Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragslista fastställs

 • Stödpersonsutbildningen är lanserad.

 • Synpunkter har framförts till patientnämnden gällande de rutiner som finns i RJH i samband med begäran om att spärra uppgifter i sin journal.

  Enligt 4 kap 4§ Patientdatalagen (2008:355) har patienter möjlighet att spärra hela eller delar av sin journal.

   

 • Kommande aktiviteter:

  VSP-styrgrupp 21/5

  Regionfullmäktige 22-23/6

  PaN- chefer i Norrlandsregionerna 25/5

  Chefsprogram 1, 26-27/5

  Avslutning chefsprogram 1, 15/6

  Utförda aktiviteter:

  Analysgrupp IVO-PaN 30/3, 20/4, 18/5

  Webbinarium: Att leda på distans 12/4, 5/5

  Regionfullmäktige 13-14/4

  Uppföljning utbildning Samisk kulturförståelse 29/4

  Chefsprogram 14/4, 11-12/5

  Brukarstyrd inläggning 22/4

  Regional politikerkonferens 4/5

  Sköldkörtelförbundet Jämtland 5/5

  Miun, ssk 6/5

  Nationellt tjänstemannanätverk 6/5

  Arbetsmiljöutbildning 10-11/5

 • Region Stockholm: PUB-avtal stödpersonswebbutbildning

  Unga Allergiker: Brister i specialkosten på sjukhus

  Vårdanalys: Frågor till PAN gällande uppföljning av nya klagomålssystemet och Patientlagen

  Regeringskansliet, Utredningssekreterare : Frågor med anledning av utredning om privata sjukvårdsförsäkringar

  Reporter P3 Nyheter: Begäran om offentlig handling - rasism och diskriminering utifrån etisk tillhörighet

  Revisionskontoret RJH: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020, begäran om verksamhetsplan, protokoll samt verksamhetsberättelse

 •   9

  Budgetframställan 2022

 • Händelser av väsentlig betydelse

  Klagomål och synpunkter relaterade till covid-19 ökar. Under årets fyra första månader har patientnämnden tagit emot 39 synpunkter och klagomål på vården som på olika sätt kan relateras till pandemin. Vi kan se att klagomålen fortfarande handlar om det som tidigare framkommit; synpunkter på uppskjuten/inställd vård och behandling, brister i hygienrutiner samt sjuktransporter som inte upplevs säkra. Men vi ser också att klagomålen nu alltmer har handlat om bokning av vaccinationer och informationen kring detta, samt synpunkter på vård och behandling som getts till personer med konstaterad covid-19. En stor andel av alla våra ärenden under året; 23% kan på något sätt relateras till pandemin och dess konsekvenser. De covid-19-relaterade ärendena kommer vi fortsätta att följa och i slutet av 2021 planerar vi att göra en aggregerad analys av dessa synpunkter.

  Strukturerad uppföljning av informationsärenden. I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. I år har vi på ett mer strukturerat börjat registrera och följa upp dessa rådgivande/informerande telefonsamtal. Under perioden januari till och med april har det inkommit ungefär 140 rådgivande/informationssamtal. Informationen kan bland annat handla om lagstiftning, rutiner och riktlinjer, såsom klagomålshantering, Lex Maria, patientlagen, fritt vårdval, vårdgaranti eller covid-19. Samtalen handlar även om information eller hänvisning till andra instanser och myndigheter som till exempel patientförsäkringen LÖF, Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), Försäkringskassan, Läkemedelsförsäkringen eller vårdgivare som patientnämnden inte hanterar. Merparten av samtalen kommer från medborgare; patienter och närstående, men även vårdpersonal som har allmänna frågor om exempelvis ärende- och klagomålshantering. Den strukturerade registreringen har på ett tydligt sätt synliggjort patientnämndens viktiga roll i att underlätta, lotsa och informera patienter, närstående och vårdgivare.

  Patientnämndernas första gemensamma nationella rapport är klar: Pandemin och patienterna. Patientnämnderna i Sverige tog tillsammans under förra året emot 3 337 covid-19 relaterade klagomål. Med anledning av detta har patientnämnderna tagit fram en gemensam rapport. Rapporten är ett bidrag till hälso- och sjukvårdens kvalitets- och utvecklingsarbete samt ett underlag för tjänstepersoner, förtroendevalda och alla som är intresserade. Klagomålen till patientnämnderna handlar i stor utsträckning om nekad, inställd och framflyttad vård samt att patienter är rädda för att smittas i samband med besök i hälso- och sjukvården. Besöksrestriktioner minskar möjligheten för närstående att vara delaktiga och ge stöd. Vården vid bekräftad covid-19 har i vissa fall upplevts bristfällig. Patienter beskriver att de upplevt en sämre vårdkvalitet i spåren av pandemin. En tjänsteperson vid patientnämnden i Jämtland var en av tre personer som skrev rapporten.

  Bilagor

 • Det är preliminärt inbokat digitalt möte med kommunstyrelsen 17 november. Utöver det finns önskemål om att träffa MAS och verksamhetsområdeschef för primärvården.

 • Syftet med organisationens ledningssystem är att på ett systematiskt sätt strukturera den dokumentation som reglerar och beskriver hur vi ska arbeta inom organisationen, vilka resultat som uppnås samt hur uppföljning av resultaten leder till ständiga förbättringar.

  Region Jämtland Härjedalens ledningssystem ska uppfylla standardkrav gällande: Systematiskt kvalitetsarbete, Miljö, Arbetsmiljö och Informationssäkerhet. Kraven i de olika standarderna är en hjälp för organisationen att kontrollera om tjänster utförs på ett kvalitativt och säkert sätt för patienter, medborgare och anställda.

  En checklista har tagits fram som stöd till chefer inom alla nivåer för egenkontroll av det systematiska kvalitetsarbetet. Frågorna i dokumentet har kopplats till relevanta avsnitt i ledningssystemet för att göra det lättare att hitta information. Frågor under avsnitt fem avser anställda inom hälso- och sjukvård.

   

   

   

   

  Bilagor

 • Norra regionernas patientnämnder genomförde den 4 maj digital konferens med temat: Samisk hälsa. Föreläsare inom och utanför regionen informerade nämnderna om samers upplevelse av rasism, Sanks (Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern och rus och är ett samiskt centrum för psykisk hälsa i Norge), strategier för samisk hälsa, samisk hälsa ur ett anhörigperspektiv, muntliga berättelser och minnen om samiska kulturmiljöer samt om god och nära vård - samarbete mellan gränser.

 • Förvaltningen kommer att vara bemannad under hela sommaren. Under veckorna 26-33 kommer telefontiden vara kl.  08.15 -12.00.

 • Under perioden januari - april 2021 har det inkommit och registrerats 167 klagomålsärenden. Ärenden som handlar om vårdansvar och organisation ökar. Antalet Coronarelaterade ärenden under denna period var 39 st. Patientnämndens förvaltning har mottagit 142 telefonrådgivningsärenden som handlat om delgivande av information gällande LÖF, Lex Maria, vårdgaranti, fritt vårdval mm.

 • Patientnämnden har gjort en analys av inkomna synpunkter och klagomål som berör akutsjukvården i Region Jämtland Härjedalen. Urvalet består av 100 ärenden, varav 55 klagomål berör kvinnor och 41 klagomål berör män, i åldrarna 0-96 år (medel: 51 år). Fyrtiofem ärenden avsåg synpunkter på ambulanssjukvården medan 55 ärenden avsåg akutmottagningen.

  Synpunkter på vård och behandling. Patienter och närstående har upplevt att diagnoser missats och fördröjts på grund av bristfälliga bedömningar och undersökningar eller utebliven behandling. Flera patienter har uttryckt att de inte känner sig tagna på allvar eller lyssnade till. Många ärenden handlar om att ambulans tillkallats, och där patient eller närstående upplevt att det inte gjorts tillräcklig bedömning och undersökning och därefter har patienten lämnats hemma.

  Synpunkter på kommunikation. Patienter och närstående beskriver situationer där de bemötts oempatiskt, okänsligt och otrevligt. Det framkommer i patienters berättelser situationer som skapat en känsla av att vara avvisad och att man inte är välkommen som patient.

  Synpunkter på tillgänglighet handlar om långa väntetider på akutmottagningen. Patienter har upplevt sig bortglömda och anser att tillsynen under väntetiden varit bristfällig. I några ärenden beskrivs att patienter och närstående upplever att patienter inte fått ambulanstransport ”i rätt tid”.

  Slutsatser. En patient som söker vård befinner sig i en sårbar och utsatt situation på grund av bland annat sjukdom, oro och beroendeposition. Vårdpersonal har ett ansvar för att bemöta patienten med respekt och på ett sätt som möjliggör patientens delaktighet i mötet med vården. Ett gott bemötande skapar förutsättningar för att patienten ska känna tillit till vården, vilket i sin tur främjar vårdkvaliteten och patientsäkerheten. För att utveckla bemötandekulturen krävs att ledningen visar att frågan är viktig, och att den ges rätt förutsättningar. Bemötande kan inte reduceras till enkla, enstaka aktiviteter som bockas av, utan bör vara en ständigt aktuell och pågående fråga.

  Bilagor

 • Patientnämndens årsredovisning 2020 har godkänts av regionfullmäktige.

  Bilagor

 • För patientnämnden, gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner och gemensamma nämnden för Närvård Frostviken bedömer revisorerna sammantaget att nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen i allt väsentligt har varit tillräcklig. Regionfullmäktige har beviljat patientnämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

  Bilagor

 • Nyhetsbrev till alla områdeschefer inom vård i regionen samt till alla MASar i kommunerna.

  Bilagor

 • Handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024, är Maria djupt engagerad i utifrån sitt uppdrag i NSG Patientsäkerhet som har varit en nära samverkanspart till Socialstyrelsen i framtagandet av planen.

  Patientsäkerhetsenheten håller just nu på att ta fram en plan för regionen och de håller också på att tillsammans med kommunerna hitta formerna för samverkan inom Kunskapsstyrningens paraply genom en lokal samverkansgrupp för patientsäkerhet, LSG Patientsäkerhet.

 • Handlingsplanen ska stärka huvudmännens arbete i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.  Nämnden beslutade vid föregående sammanträde att avsätta tid för utbildningsinsats gällande handlingsplanen vid sammanträdet i maj 2021. Nämnden föreslog att inför sammanträdet bjuda in Maria Omberg RJH. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att bistå nämnden med handlingsplanen: Agera för säker vård – Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020– 2024, som underlag till utbildningsinsatsen.

 •   23

  Övrigt

 • Nästa sammanträde 23 september 2021

 •   25

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.