Hoppa över navigering
 • Ordförande Kia Carlsson önskar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

 • Harriet Jorderud väljs att justera dagens protokoll.

 • Föredragslista fastställs.

  Tillägg i föredragslista:

  § 17: Övriga.

  Stödpersonsuppdrag 2020

 • § 4

  Föregående protokoll

 • Carita Eriksson, Brukarinflytandesamordnare område Psykiatri informerar nämnden om bisams uppdrag. Bisam arbetar utifrån ett patientperspektiv och fungerar som en bro mellan psykiatrin, patient- och anhörigföreningar samt övriga samverkanspartner. Syftet är att öka inflytandet hos patienter. Bisam har regelbundna patientforum där patienter har möjlighet att lämna förslag på förbättringsområden inom sluten psykiatrisk vård. På så sätt känner patienterna sig delaktiga. Bisam återrapporter iakttagelser till olika organ inom psykiatrin. Nämnden tycker informationen var mycket värdefull.

 • Inga inkomna ärenden under perioden.

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om temadagen cancer som patientnämndens förvaltning deltagit i under hösten 2019. Under temadagen presenterade Ulrika Eriksson och Anette Rydström analysrapporten : Patienters och närståendes synpunkter på cancervård som patientnämnden analyserat under 2018. Nämnden informerades om att analysrapporten kompletterats med förlängt urval och dess innehåll.

 • Från och med första januari 2019 har patientnämnderna en reviderad kategorisering av problemområden vilket medfört vissa svårigheter att jämföra 2019 års fördelning av problemområden med tidigare år. Nämnden har under året haft 474 inkomna ärenden vilket är jämförbart med föregående år. Ungefär en tredjedel av ärendena berör synpunkter på vård och behandling, och ungefär en lika stor andel av synpunkterna handlar om kommunikation, följt av synpunkter gällande tillgänglighet. Specialistvården står för den största delen inkomna ärenden följt av primärvård. Under 2019 har 297 ärenden inkommit som berör specialistsjukvården och liksom tidigare år är det område psykiatri, ortopedi samt kirurgi som har flest ärenden. Det har skett en ökning av synpunkter som berör akutmottagning samt ambulanssjukvård. Antalet primärvårds ärenden var 140 under föregående år. Jämfört med tidigare år ses en nedåtgående trend när det gäller synpunkter som berör tillgängligheten till primärvården. Tänkbara orsaker till minskningen skulle kunna vara att fler medborgare ansluter sig till 1177 Vårdguidens e-tjänster, samt en förbättrad tillgänglighet tack vare lättakut, öppna mottagningar, utökade öppettider, hembesök hos äldre multisjuka, ökat användande av digital teknik; virtuella akutrum, hemmonitorering samt konsultation med specialistläkare via distansteknik. Jämfört med det totala antalet ärenden så noteras att primärvården står för en stor andel synpunkter som berör administrativ hantering, innefattande synpunkter på intyg, samt synpunkter som berör journaldokumentation. Andelen inkomna ärenden från länets kommuner utgör ca två procent av totalen, vilket är i nivå med riksgenomsnittet.  Ärenden inom vård och behandling har blivit färre medan ärenden som berör kommunikation och bemötande har ökat. Denna ökning beror på det förändrade arbetssättet kring reviderad kategorisering. Jämfört med föregående år så noteras en fördubbling av antalet ärenden som berör synpunkter på dokumentation och sekretess, från 15 till ett trettiotal. En tänkbar förklaring till ökningen beror på att patienter sedan januari 2018 har möjlighet att läsa sin journal på nätet, vilket har lett till att journalen är mer lättillgänglig. I Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården förtydligas nämndernas uppdrag när det gäller barn: "om patienten är ett barn , ska patientnämnden särskilt beakta barns bästa" .Under året har ett trettiotal ärenden som berör barn inkommit till patientnämnden. Ärendena har berört att föräldrars oro avfärdas och tas inte på allvar när de sökt primärvård eller specialistvård, samt om händelser där barnets rätt till delaktighet och samtycke inte respekterats. Nämnden bevakar särskilt fokusområdet ojämlik vård. Under året har 23 ärenden noterats där patienter och närstående ansett att vården är ojämlik, merparten av dessa är kvinnor. Det framkommer i flera ärenden att personer söker vård för somatiska besvär men bedöms och värderas utifrån att patienten har eller haft en psykisk ohälsa eller psykiatrisk diagnos. Utöver att åtgärder vidtagits för den enskilde individen som framfört  klagomålet, så noterades att vården under 2019 vidtagit övergripande förbättringsåtgärder i ungefär vart femte ärende. Enligt Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska Patientnämnden bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet genom att analysera inkomna klagomål och synpunkter. Under föregående år presenterades fyra analysrapporter. Antalet nytillsatta stödpersonuppdrag var under året fyra jämfört med tre år 2018. 

 • Anette Rydström informerar nämnden om inkommen inbjudan till Länsdialog tisdag 11 februari. Länsdialogen vänder sig till politiker och chefer, strateger och andra nyckelpersoner från kommunerna och regionen samt brukarrepresentanter och andra relevanta aktörer i länet med intresse för missbruks- och beroendefrågor.

  Nämnden har tagit del av patientärende riktat till politikerna i Jämtland/Härjedalen. Patientnämnden beslutar besvara medborgaren samt vidarebefordra ärendet till Hälso- och  sjukvårdsnämnden.

 • Uppföljning av internkontrollplan 2020.

 • Kommande aktiviteter:

  Halv planeringsdag PANs förvaltning 28/1

  Stödpersonsutbildning 29/1

  Chefsutbildning Torsta, 12/2

  VSP-möte 18-19/2

  Tjänstemannanätverk 18-19/2

  Hearing revision 27/2

  Kommunbesök Strömsund 23/4

  Föreläsning MIUN, ssk 12/5

  Utförda aktiviteter:

  Stödpersonsutbildning 14/11

  Temadag Cancervård 15/11

  Uppmärksamhetsvecka 18-22/11

  Saba-Cloud utbildning 19/11

  AT-intro 26/11

  Nationell presidiekonferens, Kalmar 27-28/11

  Samiska rådet 3/12

  Kommunbesök Åre 4/12

  Trainee tandläkare 4/12

  VSP-skypemöte 6/12

  Träff med MAS 10/12

  Föreläsning MIUN, ssk 19/12

  Sofia Kling, utvecklingsstrateg 13/1

 • Lillemor Olsson presenterar det förslag patientnämndens förvaltningen tagit fram inför regional politikerkonferens 5-6 maj.

 • Fokusområden 2020

   

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om årsredovisningen 2019. Patientnämnden har ett överskott på 325 tKr varav 248 tKr är på personalkostnader och 54 tKr övriga kostnader samt intäkter plus 24 tKr. Överskottet på personalkostnader berör förvaltningen och förklaras framförallt av en längre tjänstledighet utan lön, men beror även på partiella tjänstledigheter, samt att medarbetarna i stor utsträckning varit hemma för vård av barn. Stödpersonsverksamheten har ett överskott på 29 tKr vilket förklaras med att nämnden haft få stödpersonsuppdrag och därmed har mindre arvode utbetalats. Nämnden har ett underskott på minus 42 tKr vilket förklaras av tre dagars regionövergripande förtroendemannautbildningar för ledamöter och ersättare relaterat till den nya mandatperioden. Enligt nytt regionövergripande beslut har även icke tjänstgörande ersättare rätt till arvode, vilket lett till ökade arvodeskostnader för nämnden. Övriga kostnader har ett överskott vilket förklaras av att förvaltningen varit ytterst återhållsamma avseende konferens/utbildning, resor och inköp. Patientnämnden strävar efter att där det är möjligt, ersätta resor mot video/telefonkonferens. Samtliga mål i verksamhetsplanen är uppfyllda.

 • § 15

  Verksamhetsplan 2020

 • Anna Granevärn Primärvårdschef, informerar nämnden om regionens arbete gällande God och nära vård.  Nämnden informeras om VIP kluster, tillgänglighetskluster, kommuner och regionens samarbete samt olika former av digitala tjänster som primärvården erbjuder på olika orter i länet.

 • Nämnden har tagit del av Statskontorets slutrapport 2019:18, Utvärdering av det nya klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården. Synpunkter kan lämnas vid nästa sammanträde.

  Nämnden informeras om Nationella Patientsäkerhetsdagen 17/9. Denna punkt återupptas vid ett senare sammanträde för vidare planering. 

  Nämnden informeras om stödpersonsverksamheten där det framgår att två nya uppdrag inkommit under januari och att det är totalt sex pågående uppdrag. Stödpersonsansvarig har efterfrågat statistik på antal tvångsvårdade och återkommer om detta.

   

 • 19 mars 2020, konferensrum Ändsjön, Köpmangatan 21.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.