Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 • RJH har under detta år infört e-signering av bland annat protokoll. From november 2021 kommer även PAN införa e-signering.

 •   3

  Föredragningslista fastställs

 •   5

  Stödpersonsverksamheten

 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och patientnämnderna i Sverige (PAN) har gjort en gemensam analys av klagomål på hälso- och sjukvården. Samtliga PAN i Sverige har analyserat de ärenden som de fått in under 2020 där barn (0-17 år) har varit patienter. Syftet är att belysa barnens och deras närståendes upplevelser och erfarenheter av kontakt med sjukvården. Klagomålen som inkommit till IVO överensstämmer i hög grad med den bild som PAN ger i sina rapporter. Sammanställningen är en del av IVO och PAN:s långsiktiga samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål.

  Bilagor

 • PAN har tidigare under året tagit del av Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024: Agera för säker vård.

  Den 20 oktober 2021 lanserades utbildningen Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet, bygger på samlad och aktuell kunskap inom patientsäkerhet. Den vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården, samt till dig som vill veta mer om patientsäkerhet och vad du kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i dialog med regionernas kunskapsstyrning, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, med flera. Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla. 

   

 • Upphandling av nytt avvikelsehanteringssystem i Region Jämtland Härjedalen är klart. Kommande avvikelsesystem heter Synergi. Patientnämndens förvaltning ska tillsammans med RJH få ta del av och genomföra utbildning i nya avvikelsesystemet under 2022.

 • Med anledning av att pandemin påverkat hela samhället, och specifikt vården på olika sätt, har patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen gjort en analys av de Covid-19-relaterade klagomål och synpunkter som inkommit under år 2020 och till och med 10 oktober 2021.

  Oro och rädsla att besöka vården. Patienter berättar att vården upplevs osäker och otrygg och att patienter på olika sätt känt att de riskerat att utsätta antingen sig själva eller andra för smitta i samband med vårdbesök.

  Portad från vården. Patienter har känt sig avvisade från vården eller nekade vård och undersökning, något de upplevt bero på pandemin. Några klagomål handlade om att personer utan symtom på Covid-19 upplevt att de nekats vård och undersökning då de inte ville ta ett corona-test. Närstående beskriver hur de nekas besök på grund av vårdens besöksrestriktioner, vilket upplevts särskilt besvärligt när patienten har svårt att kommunicera och göra sig förstådd.

  Bristfällig vård i samband med Covid-19. Patienter med konstaterad Covid-19 beskriver att det mötts av ett bristfälligt omhändertagande, otillräckliga undersökningar och bedömningar eller ett dåligt bemötande.

  Vården skjuts upp. Flera patienter berättar att de fått besked om att planerade utredningar, behandlingar eller återbesök skjuts upp, ofta på obestämd tid.

  Vaccinationer. Klagomålen om vaccinationerna handlar om brister i information om hur patienter skulle gå tillväga för att boka in en tid för vaccination. Det framkommer synpunkter på tillgängligheten till vaccinationsbokningen, då det uppledes mycket svårt att kunna boka en tid.

  Slutsatser. Pandemin har påverkat hela samhället och inte minst hälso- och sjukvården, vilket har lett till konsekvenser för patienter och närstående på många olika sätt. Hälso- och sjukvårdens lärande om konsekvenser och effekter som pandemin medfört kommer att pågå under lång tid framöver. Patienternas egna berättelser och erfarenheter utgör en viktig kunskapskälla i patientsäkerhetsarbetet. 

  Bilagor

 • Kommunbesök Krokom och Östersund planeras att genomföras under våren 2022.

 • Kommande aktiviteter

  Nationell presidiekonferens 1/12

  Nationell nätverksträff 2/12

  Utbildning Patientsäkerhet 3/12

  Möte med Cygate - telefonväxel 9/12

  Speedpresentation för sjuksköterskans första år 13/12

  Info SSK 16/12

  Utförda aktiviteter

  Möte Patientsäkerhetsenheten, 1177 (en väg in) 27/9

  Tjänstepersonkonferens norrlandsregionerna 29/9

  MAS-MAR nätverk 29/9

  Regionfullmäktige 19-20/10

  Chefsprogram1. 21/10

  Styrgrupp VSP 25/10

  Användargrupp VSP 25/10

  Sanks utb steg 2, psykisk hälsa och suicid 27/10

  LÖF utb 27/10

  Planeringsdag PaN 28/10

  Presentation psykiatri - NPM 8/11

  Användargrupp VSP 10-11/11

  Presentation för ledningsgrupp primärvård 9/11

  Presentation röntgen 11,18/11

  Stödpersonsutbildning 12/11

  Nationella analysgruppen IVO-PaN 16/11

  Presentation på chefsprogram 1. 17/11

  Kommunbesök Härjedalen 17/11


   

   

   

   

 • Student: Förfrågan ärendestatistik förlossningsvård 2019-2021

  Aller media: Förfrågan ärendestatistik Kvinnosjukvård 2011-2021

  Samordningskansliet: Synpunkter till beredning för översyn av den politiska organisationen

  Strömsunds kommun: Avtal överlåtelse av patientnämndsverksamhet

  Bergs kommun: Avtal överlåtelse av patientnämndsverksamhet

  IVO: Analysrapport-Barn

  Sameradion/Sveriges radio: ärendestatistik kopplat till bemötande på samiska eller samisk kulturförståelse

  TV 4: Förfrågan ärendestatistik förlossningsvård 2016-2021

  Odensala HC: Förfrågan ärendestatistik 2020-2021

  Sekreteriatet: Begäran om allmän handling

 • Under 2021 har patientnämnden haft fokus på samisk hälsa och samisk kulturförståelse. Både patientnämndens politiker och tjänstepersoner har genomfört e:utbildning om samisk hälsa och samisk kulturförståelse. Pan RJH anordnade även en regional politikerkonferens där temat var psykisk hälsa, där föredragande informerade nämnderna om samers upplevelse av rasism, Sanks, strategier för samisk hälsa, ett anhörigperspektiv, muntliga berättelser och minnen om samiska kulturmiljöer samt om god och nära vård. Pan har även tagit del av information kring den utredning som gjorts gällande Region Jämtland Härjedalens strategi för att identifiera och efterleva hur samers rättigheter ska se ut.

 • Patientnämnden i Jämtlands län bedriver en lagstadgad verksamhet utifrån Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården samt det reglemente som fastställts av regionfullmäktige. Övriga styrdokument är delegationsbestämmelser för patientnämnden i Jämtlands län och dokumenthanteringsplan för patientnämnden.

  Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och få dem besvarade av vårdgivaren.

  Patientnämnderna ska även:

  1. Tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.

  2. Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.

  3. Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.

  4. Informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.

  Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.

  Patientnämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. Patientnämnderna ska samverka med IVO så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter. Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården. 

 • Regionen har genomfört en översyn av den politiska organisationen och patientnämnden har tillfrågats om det finns några synpunkter vad gäller arbetsordning eller nuvarande reglementen. Patientnämndens ordförande, vice ordförande och förvaltningschef har gjort en översyn av nuvarande reglemente och lämnat synpunkter till beredningen för översynen av den politiska organisationen. Synpunkterna var mest av redaktionell art, men det lämnades även förslag om att föra in den revidering som skedde under 2020 om möjlighet att delta vid sammanträden på distans, samt att nämnden nu övergått till digital justering av protokoll.

  Bilagor

 •   19

  Information om utbildning anordnad av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa

 • Vårdanalys har på regeringens uppdrag följt upp patientlagens genomslag. I uppdraget ingick även att analysera vad individens möjlighet att välja utförare (vårdgivare) av offentligt finansierad öppen vård har inneburit för hälso- och sjukvården samt ge förslag på hur patientens ställning kan stärkas ytterligare utifrån principen om vård efter behov.

 • Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt kvaliteten och tillgängligheten i primärvården i Sveriges landsbygder. Även om det finns vissa skillnader i tillgänglighet och kvalitet mellan landsbygden och andra delar av Sverige konstaterar de att det finns ett behov av att utveckla vården på alla nivåer och i alla delar av landet. Det är viktigt med insatser för kompetensförsörjningen och för att många olika digitala verktyg ska kunna användas.

 • - En av regeringens överenskommelser med SKR för 2019–2020 innehåller avsättandet av medel för att arbeta med en förbättrad process för klagomål och synpunkter inom hälso- och sjukvården. Arbetet utgår ifrån nya bestämmelser i Patientsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 januari 2018. 

   

  - Gemensam ingång via startsidan 1177.se startsida i inloggat läge. 

   

  - Tjänsten är gemensam för sjukvårdsregion och patientnämnd, och invånaren väljer i klagomålsformuläret var anmälan ska skickas. 

   

  - Handläggning av synpunkts- och klagomålsärenden kan ske direkt via 1177 Vårdguidens ärendehanteringssystem eller integreras med det regionala avvikelsehanteringssystemet (för patientnämndens del: VSP).

   

  - Till skillnad från andra e-tjänster i 1177 kommer invånarna att kunna registrera klagomål som ombud.

   

  - Förbättrad statistikfunktion aggregerad på enhets- eller regionnivå, både en öppen del och en behörighetsbegränsad. 

   

  Möjligheten att registrera ett klagomål till patientnämnden via 1177 finns redan, men denna lösning kommer att göra att sidan för att göra anmälan kommer bli mer lättillgänglig, och enklare för medborgaren att välja om hen vill kontakta PaN eller vården direkt med sina synpunkter. I dagsläget har inte alla enheter/mottagningar på regionen möjlighet att ta emot klagomål och synpunkter via 1177, men hälso- och sjukvårdsledningen förväntas fatta beslut om att anta denna tjänst inom kort, och i och med det kommer samtliga enheter att erbjuda det. 

 • Under 2021 har PAN bevakat följande fokusområden: Bemötande, Cancer, Corona och Ojämlik vård. Under 2022 föreslås att även bevaka områdena Vårdskuld/Tillgänglighet samt Psykisk ohälsa (även andra områden än psykiatrin.)

   

 • Plexus är en lokal katalog som innehåller information om anställda och enheter i RJH (tidigare EKO-katalogen). Det har gjorts ett namnbyte från kansli till förvaltning som förankrats i namn- och organisationsrådet. Ändringarna träder i kraft 2022-01-01

 • 27 januari 2022

 • Kommande teman och föredragande under nämndsammanträden 2022: Förslagsvis bjuda in Cancerrehabilitering och lokalt regionalt cancerteam , representant från sköldkörtelförbundet Jämtlands län, ansvarig för sjukresor samt ansvarig gällande patienthotellet RJH.

 •   27

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.