Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredraglista fastställs

 •   5

  Stödpersonsverksamheten

 • Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen har uppdragit till Capire att göra en granskning av behandling av patienter med långvarig smärta. Granskningen har genomförts genom dokumentanalys samt djupintervjuer med företrädare för hälso- och sjukvårdens ledning, primärvård och specialistvård. Granskningen har genomförts under perioden januari till februari 2021. Det övergripande syftet med granskningen är att svara på om hälso- och sjukvårdsnämnden har en tillfredsställande planering, uppföljning och kontroll av att den vård som erbjuds patienter med långvarig smärtproblematik är ändamålsenlig.

  Bilagor

 •   7

  Sommaren 2021

 • Kommande aktiviteter:

  Tjänstemannakonferens norrlandstingen 29/9

  MAS/MAR nätverk 29/9

  Regionfullmäktige 19-20/10

  Chefsprogram PAN info 17/11

  Kommunbesök 17/11

  Utförda aktiviteter:

  Möte område patientsäkerhet 24/5

  E-hälsa digital konferens 25/5

  Chefsprogram I 26/5

  Regionfullmäktige 22-23/6

  Info Syn- och hörselrehabiliteringen 24/6

  Chefsprogram I 16/6

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 16/6

  Möte område patientsäkerhet 23/8

  SANKS- utbildningspass 1, 7/9

  IVO 7/9

  Möte område patientsäkerhet 9/9

  Nationellt tjänstemannanätverk 15/9

  Instagramvecka vecka 37

   

   

 • Krokoms kommun - Avtal överlåtelse av patientnämndsverksamhet

  Åre kommun - Avtal överlåtelse av patientnämndsverksamhet

  Härjedalens kommun - Avtal överlåtelse av patientnämndsverksamhet

  Bräcke kommun - Avtal överlåtelse av patientnämndsverksamhet

  Ragunda kommun - Avtal överlåtelse av patientnämndsverksamhet

  Östersunds kommun - Avtal överlåtelse av patientnämndsverksamhet

  RCC - Statistik inkomna cancerrelaterade ärenden till Pan perioden jan-juni 2021

  Pan Jönköping - Uppsägning avtal gällande VSP

  SKR - Enkät om funktionalitet i det egna systemet för synpunkter och klagomål

  Socialstyrelsen - Förfrågan gällande självvald inläggning inom psykiatrin under perioden 2015-2020

  MLA Ögon - Efterfrågan antal ögonrelaterade ärenden Pan mottagit

  DN - Diskrimineringsärenden och dess kategorisering

  Funäsdalens HC - Beställning av PAN:s informationsbroschyr, om du inte är nöjd med vården

   

 • Mattias Åhrén är strateg och han utreder hur Region Jämtland Härjedalens strategi för att identifiera och efterleva samers rättigheter ska se ut.

   

 • Vid hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 februari 2021 föredrog Patientnämndens kansli nämndens granskningsrapport gällande patientjournal, dokumentation och sekretess. Rapporten berörde en analys av totalt 109 ärenden. Resultatet visade att det i journalanteckningar finns information som patienter anser är felaktig, att anteckningar inte stämmer överens med patienters upplevelser av vårdbesöket, samt att det finns gamla och/eller felaktiga diagnoskoder i patientjournalen. Det framgår att väsentlig information om exempelvis vårdbesök, hälsotillstånd, planerad vård och behandling saknas i journalen, och att vården inte dokumenterat patientens beskrivningar av symtom. Felaktig eller utebliven dokumentation leder till negativa konsekvenser. I resultatet framkom att uppgifter i journalen upplevs kränkande, värderande eller irrelevant, exempelvis att patienters psykiatriska diagnoser eller erfarenhet av psykisk ohälsa ”förföljer” dem och lyfts fram i journalen över lång tid och oavsett av vilken anledning de söker vård. I resultatet framkom även synpunkter på bruten sekretess och förväxlingar av patienter, samt att det är svårt att beställa och ta del av sin journal. Det förekom även berättelser där patienter tagit emot negativa besked via journalen på nätet innan vårdgivaren hunnit informera patienten

  Bilagor

 •  

  Priset för konferensen blir ca 1200/person. Inbjudan kommer gå ut i början av september med sista anmälningsdatum slutet av oktober. Givetvis kan plats överlåtas till någon annan vid sent förhinder. Program i sin helhet kommer med inbjudan. Som vi enats om riktar sig konferensen till patientnämndernas presidier samt förvaltningarnas/kansliernas chefer. Ersättare för dessa personer är givetvis välkomna i deras ställe.

  Bilagor

 •   13

  Sammanträdesdatum 2022 samt planering inför kommande sammanträden. Digitala träffar eller fysiska träffar.

 • Kommunbesök Härjedalen är fastställt och sker genom digitalt möte den 17 november. PAN kommer träffa kommunstyrelsen, primärvården Härjedalen och MAS.

 • Händelser av väsentlig betydelse

  Patientnämnden i Jämtland Härjedalen arrangerade regional politikerkonferens med tema Samisk hälsa. Konferensen genomfördes digitalt i Teams i början av maj. Samtliga politiker och tjänstepersoner från patientnämnderna i regionerna Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten var inbjudna. Ett femtiotal personer deltog på konferensen. Inbjudna föreläsare presenterade olika perspektiv på samers kultur och rättigheter; Samers upplevelser av rasism, SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus och är ett samiskt centrum för psykisk hälsa i Norge), Strategi för samisk hälsa, anhörigperspektiv, Muntliga berättelser och minnen om samiska kulturmiljöer – trauma eller läkning? God och nära vård. En utvärdering av konferensen visade att konferensens innehåll, tema och upplägg var mycket uppskattat bland deltagarna och att konferensen berörde och gav ny kunskap och insikter.

  Klagomål och synpunkter relaterade till covid-19 ökar. Under årets åtta första månader har patientnämnden tagit emot 63 synpunkter och klagomål på vården som på olika sätt kan relateras till pandemin. Vi kan se att klagomålen fortfarande handlar om det som tidigare framkommit; synpunkter på uppskjuten/inställd vård och behandling, brister i hygienrutiner samt sjuktransporter som inte upplevs säkra. Men vi ser också att klagomålen nu alltmer har handlat om bokning av vaccinationer och informationen kring detta, samt synpunkter på vård och behandling som getts till personer med konstaterad covid-19. En stor andel av alla våra ärenden under året; 19% kan på något sätt relateras till pandemin och dess konsekvenser. De covid-19-relaterade ärendena kommer vi fortsätta att följa och i slutet av 2021 planerar vi att göra en aggregerad analys av dessa synpunkter.

  Strukturerad uppföljning av informationsärenden. I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. I år har vi på ett mer strukturerat börjat registrera och följa upp dessa rådgivande/informerande telefonsamtal. Under perioden januari till och med augusti har det inkommit ungefär 230 rådgivande/informationssamtal. Informationen kan bland annat handla om lagstiftning, rutiner och riktlinjer, såsom klagomålshantering, Lex Maria, patientlagen, fritt vårdval, vårdgaranti eller covid-19. Samtalen handlar även om information eller hänvisning till andra instanser och myndigheter som till exempel patientförsäkringen LÖF, Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), Försäkringskassan, Läkemedelsförsäkringen eller vårdgivare som patientnämnden inte hanterar. Merparten av samtalen kommer från medborgare; patienter och närstående, men även vårdpersonal som har allmänna frågor om exempelvis ärende- och klagomålshantering. Den strukturerade registreringen har på ett tydligt sätt synliggjort patientnämndens viktiga roll i att underlätta, lotsa och informera patienter, närstående och vårdgivare.

  En påminnelse om att det i patientnämndens verksamhetsplan 2021, framgår att samtliga politiker och medarbetare på patientnämnden ska genomföra e:utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal.

   

   

  Bilagor

 • From 2022 finns ett nytt avtal med länets kommuner om att de överlåter patientnämndsverksamheten till patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen. I samband med att det nya avtalet togs fram skickades det även ut en enkät med frågor som handlade om kommunernas kännedom om patientnämnden och vilken information kommunens medborgare och medarbetare får om patientnämnden. Det har även gjorts en kartläggning av vilken information som finns på respektive kommuns hemsida om patientnämnden.  

  Bilagor

 • Kommande arvodet för stödpersoner i Region Jämtland Härjedalen fastställs från och med första januari 2022. Arvodet fastställs med hänvisning till utdrag ut sammanträdesprotokoll, Patientnämnden 2005-06-09 §24. Nytt beslut om arvodet ska tas varje år.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen är en offentlig myndighet vars allmänna handlingar utgör regionens arkiv. För att uppfylla lagens krav samt bestämmelser i regionens arkivreglemente (dnr LS/1131/2006) är det viktigt att det finns rutiner för bevarande och gallring. För Region Jämtland Härjedalen återfinns sådana rutiner i upprättade bevarande- och gallringsplaner. Syftet med en bevarande- och gallringsplan är att det ska vara möjligt att ha kontroll över vilka dokument och vilken information som regionen hanterar. Bevarande och gallringsplanen är också ett hjälpmedel i det dagliga arbetet för hur handlingar inom regionen ska hanteras.

  Dokumenthanteringsplanen gäller Patientnämnden och dess förvaltning och den kommer att revideras årligen. Dokumenthanteringsplanen ska antas av nämnd.  Skulle det finnas handlingar som inte är upptagna i denna dokumenthanteringsplan men som är aktuella för gallring så ska nämnden fatta särskilda gallringsbeslut för dessa.

   

  Bilagor

 • I alla verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen ska det finnas en övergripande arbetsmiljöplan utifrån Arbetsmiljöverkets författning AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 2001:1). Arbetsmiljöfrågor är en del i den löpande verksamheten och omfattar fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Det centrala är att arbetsmiljöfrågorna integreras med övrig verksamhet.

   

  Bilagor

 • Enligt lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372) ska patientnämnden bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter. Fördjupade analyser ska göras utifrån speciella problemområden och analyserna ska föras vidare och tillvaratas av hälso- och sjukvårdsorganisationen. 

  Bilagor

 • Nästa sammanträde 25 november

 •   25

  Övrigt

 •   26

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.