Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

 • Ordförande Kia Carlsson önskar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

 • § 2

  Val av justerare och tid för justering

 • § 3

  Föredragningslista fastställs

 • Stödpersonsansvarig Örjan Sundberg informerar nämnden om antal pågående stödpersonsuppdrag samt redogör hur stödpersonerna anpassat träffarna med patienterna under pandemin. Nämnden informeras om att tillgången till stödpersoner är god samt delger nämnden information om att samverkansgruppen inom de fyra norrlandstingen som startade upp under 2021 fungerar väl. Stödpersonsansvarig informerar även nämnden om att nästa stödpersonsutbildning planeras till april 2022. 

 • Ordförande Kia Carlsson och förvaltningschef Ulrika Eriksson informerar nämnden om innehållet i Patientnämndernas nationella presidiekonferens som de deltog i under december 2021. 

  Bilagor

 • Kommande aktiviteter

  Regionfullmäktige 15-16/2

  Nationell nätverksträff 23/2

  Kommunbesök Krokom 22/3

  Kommunbesök Östersund 29/4

  Regionkonferens 17-18/5

  Utförda aktiviteter

  Nationell presidiekonferens 1/12

  Regionfullmäktige 1/12

  Nationell nätverksträff 2/12

  Utbildning Patientsäkerhet 3/12

  Inera - gemensam ingång för klagomål via 1177, 7/12, 25/1

  Möte med Cygate - telefonväxel 9/12 

  VSP-användargrupp 7/12, 10/12

  Nationell analysgrupp IVO/PAN, 13/12, 24/1

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 15/12

  Info SSK 16/12

  Hearing - revision 26/1

 • Socialstyrelsen - begäran om ärenden rörande prehospital psykiatrisk akutsjukvård

  Sveriges Dövas Riksförbund, SDR - undersökning gällande regionernas hantering av anmälan till patientnämnden rörande tolkcentralen

  Hud, infektion och medicinkliniken, HIM, RJH - begäran om statistik inför patientsäkerhetsberättelse

  PAN Dalarna - förfrågan om tillgång till Pan:s informationsfilm i RJH

  IVO (Inspektionen för vård och omsorg), redogörelse för patientnämndsverksamheten avseende 2021

 • Lina Fredriksson, arbetsterapeut RJH informerar nämnden om cancerrehabiliterings teamets uppdrag, vilka rehab insatser som erbjuds och vilka professioner som ingår i teamet. Nämnden informeras även om arbetet kring närståendeperspektiv och deras delaktighet, innebörden av multidiciplinära ronder (MDK), arbetet kring patientdelaktighet samt delges information om vilka förbättrings och utvecklingsarbeten som är på gång i regionen gällande cancerpatienter.

  Anna Hult, sjuksköterska/doktorand i RJH informerar nämnden om sitt avhandlingsarbete gällande cancerrelaterade patientnämndsärenden som redovisats till RCC i Umeå. Nämnden informeras om att avhandlingen ännu är i analysfas, så inget resultat kan presenteras. Nämnden delges dock information om bland annat bakgrund till studien, syftet och urvalet. 

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om iakttagelser som gjorts under 2021.

  Klagomålen har ökat under året. Under 2021 tog patientnämnden emot 545 klagomål och synpunkter, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med förra året. Antalet registrerade synpunkter under 2021 är fler jämfört med de tre föregående åren.

  Flest synpunkter handlade om vård och behandling. Andra stora problemområden rör kommunikation mellan patient och vårdgivare samt synpunkter på vårdansvar och organisation. 61 procent av ärendena avsåg kvinnors vård, och den till antalet största åldersgruppen är personer mellan 70–79 år.

  Vad har vi sett?  

  ·         Många synpunkter gällande primärvården handlar om att inte känna sig delaktig; att inte bli tagen på allvar eller att inte bli lyssnad till. Synpunkterna framfördes ofta av personer med långvarig smärtproblematik och/eller psykisk ohälsa.

  ·         Det har framförts flera klagomål på dålig tillgänglighet till traumabehandling inom specialistpsykiatrin, med väntetider på flera år.

  ·         Flera klagomål har framförts på tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin, där det framkommer att det är orimligt långa väntetider till utredningar och besök.

  ·         Närmare 80 synpunkter har inkommit som på något sätt kan relateras till pandemin. Klagomålen handlar om vaccinationsbokningen och informationen kring den, att planerad vård och behandling skjutits upp, samt att patienter känt rädsla och oro över att behöva transportera sig till/från vårdinrättningar på sätt som upplevts osäkra ur smittsynpunkt.

  ·         Kvinnor anser att de inte erbjuds adekvat vård och behandling för sina klimakteriebesvär, och att regionen varken har kompetens eller resurser för att möta behoven från denna grupp.

  Patientnämndens informationsuppdrag. I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Under 2021 tog patientnämndens förvaltning emot ungefär 350 telefonsamtal som var av rådgivande/informerande karaktär.

  Stödpersonsverksamheten. Under året har åtta nya stödpersonsuppdrag tillsatts. På grund av de besöksrestriktioner som infördes i vården i samband med pandemin, har stödpersonerna fått anpassa sitt uppdrag, och i merparten av uppdragen har kontakten med personen som tvångsvårdats skett via telefon, SMS, alternativt utomhus.

  Kompetensutveckling avseende samisk hälsa och kulturförståelse. I maj arrangerade patientnämnden i Jämtland Härjedalen en digital, regional politikerkonferens med tema samisk hälsa. Samtliga politiker och tjänstepersoner från patientnämnderna i regionerna Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten var inbjudna. Ett femtiotal personer deltog på konferensen. Inbjudna föreläsare presenterade olika perspektiv på samers kultur och rättigheter. Under året har även samtliga ledamöter och tjänstepersoner genomfört e-utbildningen i samisk kulturförståelse för vårdpersonal.

  Bilagor

 • Händelser av väsentlig betydelse

  Klagomålen har ökat under året. Under 2021 tog patientnämnden emot 545 klagomål och synpunkter, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med förra året. Antalet registrerade synpunkter under 2021 är fler jämfört med de tre föregående åren. Flest synpunkter handlade om vård och behandling. Andra stora problemområden rör kommunikation mellan patient och vårdgivare samt synpunkter på vårdansvar och organisation. 61 procent av ärendena avsåg kvinnors vård, och den till antalet största åldersgruppen är personer mellan 70–79 år.

  Strukturerad uppföljning av informationsärenden. I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. I år har vi på ett mer strukturerat börjat registrera och följa upp dessa rådgivande/informerande telefonsamtal. Under året har det inkommit ungefär 350 rådgivande/informationssamtal. Informationen kan bland annat handla om lagstiftning, rutiner och riktlinjer, eller hänvisning till andra instanser och myndigheter. Den strukturerade registreringen har på ett tydligt sätt synliggjort patientnämndens viktiga roll i att underlätta, lotsa och informera patienter, närstående och vårdgivare.

  Kompetensutveckling avseende samisk hälsa och kulturförståelse. I maj arrangerade patientnämnden i Jämtland Härjedalen en digital, regional politikerkonferens med tema samisk hälsa. Samtliga politiker och tjänstepersoner från patientnämnderna i norra regionerna var inbjudna. Ett femtiotal personer deltog på konferensen. Inbjudna föreläsare presenterade olika perspektiv på samers kultur och rättigheter. En utvärdering av konferensen visade att konferensens innehåll, tema och upplägg var mycket uppskattat bland deltagarna och att konferensen berörde och gav ny kunskap och insikter. Under året har även samtliga ledamöter och tjänstepersoner genomfört e-utbildningen i samisk kulturförståelse för vårdpersonal.

  Patientnämnderna har gjort sin första gemensamma nationella rapport; Pandemin och patienterna. Patientnämnderna i Sverige tog tillsammans under förra året emot 3 337 covid-19 relaterade klagomål. Med anledning av detta har patientnämnderna tagit fram en gemensam rapport. Rapporten är ett bidrag till hälso- och sjukvårdens kvalitets- och utvecklingsarbete samt ett underlag för tjänstepersoner, förtroendevalda och alla som är intresserade.

  Samtliga mål utom ett har uppnåtts. Samtliga 17 aktiviteter som planerades för året har genomförts och avslutats.

  Bilagor

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om det riskanalysarbetet som genomförts utifrån distansarbete. Analysen ligger till grund för att säkerställa att både den psykiska, fysiska och psykosociala arbetsmiljön är tillfredsställande, samt verksamhetsanpassad.

  Bilagor

 • Skyddsombud Örjan Sundberg informerar nämnden om att skyddsrond är genomförd och att skyddsronden är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och som ska genomföras minst en gång per år (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete). 

  Bilagor

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om kommande upplägg i samband med kommunbesök i Krokom respektive Östersund.

 • Anette Rydström informerar nämnden om utfallet gällande patientnämndsärende som lyftes på sammanträdet i maj 2021 gällande att kunna spärra sin journal digitalt via 1177. Patientens förbättringsförslag ledde till att spärrtjänsten nu finns tillgänglig i Region Jämtland Härjedalen.

   

   

 • Förvaltningschef Ulrika Eriksson informerar/delger en sammanställning av de analysrapporter som patientnämnden genomfört sedan 2017.

  • Patienters och anhörigas synpunkter gällande information i vården (2017:1)
  • Vårdens tillgänglighet och organisation: patienters och anhörigas synpunkter (2017:2)
  • När barnet är patient: Närståendes synpunkter på vården (2018:1)
  • Patienters synpunkter på cancervård (2018:2)
  • Patienters och närståendes synpunkter på psykiatrisk vård (2018:3)
  • Patienters synpunkter gällande läkemedel (2018:4)
  • Synpunkter på vården gällande personer över 80 år (2019:1)
  • Patienters och närståendes synpunkter på sjukresor (2019:2)
  • Patienters upplevelser av missade och fördröjda diagnoser (2019:3)
  • Patienters och närståendes synpunkter på primärvård (2019:4)
  • Långvarig smärta: patienters synpunkter på vården (2020:1)
  • Graviditet, förlossning och eftervård: kvinnors synpunkter på vården (2020:2) 
  • Patienters och närståendes synpunkter på vården ur ett patientlagsperspektiv (2020:3)
  • Patienters synpunkter gällande patientjournal och sekretess (2020:4)
  • Patienters synpunkter på akutsjukvården (2021:1)
  • Klagomål relaterade till Covid-19 (2021:2)
 • Lillemor Olsson informerar nämnden om den informationsklassning och riskanalys som medarbetare på förvaltning genomfört och ska genomföra utifrån uppgradering av ärendehanteringsprogrammet , vårdsynpunkter (VSP) som genomförts under hösten.

 • Nämndsekreterare informerar nämnden om att representant från Kvinnokliniken gällande Freja verksamheten kommer att delta på nämndsammanträde i mars, samt en verksam Doula. Nämnden informeras även om att  berörda chefer inom verksamhetsområdena Psykiatri, BUP samt Föräldrabarnhälsan kommer att delta vid samma sammanträde.

 • 24 mars 2022

 • Ordförande Kia Carlsson avslutar sammanträdet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.