Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragningslista fastställs

 • Regionfullmäktige har valt ny ledamot till patientnämnden i stället för Stig Edman Andersson (KD). Ny ledamot är Eva Margareta Källström (KD).

  Bilagor

 •   6

  Stödpersonsverksamheten

 • Strömsund och Bergs kommun

 • Reporter Svenska Dagbladet - Begäran om allmän handling psykiatrisk slutenvård 2016-2023.

 • Område Barn och unga vuxna (BUV) omfattar enheterna Barn och ungdomspsykiatri (BUP), Barn och ungdomshabilitering (BUH) samt föräldra-barnhälsan.

  Vid patientnämndens sammanträde den 23 november 2023 kommer områdeschef för BUV att lämna en rapport över verksamheten. Med anledning av besöket presenteras nedan en sammanställning av de synpunkter och klagomål som inkommit till patientnämnden, och som berör område BUV.

  Vid genomgång av klagomål och synpunkter som inkommit till området under de senaste två åren (2022-2023) framgår att synpunkterna framförallt handlar om långa väntetider, brister i information och delaktighet samt bristande uppföljning och kontinuitet.

  Bilagor

 •   10

  Brukarsamverkan/brukarråd i Region Jämtland Härjedalen

 • Avslutade aktiviteter

  Tema återhämtning (utb) 22/9

  Ungdomsmottagningen 26/9

  HBTQI och mångfaldsdiplomering 28/9

  VSP användargrupp 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 14/11, 21/11

  Onkologmott studiebesök 2/10

  Styrgrupp VSP 5/10

  Styrgrupp PaN-IVO 5/10

  NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa - World mental health day - Ungas psykiska hälsa 10/10

  Möte med område patientsäkerhet 10/10, 7/11

  Planeringsdag 12/10

  Hud- och STI - mottagningen 16/10

  Hållbart ledarskap (utb Ulrika) 18/10, 25/10, 8/11, 15/11

  LSG patientsäkerhet 11/10, 8/11

  Regionfullmäktige 17-18/10

  Pensionärsrådet 19/10

  Utbildning rättshaveristiskt beteende 24/10

  Nationell tjänstepersonskonferens för patientnämndernas förvaltningar 26-27/10

  Regional samverkansgrupp (RSG) patientsäkerhet 10/11

  Vårdgarantifrågor 22/11

  Uppstart Processteam, klagomålshantering 22/11

  Kommande aktiviteter

  Regionfullmäktige 28/11

  Nationell presidiekonferens 29-30/11

  Möte område patientsäkerhet 5/12

  LSG patientsäkerhet 6/12

  Tillgänglighetsrådet 7/12

  Hållbart ledarskap (utb Ulrika) 13/12

  Miun (ssk) 18/12

  Regional politikerkonferens (digitalt), via Teams 17/4 2024

 • En god intern kontroll ska bidra till en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, att verksamheten med Regionens intressenters bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Syftet med intern kontroll och definitionen av intern kontroll framgår av Reglemente för intern styrning och kontroll (RS/598/2018).

  Intern kontroll är en återkommande process som innebär att ständigt förbättra verksamhetens förmåga att leverera en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet genom att uppfylla ställda krav:

  Intern styrning

  a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag.

  b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

  Intern kontroll

  c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Jämtland Härjedalen har beslutat om samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.

  d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig.

  e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

  Arbetet i internkontrollprocessen sker i två spår, där ett av spåren utgår från kraven för intern styrning och det andra spåret utgår från kraven för intern kontroll. Processen består av momenten: Identifiera framgångsfaktorer och risker, värdera framgångsfaktorer och risker, ta fram och beslut om aktiviteter och åtgärder, genomföra aktiviteter och åtgärder samt följa upp och utvärdera genomförda aktiviteter och åtgärder.

  Uppföljning av internkontrollplan sker två gånger per år: per sista augusti samt per sista december.

  Bilagor

 • Budget 2024 för patientnämnden

  Budgetäskandet för verksamhetsår 2024 är 3,7 mkr. Föreslagen ökning på 0,2 mkr motsvarar en ökning med ca 5,7%. Liksom de flesta andra regioner är det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen för närvarande mycket ansträngande. Stigande inflation har medfört att regionens kostnader, i synnerhet pensionskostnaderna, ökat kraftigt. Samtidigt ställs också ökade krav på verksamheterna. För att komma i balans med ekonomin långsiktigt krävs att verksamheterna arbetar med effektiviseringar för att bromsa in bruttokostnadernas ökningstakt. Prognosen är att regionen kommer att göra ett negativt resultat 2023 och enligt plan även 2024.

  Beslut: Anslaget för patientnämndens verksamhet 2024 fastställs till 2023 år budgetnivå uppräknat med LPIK exkl. priseffekt av pensioner, exkl. läkemedel på 3,6%.

  Föreslagen budgetram är 3,6 mkr.

  Bilagor

 • Under 2023 har patientnämnden följt nedanstående fokusområden:

  Bemötande 

  Cancer 

  Ojämlik vård 

  Psykisk ohälsa

 • Det här är en nyutgåva av dokumenthanteringsplanen för Patientnämnden. Den ersätter närmast den dokumenthanteringsplan som Patientnämnden beslutade om 2021-09-23. På grund av förändringar av arkivreglementet kommer dock den nya dokumenthanteringsplanen att beslutas av regionstabschef. 

  Dokumenthanteringsplanen utgår från de delar som är unika för Patientnämndens verksamhet och den kompletteras därmed av regionövergripande dokumenthanteringsplaner som den för allmän administration (dnr RS/844/2018) och ekonomi (dnr RS/214/2021). I den mån som det står andra upplysningar om gallringsfrister i de regionövergripande dokumenthanteringsplaner än det som står i Patientnämndens dokumenthanteringsplan, så är det som står i Patientnämndens dokumenthanteringsplan som gäller. Utöver att utgöra en dokumenthanteringsplan för Patientnämndens verksamhet enligt 8 § arkivreglementet, så är tanken att dokumenthanteringsplanen även ska fungera som en beskrivning av myndighetens (Patientnämndens) allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

  Bilagor

 • I slutet av september blev patientnämndens förvaltning HBTQI- och mångfalsdiplomerad. Hbtqi- och mångfaldsdiplomering är en del av regionens värdegrundsarbete och ett sätt att arbeta för att efterleva lagar och styrdokument inom Region Jämtland Härjedalen. Syftet med Hbtqi- och mångfaldsdiplomeringen är att påbörja ett strukturerat och långsiktigt arbete kring hbtqi, normer och jämlikhet i Region Jämtland Härjedalens verksamheter. Genom ökad kunskap och medvetenhet ska verksamheterna utveckla ett normkritiskt och inkluderande förhållningsätt som ska genomsyra hela verksamheten där såväl bemötande av patienter, besökare, deltagare och samarbetspartners som den fysiska miljön på enheten och personalens arbetsmiljö omfattas.

  Utbildningsprocessen pågick under cirka sex månader och bestod av flera delar, både fysiska träffar och verksamhetsgemensamt arbete. En av uppgifterna i utbildningen var att utforma en handlingsplan utifrån ett hbtqi- perspektiv.  

  Bilagor

 • Delårsrapport per augusti 2023 för patientnämnden godkänns.

  Bilagor

 • 25 januari 2024.

 •   19

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.