Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragningslista fastställs

 • Notering till föregående protokoll: Möte med gemensam nämnd för Närvård Frostviken är framflyttad till nämndsammanträdet i september istället för maj månad.

  Bilagor

 •   5

  Stödpersonsverksamheten

 • Avslutade aktiviteter:

  Klagomålsprocessen 20/3, 17/4
  Område patientsäkerhet 22/3, 25/4
  Ledningsgrupp ortopedi 26/3
  Regionkonferens 17/4 
  Möte med NSPH/Hjärnkoll 18/4
  Styrgrupp IVO-Patientnämnderna 23/4
  Regionfullmäktige 23-24/4
  Nationellt tjänstepersonsnätverk för patientnämnderna 2/5

  LSG, Patientsäkerhet 3/5

  1177, Samtalsprocessen 7/5

  Miun SSK 8/5
  Kommunbesök Strömsund 6/5
  Ledningsgrupp HNR 21/5

  VSP användargrupp återkommande varje vecka

   

  Kommande aktiviteter:

  Område patientsäkerhet 23/5, 22/8

  Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 23/5
  Dialogmöte Regeringskansliet kring den uppdaterade svenska cancerstrategin 28/5
  Klagomålsprocessen 30/5

  Stödersonsutbildning 30/5
  LSG Patientsäkerhet 5/6

  Revision 13/6
  Kommunbesök Berg 21/8
  Regionens planeringsdag för chefer 29/8
  Nationellt tjänstepersonsnätverk 4/9

 • Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen ger bland annat stöd till ledning och politik kring övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor genom omvärldsspaning, samverkan på nationell och sjukvårdsregional nivå och samverkan med kommunerna i länet.

 • Tanken föddes när man började använda sig av SKR:s koncept Meningsfull Heldygnsvård. Tanken är att knyta ihop patienternas totala vårdtid, med delar såsom Kunskap för personal, Attraktiva vårdmiljöer och Meningsfull sysselsättning under vårdtiden. Morgonsamlingen kommer från början från ett system som heter Safe Wards, och är i grunden till för att motverka våldsamma situationer inne på avdelningarna. Det här är ett forum där patienter och personal ska kunna mötas och diskutera saker, sprida information och göra upp planer för dagen. Kunna ha ett utbyte mellan patienter och vårdpersonal. Skapa gemenskap och samverkan i gruppen. Samtliga patienter bjuds in till dessa möten som hålls dagligen. Ofta leds de av två ur personalen, men det är alltså inget behandlande möte. Det är ett möte i ett otvunget sammanhang. Max 5–10 minuter långa möten där man samlas direkt efter frukosten i ett av dagrummen. Varje möte avrundas med en stunds öppen frågestund. Tanken är sedan att patienterna ska kunna koordinera ihop sig. Några vill kanske spela spel eller se en film, medan andra vill gå på en personalledd gruppträning tillsammans. Man kan pusha varandra litet till att verkligen komma i gång med vald aktivitet. Uppslutningen till samlingarna varierar mellan ungefär 40–60 procent. Morgonsamlingarna har hållit på i ungefär sex månaders tid nu, och såväl personalen som patienterna är positivt inställda till dem.

  - Patienterna får en möjlighet att lyfta saker som de kanske gått och funderat på och kan tillsammans göra olika aktiviteter. Det blir en litet mer vi-känsla hos personal och patienter på avdelningen tack vare samlingarna.

 • Studien som kommer att presenteras är en delstudie i ett avhandlingsarbete av Anna Hult, doktorand vid Uppsala universitet och specialistsjuksköterska i Region Jämtland Härjedalen.  Avhandlingens övergripande syfte är att utforska erfarenheter av och olika perspektiv på patientdelaktighethet i cancervården.

  Bakgrund: Patientdelaktighet erkänns alltmer som en integrerad del av hälso- och sjukvården. Patientlagen (204:821) syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen har utvärderats två gånger, 2017 och 2021. Utvärderingarna visar att lagen inte haft det genomslag som avsågs och få tecken till förbättring i lagens efterlevnad över tid. Det är därför viktigt att undersöka olika källor för att förstå orsakerna bakom denna långsamma förbättring. Patientklagomål som rapporterats till patientnämnder inom cancervården är en resurs som inte bara behöver utforskas utan också användas i förbättringsarbetet av vården.

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva de kommunikationsbrister som patienter med cancer och deras närstående upplever i mötet med hälso- och sjukvården.

  Metod: Samtliga patientnämndsärenden för patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen under 5 år (2016–2020) analyserades med kvalitativ metod för att beskriva vad patienterna upplevde som problem samt i vilken omfattning. Patientnämnden handbok för klassificering av ärenden användes i analysen. Ärenden gällande 692 patienter inkluderades i studien.

  Resultat: Studien visar att i majoriteten av ärendena framfördes mer än ett klagomål gällande samma vårdkedja. Mer än hälften av de patienter eller närstående som lämnat klagomål till patientnämnden rapporterade kommunikationsbrister. De upplevde brister i information, att de inte blev lyssnade på och dåligt bemötande. Dessa brister sågs i olika delar av cancervården, från utredningsfas till livets slut.

  Bilagor

 • Sommarplaneringen och bemanning är klar. Alla sommarveckorna är bemannade. Under veckorna 26-33 är det telefontid måndag, onsdag och torsdag, mellan Kl 10-12.

 • Program:

  08.00                  Avgång från Regionens hus, Östersunds sjukhus

  09.30                  MAS (Sara Stålhand) och HSL-chef (Kommunhuset)

  11.00                  Vård och Socialnämnden (Kommunhuset)

  12.00                  Lunch 

  15.00                  Avslut          

 • Revision - Grundläggande granskning av Patientnämnden 2023.

 • Revisions sammanfattande bedömning är att patientnämnden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

  Bilagor

 • Patientnämnden ansöker för 2025 om en budgetram motsvarande 3,7 Mkr, varav 4,063 Mkr utgörs av omkostnader och 0,363 Mkr utgörs av intäkter.

  Bilagor

 •   15

  Uppföljning av patientnämndsverksamhet januari - april 2024

 • Samtliga uppdrag, mål och aktiviteter har påbörjats eller är under planering. Under perioden januari-april har patientnämnden tagit emot 180 synpunkter och klagomål på vården, vilket är en minskning jämfört med 2023. De vanligaste synpunkterna berör brister när det gäller undersökning/bedömning och diagnos, samt information och bemötande. Efter att den nya tjänsten Synpunkter och klagomål lanserades i 1177.se 2022, ses en kraftig ökning av synpunkter som lämnas digitalt, och motsvarar numer mer än hälften av samtliga kontakter. Antalet medborgare som kontaktar patientnämnden via telefon har minskat, och utifrån det har vi utökat och justerat våra telefontider något. Vi noterar att patientnämndsärenden efterfrågas i större utsträckning av olika verksamheter inom regionen, där det efterfrågas specifika patienterfarenheter kring exempelvis olika vård[1]förlopp inom kunskapsstyrningen, intyg, IT och digitalisering, cancervård och primärvård. Den sista april 2024 pågick totalt nio stödpersonsuppdrag. Under perioden januari-april har två nya stödpersonsuppdrag tillsatts. Patientnämnden redovisar per den sista april ett ekonomiskt överskott på +63tKr.

  Bilagor

 • Beslut: Patientnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

  Bilagor

 • Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige att Årsredovisning 2023 för patientnämnden godkänns. Beslut: Årsredovisning 2023 för patientnämnden godkänns.

   

  Bilagor

 •   19

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.