Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 • Regionfullmäktige har utsett en ny ersättare istället för Johan Bergman som har avsagt sig uppdraget. Ny ersättare är Mats E Nilsson.

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Föredragningslista fastställs

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Stödpersonsverksamheten

 • Kommande aktiviteter:

  Ledningsgrupp; Hjärta, Neurologi och Rehabilitering (HNR) 29/3

  Analysgrupp PaN- IVO Överlämning/utvärdering av uppdrag 31/3

  Utbildning av modul Intern styrning och kontroll (ISK) i Stratsys 4/4

  Ledningsgrupp område akut 5/4

  Regionfullmäktige 26/4

  Kommunbesök Östersund 29/4

  Nationella tjänstemannanätverket 2-3/5

  Miun - SSK 5/5

  Utförda aktiviteter:

  Regionfullmäktige 15/2

  Ledningsgrupp, Hud Infektion Medicin (HIM) 22/2

  Nationella tjänstemannanätverket 23/2

  Webbinarium: att bemöta rättshaveristiskt beteende 1/3

  Kommunbesök Krokom 22/3

   

   

 • Frejaverksamheten:

  För några kvinnor kan rädslan inför förlossningen vara så stor att den överskuggar förväntans glädje. Ångest och oro inför förlossningen är inget ovanligt, ungefär 6-10 procent av alla gravida kvinnor lider av en förlossningsrädsla som påverkar hela deras vardag. Då är det viktigt att kvinnor får bearbeta sina känslor.

  Inom Kvinnokliniken finns en Frejaverksamhet dit kvinnor som känner stark oro och rädsla inför graviditet och förlossning kan vända sig. Kvinnan som söker hjälp erbjuds enskilt samtal med en barnmorska.

  Målsättningen är att förmedla kunskap och trygghet kring födandet oavsett förlossningssätt. I samtalen berör de tidigare förlossningsupplevelser och orsaker till den oro som finns inför en kommande förlossning. De hjälper paret att förbereda sig inför födelsen och gör också ett besök på förlossningsavdelningen. Målsättningen är att förmedla kunskap och trygghet kring födandet oavsett förlossningssätt.

  De har ett nära samarbete med Föräldra-Barn-Hälsan (FBH). Vid behov erbjuds kvinnor både samtal hos barnmorska, socionom eller psykolog.

  Doula:

  En doula är någon som har erfarenhet av att vara med på födslar och som följer kvinnan och hennes partner genom graviditet och förlossning. Att föda med en doula är ett fenomen som växer i Sverige. Det har blivit populärt – både att ha en doula med sig under den egna förlossningen men även intresset för att bli doula växer. 

  Vem som helst som är med och stöttar på förlossningar kan kalla sig doula. Man behöver inte ha fött barn innan och det behövs ingen formell utbildning för att få kalla sig doula – det är ingen skyddad yrkestitel. Därmed skiljer yrkeskategorin doulor sig från de andra yrkeskategorier som jobbar med förlossningar; det vill säga undersköterskor, barnmorskor och läkare. Doulan tar heller inget medicinskt ansvar utan fokuserar hela sin uppmärksamhet på det kontinuerliga, omvårdande och känslomässiga stödet i samband med graviditet och förlossning.

   

   

 • I samband med nämndsammanträde 2022-01-27 §11, beslutade nämnden att utifrån iakttagelsen i årsberättelsen gällande kvinnor med klimakteriebesvär följa upp dessa synpunkter i samband med nämndsammanträdet i mars 2022. 

 • Nyhetsbrev januari 2022 har skickats ut till chefer inom hälso- och sjukvård samt till alla MASar i kommunerna.

 • Allmän handling - statistik gällande ALS (amyotrofisk lateralskleros)

  Revision - dokument inför grundläggande granskning av patientnämnden

  Birth Right Sweden - statistik gällande förlossningsvård under perioden 2016-2021

 • Från och med 3 mars kan patienter och invånare i Region Jämtland Härjedalen lämna klagomål, synpunkter eller positiv återkoppling på vården genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vårdgivaren är skyldig att ta emot och besvara alla klagomål och synpunkter – och e-tjänsten är ett sätt att underlätta i det. Men det går fortfarande bra att lämna synpunkter via telefon eller brev också, om personen inte har möjlighet att logga in på 1177.se.

  Fördelen med den nya tjänsten är att det blir en tydlig väg in via 1177.se för både invånare och vårdgivare. Tjänsten är kostnadsfri och medför inga extra kostnader. I den nya e-tjänsten är det möjligt att rapportera in ärenden för egen räkning eller som närstående ombud för någon annan. Den som fyller i ärendet kan välja om det ska skickas till verksamheten eller till patientnämnden. För att logga in på 1177.se krävs det e-legitimation.

  Patienten eller ombudet gör också en kategorisering av vad synpunkten eller klagomålet handlar. På så sätt kommer det gå att ta ut statistik på nationell, regional och verksamhetsnivå. I formuläret finns det också möjlighet att lämna synpunkter om positiva erfarenheter, idéer och förbättringsförslag. Båda formerna av återkoppling är viktiga för vårdens kvalitetsarbete.

  Bakgrund till införandet

  Från och med den 1 januari 2018 gäller Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372) med nya regler för hur patient och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vård och tandvård. Lösningen blev en nationell gemensam ingång via 1177.se, där anmälaren loggar in och fyller i ett formulär med synpunkter eller klagomål.

  Hur fungerar den nya tjänsten?

  Alla mottagningar och hälsocentraler som redan är anslutna till andra e-tjänster kan ta emot synpunkter och klagomål. Ärendena kommer till personalverktyget och hanteras av ärendemottagare och ärendehanterare på samma sätt som för andra e-tjänster. Verksamheten beslutar vilken ärendehanterare som ska svara patienten.

 • Föräldra- och Barnhälsan är Region Jämtland Härjedalens samlade enhet med medicinsk, psykologisk, social och omvårdnadskompetens inom mödra- och barnhälsovården i Jämtlands län.

  Vi arbetar med att stödja och utveckla verksamheten inom MHV och BHV i länet, men också med direkt patientarbete. De psykologer och socionomer som arbetar här erbjuder samtalsstöd till blivande föräldrar och föräldrar med barn upp till 6 år. Problemställningarna kan exempelvis vara förlossningsrädsla, kris i samband med graviditet och föräldraskap, stöd i blivande/nyblivet föräldraskap, stöd i anknytning/samspel mellan föräldrar och barn, barnpsykologisk vägledning, samt även psykologbedömningar gällande förskolebarn med misstänkt utvecklingsavvikelse eller annorlunda beteenden.

  Vi arbetar för att utveckla en enhetlig mödrahälsovård (MHV) med en god reproduktiv och sexuell hälsa som mål, och barnhälsovård (BHV) med målet att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. Verksamheten är unik i landet genom att ha samlat alla kompetenser i en länsövergripande organisation. Det ger stora möjligheter till ett helhetsperspektiv på MHV- och BHV-verksamheterna.

  I verksamheten finns förutom psykologer och socionomer, Mödrahälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsöverläkare, samordnande barnmorska och samordnande BVC-sköterska.

 •   14

  Regional planering och förberedelse gällande eventuell flyktingström

 • Område psykiatri ansvarar för att fullgöra regionens sjukvårdsuppdrag för såväl heldygnsvård samt öppenvård för Jämtland och Härjedalens län avseende specialistpsykiatri.

  • Akut psykiatri – tillhandahålla akutmottagning och vårdplatser i heldygnsvård.

  • Allmän psykiatri – tillhandahålla öppenvård och heldygnsvård

  • Bedriva tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV) och öppen tvångsvård. Tvångsvård ges med säkerhetsklass III

  • Beroendevård - tillhandahålla heldygnsvård för abstinens behandling och avgiftning för patienter med beroendeproblematik samt öppenvård

  • SPOT - specialistpsykiatriskt team

  • Tillhandahålla heldygnsvård för barn och unga under 18 år med behov av tvångsvård eller vård för suicidnära beteende, i samverkan med barn och ungdomspsykiatrin 

  God och nära vård

  Vi arbetar fram stabila arbetsteam med ömsesidigt och gemensamt lärande och kollegialt stöd, som skapar trygghet och patientsäkerhet. Verksamheten kommer att genomsyras av ständiga förbättringar där allas synpunkter är viktiga. Nya arbetssätt ses över för att öka en god och nära vård, aktiviteter som pågår och planeras är exempel:

  • Patientbesök erbjuds digitalt utifrån patientens behov, detta för att öka tillgängligheten och god kvalitét

  • Utökning av konsultation mellan specialist psykiatrin och primärvården, att ge patienten ökad möjlighet att få sin vård så nära hemmet med en känd och trygg vårdkontakt. Detta i syfte att gemensamt planera vården utifrån patientens behov och där patienten befinner sig

  • Införa nytt arbetssätt inom heldygnsvården, brukarstyrd inläggning där införande av patient kontrakt ska upprättas

  • Översyn av telefonin, projekt att öka tillgängligheten med nytt arbetssätt

  • Utveckling av SPOT (Specialist Psykiatriskt Omvårdnads Team) sker för att öka samverkan med slutenvården. 

 •   16

  Lägesbild av Pandemi samt vaccinationsläget i RJH

 •   17

  Övrigt

 • 19 maj 2022

 •   19

  Mötet avslutas

 • Ordförande Kia Carlsson önskar alla hjärtligt välkomna och öppnar sammanträdet.

 • Ordförande Kia Carlsson informerar nämnden om att ny ersättare för det moderata partiet har tillträtt.

 • § 24

  Val av justerare och tid för justering

 • § 25

  Föredragningslista fastställs

 • § 26

  Föregående protokoll

 • Stödpersonsansvarig Örjan Sundberg informerar nämnden om antal pågående stödpersonsuppdrag samt att tillgången till stödpersoner är god. Nämnden informeras även om att en utbildningsdag planeras för stödpersoner under april månad med temat: beroendeproblematik och funktionsnedsättningar.

 • Kommande aktiviteter:

  Ledningsgrupp; Hjärta, Neurologi och Rehabilitering (HNR) 29/3

  Analysgrupp PaN- IVO Överlämning/utvärdering av uppdrag 31/3

  Utbildning av modul Intern styrning och kontroll (ISK) i Stratsys 4/4

  Ledningsgrupp område akut 5/4

  Regionfullmäktige 26/4

  Kommunbesök Östersund 29/4

  Nationella tjänstemannanätverket 2-3/5

  Miun - SSK 5/5

  Utförda aktiviteter:

  Regionfullmäktige 15/2

  Ledningsgrupp, Hud Infektion Medicin (HIM) 22/2

  Nationella tjänstemannanätverket 23/2

  Webbinarium: att bemöta rättshaveristiskt beteende 1/3

  Kommunbesök Krokom 22/3

   

   

 • Barnmorska Piia Hujanen, Kvinnokliniken RJH informerade nämnden om Frejaverksamheten som finns inom kvinnokliniken, och samarbetet med Föräldra-Barn hälsan. Nämnden informeras om hur barnmorskor inom Freja verksamheter arbetar för att stärka kvinnor och partners till att föda utan rädsla, samt hur de försöker hjälpa till att bearbeta negativ förlossningsupplevelse. Nämnden får även information gällande statistik kring behovet av Freja-stöd i regionen samt bemanningssituationen gällande barnmorskor på förlossning/BB.

  Doula Anna Jacobsson Blixt, informerade nämnden om Doulans funktion före, under och efter en förlossning. 

   

   

   

 • I samband med nämndsammanträde 2022-01-27 §11, beslutade nämnden följa upp varför egenvårdsremiss/egen vård begäran inte finns som alternativ till område kvinnohälsan.

  Bilagor

 • Nyhetsbrev januari 2022 har skickats ut till chefer inom hälso- och sjukvård samt till alla MASar i kommunerna.

  Bilagor

 • Allmän handling - statistik gällande ALS (amyotrofisk lateralskleros)

  Revision - dokument inför grundläggande granskning av patientnämnden

  Birth Right Sweden - statistik gällande förlossningsvård under perioden 2016-2021

 • Förvaltningschef Ulrika Eriksson informerar nämnden om att nya e-tjänsten - en väg in, är sjösatt sedan 3 mars 2022.  Nämnden informeras om att det har blivit tydligare för invånarna att framföra synpunkter och klagomål via denna tjänst.

 • Enhetschef Märith Bergström Isaksson, informerar nämnden om Föräldra- och Barnhälsans uppdrag i Region Jämtland Härjedalen. Nämnden informeras om att det är ett samlat  kompetenscentrum för barn och mödrahälsovård, med tillgång till medicinsk, psykologisk, social och omvårdnadskompetens. Nämnden får statistisk information där det framgår att behovet av deras tjänster ökat under 2021. Nämnden informeras även om aktuella väntetider.

   

 • Mia Ajax Samordnare, Särskild ledning flyktingkrisen 2022 RJH, informerar nämnden om hur RJH planerar och bygger upp en organisation för att kunna ta emot en eventuell flyktingström. Nämnden informeras om pågående samverkan med kommuner, länsstyrelse, SKR och migrationsverket. Nämnden delges en nulägesbild av antalet Ukrainska medborgare som sökt skydd i länet samt vilka prioriteringar regionen arbetar med i dagsläget. Nämnden informeras även om den plan regionen har gällande vaccinationsskydd som kan komma att behöva erbjudas Ukrainska medborgare.

 • Verksamhetsområdeschef Caroline Johansson och Verksamhetsutvecklare Mariell Norberg Område psykiatri, informerar nämnden om pågående omorganisation, patientdelaktighet i omorganisationen, hur vuxenpsykiatrin arbetar med vårdgarantifrågor samt hantering kring det fria vårdvalet. Nämnden informeras även om de diskussioner som förs och förts gällande frånvaro av tillnyktringsenhet. Nämnden informeras om aktuell bemanning och om den rekryteringsfilm som Vuxenpsykiatrin framtagit.

   

 • Ingela Fanqvist, Vaccinationssamordnare RJH, informerar nämnden om Covid-19 läget i RJH, statistisk data för antal vaccinerade/ovaccinerade och antal givna doser. Nämnden informeras även om antal givna säsongsinfluensavaccinationer samt att regionen mer "aggressivt" marknadsfört och erbjuder personer över 65 år gratis pneumokockvaccin. Nämnden informeras om att fler medborgare har vaccinerat sig mot pneumokockinfektion vilket lett till att svåra infektioner och livshotande tillstånd till följd av pneumokockinfektion minskat både i länet och riket.

 • Ordförande Kia Carlsson informerar nämnden om att det i samband med kommunbesöket i Krokom framkom att privat aktör med avtal med RJH ej längre har behörighet att upprätta avvikelse i Regionens avvikelsesystem - Centuri. 

 • 19 maj 2022

 • Ordförande Kia Carlsson avslutar sammanträdet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.