Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragningslista fastställs

 •   5

  Stödpersonverksamheten

 • Beslut om arvodesnivå för stödpersoner i Region Jämtland Härjedalen 2023.

  Bilagor

 • Utvärdering av sommaren 2022.

 • Reporter Sveriges radio - Avvikelserapporter R/T rymningar och självmord från tvångspsykiatrisk vård.

  P4 Jämtland Sveriges radio - statistik gällande anmälningar på ambulansens responstid

  Revision - Granskningar utskrivningsprocessen Östersunds sjukhus

  PaN Västernorrland - Uppsägning av avtal för VSP

 •   9

  Patientnämndssammanträden 2023

 • Kommande aktiviteter

  Folkhälsoenheten 29/9

  Nationella tjänstemannakonferens 13-14/10

  Patientsäkerhetsutbildning 28/10

  LÖF utbildning 8/11

  Nationellt tjänstemannanätverk 15/11

  SSK, Miun 19/12

  Utförda aktiviteter

  MAS/MAR 14/6

  Regionfullmäktige 21-22/6 

  Nationellt tjänstemannanätverk 8/9

  Instagramvecka 12-16/9

 • SKR och regeringen har överenskommelser om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. I tilläggsöverenskommelsen för åren 2021-2022 är ökat fokus på att stärka hela vårdkedjan före, under och efter graviditet. Verksamhetsområdeschef och överläkare kommer bland annat att informera om vilka satsningar man gjort i RJH.

 • Verksamhetsutvecklingsstrateg för reseservice informerar om sjukresereglementet samt regionens reglemente för övernattning på patienthotellet i samband med utskrivning nattetid.

 • Det är viktigt att tidigt uppmärksamma barn och unga som mår dåligt. Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) och Patientnämndernas (PAN) gemensamma analys av ärenden som rör barns psykiska hälsa visar att barn som mår dåligt får vänta länge på vård. När stöd och vård kommer för sent innebär det en patientsäkerhetsrisk och ett ökat lidande för barnen och deras familjer. PAN och IVO har tidigare gemensamt analyserat klagomålsärenden från 2020 gällande barn i vården. I analysen framkom det att många ärenden handlade om barns psykiska hälsa, vilket har föranlett årets fokusområde. 20 av 21 PAN har analyserat ärenden som rör barns psykiska hälsa under 2021 där barn (0- 17 år) har varit patienter. Detta redovisas här tillsammans med de klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL) som IVO tagit emot under samma period och avseende samma grupp. Analysen av de klagomål som IVO mottagit överensstämmer i hög grad med analysen av de klagomål PAN tagit emot. Sammanställningen är en del av IVO:s och PAN:s långsiktiga samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål. 

  Bilagor

 • Patientnämnden genomförde ett kommunbesök i Krokom under mars 2022. I samband med besöket framkom synpunkter på att privata vårdgivare med avtal med Region Jämtland Härjedalen har fått försämrad tillgång till Centuri. Enligt patientnämnden så har den privata vårdgivaren uppgett att denna förändring försvårat avvikelsehanteringen samt åtkomsten till aktuella vårdprogram, rutiner och riktlinjer.

  Bilagor

 • Under perioden januari-augusti 2022 har patientnämnden tagit emot 433 synpunkter och klagomål på vården, vilket är en drygt tjugoprocentig ökning med närmare 100 fler inkomna synpunkter jämfört med motsvarande period 2021.  Ökningen kan med största sannolikhet förklaras av den nya tjänsten Synpunkter och klagomål i 1177.se, som infördes i mars 2022. De typer 
  synpunkter som ökat mest jämfört med föregående år handlar om avsaknaden av fast vårdkontakt eller individuell vårdplan, inställda åtgärder eller resursbrist, bristande eller kränkande dokumentation i patientjournalen samt brister avseende undersökning och bedömning.

  Bilagor

 • Händelser av väsentlig betydelse:

  Införande av tjänsten Synpunkter och klagomål i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Tjänsten är framtagen baserat på en beställning från SKR till Inera utifrån en förstudie som Socialstyrelsen genomförde, vilken resulterade i ett förslag på en gemensam väg in via 1177.se för anmälan av synpunkter och klagomål till vården och patientnämnden. Detta som en del i patientsäkerhetsöverenskommelsen. Patientnämnden har sedan tidigare en liknande tjänst, men den nya tjänsten innebär flera förbättringar, framförallt i att den är lättare att hitta formuläret, men också att det finns möjlighet för närstående/ombud att lämna synpunkter och klagomål. Sedan tjänsten infördes i början av mars 2022 har patientnämnden sett en kraftig ökning av ärenden som inkommer via 1177. Detta ser vi som en väldigt positiv signal om att det nya sättet att kontakta patientnämnden är tilltalande och lättillgängligt för våra medborgare (läs mer under rubrik Verksamhet).

  Införande av egen telefonväxel. Patientnämndens förvaltning har nu ett telefonnummer in, till skillnad från tidigare då samtliga utredare hade varsina telefonanknytningar som medborgaren kunde ringa. Fördelarna med telefonväxel är flera. Vår förhoppning är att telefonväxeln ska bidra till en förbättrad telefontillgänglighet, och vi ser det även som positivt ur ett marknadsföringsperspektiv och inte minst arbetsmiljöperspektiv.

  Arbetet med att uppfylla verksamhetsplanens mål och aktiviteter sker enligt plan.

  Bilagor

 • Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen. ”Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen”.  Uppföljningen av internkontrollplanen visar att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande.

  Bilagor

 • Regionen har upphandlat ett nytt avvikelsesystem; synergi, som kommer att lanseras innan årsskiftet. Patientnämnden har visat intresse för att börja använda detta system som sitt ärendehanteringssystem, då vi ser flera fördelar med detta. Fördelarna är både ekonomiska, informationssäkerhetmässiga samt positiva utifrån att vi då använder ett befintligt regionsystem. En förutsättning för att patientnämnden ska kunna använda Synergi är att systemet blir ett eget diarium, ett beslut som inte är klart ännu.

 • Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en åter-kommande internationell patientsäkerhetsdag. Temat för 2022 års patientsäkerhetsdag är säker läkemedelshantering, vilket patientnämnden i Jämtlands län uppmärksammar. 

  Redan 2018 gjorde patientnämnden en analysrapport med de synpunkter och klagomål som berör läkemedel. 122 ärenden som inkommit till patientnämnden mellan 2016-01-01 - 2018-10-15 ingick i analysen. För att komplettera den tidigare analysen genomfördes en ny sökning på ärenden som kategoriserats under delproblem läkemedel, med urvalsdatum från och med 2018-10-16 till och med 2022-09-04.Totalt ingår därmed 235 ärenden i sammanställningen.  

  Bilagor

 • Diariet har framfört önskemål att skrivelser/brev innehållande patientnämndsärenden ska skickas till diariet, och inte som idag, att skrivelser skickas från patientnämnden till verksamheterna direkt. Motiveringen från diariet följande: 

  Enligt Offentlighets- och sekretesslagen ska allmänna handlingar som innehåller sekretess diarieföras och detta ska ske så fort handlingen inkommit till/upprättats av myndigheten. Eftersom Patientnämnden räknas som en egen myndighet så skickas ovan nämnda brev från en myndighet (Patientnämnden) till en annan (Hälso- och sjukvårdsnämnden) och blir vid expedieringen således en allmän handling. Den innehåller dessutom sekretess och ska därför diarieföras omgående (senast dagen efter den inkommit/upprättats). Detta lagkrav har regionen/hälso- och sjukvårdsnämnden svårt att uppfylla när breven skickas till verksamheterna först eftersom kunskapen om diarieföring och allmänna handlingar inte alltid är så god. Säkerheten ökar betydligt om diariet får handlingen först och kan stoppa in den i ett säkert system med både behörighets- och loggkontroll jämfört med att skicka något med internposten.
   
  För patientnämndens del kommer detta nya arbetssätt enbart innebära att vi adresserar våra brev till diariet, och inte direkt till verksamhetschef. Patientnämnden kommer även fortsättningsvis att diarieföra handlingar i VSP som tidigare. 
  Efter ett möte med diariet beslutades att patientnämnden kommer att tillmötesgå detta förslag, efter att samtliga områdeschefer fått utbildning av diariet hur ärendehanteringen kommer att se ut framgent. En utvärdering av detta nya arbetssätt kommer att göras, för att se om svarstider och svarsfrekvens påverkats . 

 • 24 november 2022

 •   22

  Övrigt

 •   23

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.