Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragningslista fastställs

 • Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2026-12-31 i stället för Karina Mårell (KD) som avsagt sig uppdraget. 

  På valberedningens förslag utses: Stig Andersson (KD)

  Bilagor

 • Påbörja arbetet med de politiska målen till verksamhetsplanen 2024. Regionplanen kommer att beslutas på fullmäktige den 18 oktober, så först efter det kommer nämnderna att kunna fastställa sina verksamhetsplaner. 
  Kort introduktion av den nya styrmodellen för region Jämtland Härjedalen och vad det innebär. 
  (Mötet avsätter 60 minuter till denna punkt).

   

   

  Bilagor

 • Sommaren har förlöpt väl, liksom tidigare år inkommer det något färre ärenden under sommarmånaderna jämfört med resten av året. Bemanningen har fungerat väl, minst en person har varit i tjänst. Medarbetare uttrycker att det varit en rimlig arbetsbelastning. Telefontiderna har, liksom tidigare somrar, dragits ner under sommarperioden. 

   

 • Reporter Vårdfokus - Statistik klagomål  relaterat till cancer

 •   10

  Patientnämndssammanträden 2024

 •   11

  Hälso- och sjukvårdsdirektören

 • Avslutade aktiviteter

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 14/6

  Planeringsdag för chefer inom RJH 31/8

  Nationellt tjänstepersonsnätverk 6/9

  Internationella patientsäkerhetsdagen: Patienten som medskapare (Hörsalen) 11/9

  Ungdomsmottagningen 12/9

  IVO 12/9 (samverkansgrupp med PaN i norra regionerna)

  Möte med område patientsäkerhet 12/9

  LSG Patientsäkerhet 13/9

  Kommunbesök Åre 14/9

  Kommande aktiviteter

  Tema återhämtning (utb) 22/9

  Möte med område patientsäkerhet 10/10, 7/11 

  LSG patientsäkerhet 11/10, 8/11 

  Pensionärsrådet 19/10

  Nationell tjänstepersonskonferens för patientnämndernas förvaltningar 26-27/10

  Regional samverkansgrupp (RSG) patientsäkerhet 9-10/11

  Nationellt tjänstepersonsnätverk 15/11

  HBTQI certifiering och diplomering 28/9

   

 • Tertialrapporten är uppdaterad med återredovisning av uppfyllelse av mål och aktiviteter. Den uppdaterade versionen beslutades i fullmäktige i juni 2023.

  Bilagor

 • Arbetet med att uppfylla verksamhetens mål och aktiviteter fortgår enligt plan, och beräknas vara uppfyllda innan årets slut.

  De förbättringsprojekt som patientnämnden arbetat med under året har handlat om att anpassa och förbättra arbetssätten utifrån det förändrade kontaktmönster som ses (fler ärenden via 1177.se). Det har även skett en planering inför ärendehanteringen via diariet, som kommer sjösättas i oktober. Förvaltningen genomför under året en HBTQI- och mångfaldsdiplomering i syfte att stärka kunskap och kompetensen inom det området.

  Patientnämnden redovisar per den sista augusti ett ekonomiskt överskott på +303 tKr. Patientnämndens prognos är +-0 på helår.

  Bilagor

 • Uppföljningen visar att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande.

  Bilagor

  • I Sverige har vi goda medicinska resultat men fortfarande uppstår skador i vården. Brister i patientsäkerheten leder till stort lidande och ökade kostnader. Varje år drabbas närmare 100 000 patienter av vårdskador.
  • För att ingen ska behöva drabbas av en vårdskada krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete på alla nivåer i hälso- och sjukvården. En grundläggande del är att involvera patienten.
  • Den 17 september är det den internationella patientsäkerhetsdagen som i år uppmärksammar patienters och närståendes avgörande roll för en god och säker vård. Det handlar bland annat om detta:
  1. Patienten ses som del av teamet och att vården utformas och genomförs i samråd med patienten och närstående. Patientens perspektiv ska tas tillvara, även om patienten inte vill eller kan delta aktivt.
  2. Patienten får kunskap om hur hen kan bidra till att vården blir säker. Den patient som är väl insatt i varför och hur olika moment i undersökning och behandling ska genomföras, bidrar även till att vårdförloppet blir som det är tänkt och till att avvikelser uppmärksammas och kan åtgärdas.
  3. Patienter och närståendes kunskaper och perspektiv kommer in i alla nivåer i hela hälso- och sjukvårdssystemet.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen har antagit en remissversion av reviderad personalpolitisk policy. Enligt beslutet ska förslaget skickas till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden och revisorerna på remiss eftersom respektive organ har personalansvar och arbetsmiljöansvar för den personal som arbetar inom respektive nämnds verksamhet.

  Nämnderna ska ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till reviderad personalpolitisk policy innan den överlämnas till fullmäktige för beslut. Målsättningen är att policyn ska kunna behandlas på regionfullmäktige i november.

   

 • IVO och PAN:s analys baseras på inkomna klagomål under 2022 som rör unga vuxna (18-29 år) som söker vård för psykisk ohälsa. Syftet med analysen har varit att granska klagomål som rör övergången mellan barn- och vuxenvården samt att belysa vilka problem som unga vuxna upplever med vården för psykisk ohälsa. Resultatet visar att unga vuxna som klagar på vården av psykisk ohälsa är ofta missnöjda med övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin, långa väntetider och vårdpersonalens bemötande. 

  Bilagor

 • 23 november

 •   20

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.