Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragningslista fastställs

 • Avslutade aktiviteter:

  Regionstyrelsen 28/3

  MAS/MAR- nätverk 29/3

  Medicinmottagningen 30/3

  APT Område Ögon 31/3

  Möte verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård 6/4

  Ledningsgrupp (HIM), Hud, infektion och medicin 18/4

  HBTQI och mångfaldscertifiering 20/4

  Nationella nätverket för analysansvariga 21/4

  Möte område patientsäkerhet 28/3,25/4

  Regionfullmäktige 25-26/4

  Regionkonferens 27-28/4

  SSK-Miun 9/5

  Workshop IVO-PaN-nätverk 9/5

  Utbildning - Visa Vägar (NSPH) 10/5

  Utbildning Existentiell hälsa för ett hållbart arbetsliv 11/5

  HLR-utb 12/5

  Planeringsdagar för Undersköterskor i primärvård Östersund och länet 16-17/5

  HBTQI och mångfaldscertifiering 23/5

  Kommunbesök Bräcke 24/5

  Kommande aktiviteter:

  Möte område patientsäkerhet 30/5

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 14/6

  Regionfullmäktige 20-21/6

 • "Introduktion till arbete med patientsäkerhet". En remiss från Nationellt system för kunskapsstyrning, NSG patientsäkerhet.

  Protokollsutdrag regionfullmäktige 2023-04-25-26 § 33 Årsredovisning 2022 för patientnämnden (RS/97/2023)

  Protokollsutdrag regionfullmäktige 2023-04-25-26 § 36 Ansvarsprövning 2022 för nämnden och förbund (RS/95/2023)

  Reporter Luleå - Begäran om handling gällande BUP och Vuxenpsykiatrin 2022

  Revision - Rapport/granskning av patientnämnden 2022

  Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen (HOSPA) - Intyg försäkringsmedicinska processer

  Frilansjournalist - Ärenden gällande könsbekräftande vård

  PaN Västernorrland - Efterfrågan gällande informationsfilm till skolungdomar som PaN i RJH framtagit

 • Åre kommun, 14 september 

  Bokat i dagsläget är: Järpens Hälsocentral och Socialnämnden.

 •   8

  Stödpersonsverksamheten

 •   9

  Stödpersonsrepresentant

 •   10

  Budgetframställan 2024

 • Mobila Närvårdsteamet:

  Målet för teamet är en ökad trygghet för individer och deras närstående vid en instabil eller multisviktande situation, samt att om möjligt undvika onödiga sjukhusinläggningar.

  Sjukdomar, funktionsnedsättningar och omvårdnadsbehov ses över under en period för att optimera livssituationen. Teamet har möjlighet att ansluta ca 25 patienter i taget.

  Teamet består av 2 specialistläkare på halvtid och 2 distriktssköterskor på heltid.

  Exempel på vad MiNT gör:

  • Läkemedelsgenomgångar
  • Genomgång av symtom för eventuell åtgärd
  • Provtagning
  • Vårdplan/SIP
  • Kompletterande utredningar

  Besöken sker där den inskrivne patienten befinner sig, till exempel på sjukhuset, korttidsboende eller i hemmet. Närvårdsteamet arbetar över gränserna mellan vårdgivare; Jämtland/Härjedalens kommuner och primärvård, samt Östersunds sjukhus. Hembesök från MiNT är avgiftsfria.

 • Patientnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på 96 000 kr per den sista april 2023. För helår 2023 prognostiseras ett nollresultat.

 • Sommarplaneringen och bemanning är klar. Telefontider V26-33: Kl 10-12, Mån, ons, tors.

 • Under perioden januari-april 2023 har det inkommit 223 synpunkter och klagomål till patientnämnden, vilket är på liknande nivå som samma period föregående år. De vanligaste kontaktorsakerna är liksom tidigare vård och behandling, följt av kommunikation, vårdansvar och organisation och tillgänglighet. Vi har uppmärksammat att ärenden gällande brister i tillgänglighet har ökat jämfört med förra året. Berörda områden för dessa klagomål är framförallt primärvård och psykiatri. 

  Det vanligaste kontaktsättet till patientnämnden är numer 1177.se. 45% av samtliga ärenden inkommer via detta digitala anmälningssätt. Utifrån denna förändring i kontaktvägar för våra medborgare har patientnämndens förvaltning genomfört förändringar vad gäller telefontider, och minskat på dessa för att kunna anpassa sig till de nya arbetssätt som hanteringen av ärenden via 1177.se medför. . 

  Patientnämndens förvaltning har under perioden tagit emot drygt 100 samtal som är av rådgivande/informerande karaktär. 

  Under perioden har patientnämnden genomfört utåtriktad verksamhet i stor utsträckning, Till viss del förklaras det av att det är en ny mandatperiod och ledamöterna i de olika politiska organen har utbildats. Förvaltningen har också träffat medarbetare inom hälso- och sjukvården på ledningsgrupper och arbetsplatsträffar.

  Avseende stödpersonsverksamheten så pågick det 9 stödpersonsuppdrag den sista april 2023. Utöver det var två inkomna uppdrag  under handläggning/tillsättning. Under perioden 1/1-30/4 har tre nya uppdrag har tillsatts, och två uppdrag har avslutats.

 • Regionens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

  Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs. De ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Den grundläggande granskningen genomförs varje år avseende nämnder och styrelser och är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser.

  Syftet med den grundläggande granskningen har varit att ge underlag för revisorerna att uttala sig om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt, om verksamheten skötts på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen varit tillräcklig.

  Den sammanfattande bedömningen är att nämnden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

  Bilagor

 • Patientnämndens deltagande i Lokal samverkansgrupp för patientsäkerhet (LSG Patientsäkerhet)

  Lokal samverkansgrupp (LSG) patientsäkerhet ska stödja arbetet för ökad säkerhet i hälso-och sjukvård som bedrivs inom regionen och i länets kommuner inklusive vårdens övergångar.

  Arbetet inom ramen för LSG patientsäkerhet utgår ifrån den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet; Agera för säker vård. LSG patientsäkerhet ska följa utvecklingen i kunskapsstyrningen nationellt genom NSG patientsäkerhet och regionalt genom RSG patientsäkerhet. LSG patientsäkerhet ska även stödja med perspektivet patientsäkerhet i omställningen till en Nära vård1 i Jämtlands län.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige har beslutat att godkänna patientnämndens årsredovisning 2022.

  Bilagor

 • Revisorerna bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen i allt väsentligt har varit tillräcklig

  Regionfullmäktiges beslut: Patientnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

  Bilagor

 •   19

  Regionkonferens 2023

 •   20

  Övrigt

 • 21 September 2023.

 •   22

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.