Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragningslista fastställs

 •   4

  Föregående protokoll

 • Hälsocentralen Ripan, har önskat ta del av de inkomna synpunkter/klagomål som patientnämnden har mottagit hittills under året gällande deras verksamhet.

 • Ny funktion på 1177 vårdguiden, har införts för stödpersonsrapportering

 • Kommande aktiviteter:

  Kommunbesök Berg 18/11

  HSN 19/11

  AU- verksamhetsplan 2021, 26/11

  Registerkoordinatormöte 8/12

  Platina utbildning ärendehantering 9/12

  Chefsprogram - 1, 16/12

  MIUN, ssk 17/12

  Utförda aktiviteter:

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 18/9

  IVO möte  22/9

  Samverkan analysarbete IVO-PaN 24/9, 29/9, 13/10

  Fullmäktiges presidium 6/10

  Registerkoordinator möte 13/10

  Barnkonventionsutbildningen 14/10

  Regionfullmäktige 19-20/10

  Kommunbesök Strömsund 22/10

  Nyhetsbrev PAN okt 2020

   

   

   

 • Under 2019 ökade antalet inkomna patientsynpunkter till Patientnämnden gällande patientjournal, dokumentation och sekretess markant. Med anledning det genomfördes en analys av 109 ärenden som berörde detta.

  Resultatet visade att det i journalanteckningar finns information som patienter anser är felaktig, att anteckningar inte stämmer överens med patienters upplevelser av vårdbesöket, samt att det finns gamla och/eller felaktiga diagnoskoder i patientjournalen. Det framgår att väsentlig information om exempelvis vårdbesök, hälsotillstånd, planerad vård och behandling saknas i journalen, och att vården inte dokumenterat patientens beskrivningar av symtom. Felaktig eller utebliven dokumentation leder till negativa konsekvenser. I resultatet framkom att uppgifter i journalen upplevs kränkande, värderande eller irrelevant, exempelvis att patienters psykiatriska diagnoser eller erfarenhet av psykisk ohälsa ”förföljer” dem och lyfts fram i journalen över lång tid och oavsett av vilken anledning de söker vård. I resultatet framkom även synpunkter på bruten sekretess och förväxlingar av patienter, samt att det är svårt att beställa och ta del av sin journal. Det förekom även berättelser där patienter tagit emot negativa besked via journalen på nätet innan vårdgivaren hunnit informera patienten.


  En korrekt patientjournal är en avgörande faktor för patientsäkerheten. Vad som ska dokumenteras i journalen styrs av lagstiftning och nationella och regionala riktlinjer och rutiner. Den ökning av antalet patientnämndsärenden avseende felaktigheter och kränkande, ovidkommande uppgifter i patientjournalen beror troligtvis inte på en försämring av dokumentationens kvalitet utan att journalen blivit mer lättillgänglig i och med införandet av journal på nätet. Möjligheten att själv granska sin journal leder till kvalitetssäkring och ökad patientsäkerhet. Andra sätt att undvika missförstånd i dokumentationen kan vara utvecklingen mot ett personcentrerat arbetssätt och kontinuitet i vårdkontakter. Det är även av betydelse att vården har kunskap, en positiv inställning och beredskap för att ta emot synpunkter från patienter och att eventuella korrigeringar sker snabbt.

  Bilagor

 • Hur påverkas patienterna av den omställning som hälso- och sjukvården genomgått med anledning av coronapandemin?

  Patientnämnden har följt upp inkomna synpunkter mellan 1 mars30 september 2020 för att bidra med en del av svaret på ovanstående fråga.

  Under perioden har det inkommit 38 ärenden där patienter eller närstående framfört syn-punkter som på något sätt kan relateras till den pågående pandemin. Synpunkterna berör nästan uteslutande konsekvenser och bieffekter av pandemin, och enbart något enstaka ärende handlar om vården av patienter med konstaterad Covid-19. Hälften av ärendena har inkommit från personer som är 70 år eller äldre, vilka enligt Folkhälsomyndigheten bedöms vara riskgrupp. Ärendena fördelar sig främst inom primärvården (18st) och den somatiska specialistvården (17st), medan något enstaka ärende gäller folktandvård (2st) respektive kommunal hälso- och sjukvård (1st).

  Bilagor

 • Presidiet föreslår att Patientnämnden planerar för att anordna en digital Regional Politiker konferens 4-5 maj 2021. Ändras föreskrifterna gällande Covid-19 och att fysiska sammankomster i större grupper är säkert, tryggt och godkänt, anordnas istället en fysisk konferens.

 • Patientnämnden i Jämtlands län har under de senaste åren genomfört fem analyser per år, vilka har föredragits och beslutats under Patientnämndens sammanträden. Därefter har analyserna föredragits i olika politiska sammanhang, såsom Regionfullmäktige samt Hälso- och sjukvårdsnämnden. I Regionplan 2020-2022 anges att ”klagomål på vården ska på basis av patientnämndens rapporter användas för att utveckla verksamheten”. För att bibehålla/utveckla kvaliteten i analyserna, samt för att ge politik och verksamheter möjlighet att tillvarata patientnämndernas rapporter, föreslås att antalet analyser per år minskas till fyra st, och föredras under sammanträden i januari, maj, september och november. Vidare föreslås att en analys genomförs av första halvårets inkomna ärenden för 2021. Syftet med det är att kunna fånga upp och identifiera aktuella trender och tendenser i patientsynpunkterna.  Förslag till analysplan 2021:  

  ·         Årsberättelse 2020 (jan) 

  o    Analys av samtliga inkomna ärenden för 2020 

  ·         Område akut (maj) 

  o    Antalet patientsynpunkter på vården inom Område akut har ökat senaste åren. Med anledning av detta ser vi ett behov av att en analys görs av dessa ärenden. 

  ·         Halvårsrapport januari-juni 2021 (sept) 

  o    Analys av samtliga inkomna ärenden mellan januari och juni 2021 

  ·         Covid-19 (nov)  

  o    Med reservation för att eventuellt ändra detta framöver. Ett PM har genomförts under hösten 2020 med en sammanställning över Coronarelaterade ärenden. Ev finns inget behov av att göra en ytterligare analys av detta.  

   

 • Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna inom sitt område se till att verksamheteten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Patientnämnden har tidigare år antagit en plan för sin interna kontroll samt följt upp denna tre gånger per år.

   

  Bilagor

 • Sedan Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården trädde i kraft 1 januari 2018 har nämndens utvecklingsarbete fokuserat på att utveckla och implementera nya arbets-sätt för att kunna säkerställa efterlevnaden av den nya lagstiftningen. Inför 2020 ses ett behov av att skapa en tydlig struktur för den utåtriktade verksamheten och mot att vara en aktiv part i vårdens kvalitetsutveckling och arbete mot en hög patientsäkerhet. För att möjliggöra detta ser vi ett behov av att vården utformar en tydlig organisation för att ta emot och tillvarata patient-nämndens analyser och iakttagelser. I Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll 2020-06-11 § 60 (HSN/643/2020) framgår hur vården har organiserat sin verksamhet för att tillvarata Patientnämndens analysrapporter.

  Bilagor

 • Presidiet föreslår att mötesformen för sammanträden under 2021 förblir digitala fram tills nya föreskrifter/rekommendationer meddelas.

 • 2021-01-28

 •   16

  Hälso- och sjukvårds direktören

 • Kunskapsnätverket för samisk hälsa bjuder in till ett webbinarium om samiska rättigheter med fokus på vården. Föreläsare är Marie Hagsgård och Mattias Åhrén. Målgrupp är politiker, tjänstepersoner, deltagare i regionernas kompetensnätverk samt övriga medarbetare inom region, kommun och myndighet. Webbinariet hålls via Teams 10/12 klockan: 13-16.30.
 • Ordförande Kia Carlsson önskar alla välkomna och öppnar sammanträdet genom upprop av mötesdeltagarna.

 • Harriet Jorderud väljs att justera dagens protokoll.

 • Föredragslista fastställs med tillägg §72: Hälso- och sjukvårdsdirektörens deltagande framflyttas i föredragningslistan.

 • Ärendestatistik av inkomna synpunkter/klagomål till Patientnämnden som berört HC Ripan mellan perioden 2020-01-01 - 2020-10-26

 • Utredare och stödpersonsansvarig Örjan Sundberg informerar om den nya funktion på 1177 vårdguiden, som införts gällande stödpersonsrapportering. Nämnden informeras även om pågående stödpersonsuppdrag.

 • Kommande aktiviteter:

  Kommunbesök Berg 18/11

  HSN 19/11

  AU- verksamhetsplan 2021, 26/11

  Registerkoordinatormöte 8/12

  Platina utbildning ärendehantering 9/12

  Chefsprogram - 1, 16/12

  MIUN, ssk 17/12

  Utförda aktiviteter:

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 18/9

  IVO möte  22/9

  Samverkan analysarbete IVO-PaN 24/9, 29/9, 13/10

  Fullmäktiges presidium 6/10

  Registerkoordinator möte 13/10

  Barnkonventionsutbildningen 14/10

  Regionfullmäktige 19-20/10

  Kommunbesök Strömsund 22/10

  Nyhetsbrev PAN okt 2020

   

   

   

 • Under 2019 ökade antalet inkomna patientsynpunkter till Patientnämnden gällande patientjournal, dokumentation och sekretess markant. Med anledning det genomfördes en analys av 109 ärenden som berörde detta.

  Resultatet visade att det i journalanteckningar finns information som patienter anser är felaktig, att anteckningar inte stämmer överens med patienters upplevelser av vårdbesöket, samt att det finns gamla och/eller felaktiga diagnoskoder i patientjournalen. Det framgår att väsentlig information om exempelvis vårdbesök, hälsotillstånd, planerad vård och behandling saknas i journalen, och att vården inte dokumenterat patientens beskrivningar av symtom. Felaktig eller utebliven dokumentation leder till negativa konsekvenser. I resultatet framkom att uppgifter i journalen upplevs kränkande, värderande eller irrelevant, exempelvis att patienters psykiatriska diagnoser eller erfarenhet av psykisk ohälsa ”förföljer” dem och lyfts fram i journalen över lång tid och oavsett av vilken anledning de söker vård. I resultatet framkom även synpunkter på bruten sekretess och förväxlingar av patienter, samt att det är svårt att beställa och ta del av sin journal. Det förekom även berättelser där patienter tagit emot negativa besked via journalen på nätet innan vårdgivaren hunnit informera patienten.


  En korrekt patientjournal är en avgörande faktor för patientsäkerheten. Vad som ska dokumenteras i journalen styrs av lagstiftning och nationella och regionala riktlinjer och rutiner. Den ökning av antalet patientnämndsärenden avseende felaktigheter och kränkande, ovidkommande uppgifter i patientjournalen beror troligtvis inte på en försämring av dokumentationens kvalitet utan att journalen blivit mer lättillgänglig i och med införandet av journal på nätet. Möjligheten att själv granska sin journal leder till kvalitetssäkring och ökad patientsäkerhet. Andra sätt att undvika missförstånd i dokumentationen kan vara utvecklingen mot ett personcentrerat arbetssätt och kontinuitet i vårdkontakter. Det är även av betydelse att vården har kunskap, en positiv inställning och beredskap för att ta emot synpunkter från patienter och att eventuella korrigeringar sker snabbt.

  Bilagor

 • Hur påverkas patienterna av den omställning som hälso- och sjukvården genomgått med anledning av coronapandemin?

  Patientnämnden har följt upp inkomna synpunkter mellan 1 mars30 september 2020 för att bidra med en del av svaret på ovanstående fråga.

  Under perioden har det inkommit 38 ärenden där patienter eller närstående framfört syn-punkter som på något sätt kan relateras till den pågående pandemin. Synpunkterna berör nästan uteslutande konsekvenser och bieffekter av pandemin, och enbart något enstaka ärende handlar om vården av patienter med konstaterad Covid-19. Hälften av ärendena har inkommit från personer som är 70 år eller äldre, vilka enligt Folkhälsomyndigheten bedöms vara riskgrupp. Ärendena fördelar sig främst inom primärvården (18st) och den somatiska specialistvården (17st), medan något enstaka ärende gäller folktandvård (2st) respektive kommunal hälso- och sjukvård (1st).

  Bilagor

 • Presidiet föreslår att Patientnämnden planerar för att anordna en digital Regional Politiker konferens 4-5 maj 2021. Ändras föreskrifterna gällande Covid-19 och att fysiska sammankomster i större grupper är säkert, tryggt och godkänt, anordnas istället en fysisk konferens.

 • Patientnämnden i Jämtlands län har under de senaste åren genomfört fem analyser per år, vilka har föredragits och beslutats under Patientnämndens sammanträden. Därefter har analyserna föredragits i olika politiska sammanhang, såsom Regionfullmäktige samt Hälso- och sjukvårdsnämnden. I Regionplan 2020-2022 anges att ”klagomål på vården ska på basis av patientnämndens rapporter användas för att utveckla verksamheten”. För att bibehålla/utveckla kvaliteten i analyserna, samt för att ge politik och verksamheter möjlighet att tillvarata patientnämndernas rapporter, föreslås att antalet analyser per år minskas till fyra st, och föredras under sammanträden i januari, maj, september och november. Vidare föreslås att en analys genomförs av första halvårets inkomna ärenden för 2021. Syftet med det är att kunna fånga upp och identifiera aktuella trender och tendenser i patientsynpunkterna. 

   

 • Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna inom sitt område se till att verksamheteten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Patientnämnden har tidigare år antagit en plan för sin interna kontroll samt följt upp denna tre gånger per år.

   

  Bilagor

 • Sedan Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården trädde i kraft 1 januari 2018 har nämndens utvecklingsarbete fokuserat på att utveckla och implementera nya arbets-sätt för att kunna säkerställa efterlevnaden av den nya lagstiftningen. Inför 2020 ses ett behov av att skapa en tydlig struktur för den utåtriktade verksamheten och mot att vara en aktiv part i vårdens kvalitetsutveckling och arbete mot en hög patientsäkerhet. För att möjliggöra detta ser vi ett behov av att vården utformar en tydlig organisation för att ta emot och tillvarata patient-nämndens analyser och iakttagelser. I Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll 2020-06-11 § 60 (HSN/643/2020) framgår hur vården har organiserat sin verksamhet för att tillvarata Patientnämndens analysrapporter.

  Bilagor

 • Presidiet föreslår att mötesformen för sammanträden under 2021 förblir digitala fram tills nya föreskrifter/rekommendationer meddelas.

 • § 71

  Nästa sammanträde

 • Maria Söderqvist, Hälso-och sjukvårdsdirektör informerade nämnden om att hon tar del av de månadsrapporter patientnämnden skickar till område patientsäkerhet. Hälso- och sjukvårdsdirektören ser positivt fram emot ett utökat samarbete med patientnämnden. Nämnden informerades även om organisationsförändring med divisioner och arbetet med nära vård. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska förmedla kontakt mellan område patientsäkerhet och patientnämnden för att återuppta tidigare samverkan. Nämnden fick ta del av information gällande Kliniskt träningscentrum, KTC samt information om lägesbilden vad beträffar vårdskulden. Hälso- och sjukvårdsdirektören avslutade med att kort presentera Corona Pandemi situationen i regionen. Nämnden ställer frågor till Maria Söderqvist som följs av svar och en kort diskussion.

 • Nämnden informeras om aktuella utbildningar. Det gäller samisk hälsa och rättigheter med fokus på vården, och verksamhet gällande Barnahus, där barn och unga under 18 år som misstänks ha blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp.
   

   
 • § 74

  Ordförande avslutar sammanträdet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.