlsson informerar nämnden att tjänstepersonen Ulrika Eriksson, på patientnämndens förvaltning utsetts som en av representanterna i en nationell analysgrupp avseende analys av klagomål. Ulrika Eriksson informerar nämnden om att boksluten nu utförs i Stratsys, samt att patientnämnden har ett ekonomiskt överskott.  Detta förklaras med att de aktiviteter som nämnden skulle ha utfört under första tertialen blivit inställda på grund av Corona Pandemin.

 • Örjan Sundberg och Lillemor Olsson informerar nämnden om den information/utbildningsfilm de utarbetat gällande patientnämndens verksamhet i Region Jämtland Härjedalen. Filmen finns publicerad på YouTube samt i utbildningskatalogen SabaCloud.

 • § 33

  Sammanträdesdatum 2021

 • Förvaltningschef Anette Rydström delger nämnden en lägesrapport från patientnämndens förvaltning utifrån pågående Corona Pandemi. Nämnden informeras om att information om patientnämnden införts på regionens väntrums TV samt att det varit inbrott på patientnämndens förvaltning.

   

 • § 35

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.