Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Presentation av nya nämnden

 • Information om gällande lagstiftning, patientnämndens reglemente, patientnämndens uppdrag, verksamhetsplan, samt praktisk information från nämndsekreterare.

 •   4

  Val av justerare och tid för justering

 •   5

  Föredragningslista fastställs

 •   7

  Sammanträdesöversikt 2023

 •   8

  Stödpersonsverksamheten

 • Samtliga identifierade risker bedöms vara hanterade och fungerar tillfredsställande.

  Bilagor

 • Den samlade bedömningen för patientnämnden är att arbetsmiljön är god och arbetsmiljöarbetet sker systematiskt.

  Bilagor

 • Anslag för patientnämndens verksamhet 2023 fastställs till 3,5 mkr – vilket motsvarar både äskandet samt 2022 år budgetram uppräknad med LPIK exkl. läkemedel för 2023 enligt de ekonomiska planeringsförutsättningarna.

  Bilagor

 •   12

  Kommunbesök kommande mandatperiod

 • Avslutade aktiviteter:

  Våga fråga 30/11

  VSP Styrgrupp 14/12

  Nätverk analysansvariga 16/12

  Utbildning för hälso- och sjukvårdsnämnden 18/1

  VSP styrgrupp 25/1

  VSP användargrupp 29/11, 6/12, 27/12, 3/1,10/1, 17/1, 24/1

  Kommande aktiviteter:

  Nätverk analysansvariga 27/1

  Tjänstemannanätverk nationellt digitalt 8/2

  Regionfullmäktige 14-15/2

  E-hälsoenhetens planeringsdag 21/2

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 22/2

  LSG patientsäkerhet 23/2

  Norrlandsregionernas politikerkonferens 27-28/4

  Nationellt nätverk för stödpersonsansvarig, april, 2023

  Nationell tjänstemannakonferens 26-27/10, 2023

  Nationell presidiekonferens i Umeå, 29-30/11, 2023

   

   

 • Reporter vårdfokus - ärenden gällande etnisk diskriminering

 • Årsredovisningen visar att samtliga mål och aktiviteter för året förutom två är uppfyllda. Aktiviteterna som inte uppfyllts under 2022 förs över till kommande års verksamhetsplan.

  Patientnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på +123 tKr, varav -58 tkr är på intäkter, +195 tKr är på personalkostnader och -13 tKr övriga kostnader.  Fördelningen per kostnadsställe är följande:

  • 6101 Patientnämnden: 16 tkr
  • 6102 Patientnämnden förvaltning: 196 tkr
  • 6103 Stödpersoner: -89 tkr

  Patientnämnden tog under 2022 emot 673 klagomål och synpunkter, vilket är en ökning med närmare 20 procent jämfört med förra året. Antalet registrerade synpunkter under 2022 är fler än någonsin tidigare, vilket med största sannolikhet kan förklaras av införandet av tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Sedan tjänsten infördes i början av mars 2022 har patientnämnden sett en kraftig ökning av ärenden som inkommer denna väg. 

   

  Den sista december 2022 pågick totalt åtta stödpersonuppdrag. Under året har åtta nya stödpersonsuppdrag tillsatts, vilka är lika många som föregående år. Tillgången på stödpersoner är god, och därför har inga nya stödpersoner rekryterats under året. I dagsläget finns 27 stödpersoner tillgängliga för att ta uppdrag. 

   

  I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården, och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Under året har patientnämnden tagit emot över 250 telefonsamtal som varit av rådgivande/informerande karaktär.

   

  De utvecklingsarbeten som patientnämnden arbetat med under året har framförallt handlat om att förbättra vår tillgänglighet samt om att göra verksamheten mer känd för medborgare och medarbetare, såsom införande av tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se, införande av egen telefonväxel, samt att vi spridit våra informationsfilmer till nya studentgrupper på Mittuniversitetet.

   

  Patientnämnden har haft fem sammanträden under året. Till sammanträdena har representanter från regionen och personalförening inbjudits för att informera om sin verksamhet. Nämnden har lämnat en rapport vid samtliga regionfullmäktige under året. 

   

  Bilagor

 • Rekordmånga synpunkter och klagomål under 2022. Patientnämnden tog under 2022 emot 673 klagomål och synpunkter, vilket är en ökning med närmare 20 procent jämfört med förra året. Antalet registrerade synpunkter under 2022 är fler än någonsin tidigare, vilket med största sannolikhet kan förklaras av införandet av tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Sedan tjänsten infördes i början av mars 2022 har patientnämnden sett en kraftig ökning av ärenden som inkommer denna väg. Det är uppenbart att tjänsten är användarvänlig och lättillgänglig, och sänker tröskeln för medborgare att delge sina erfarenheter av vården.

  Flest synpunkter handlade om vård och behandling. Andra stora problemområden rör kommunikation mellan patient och vårdgivare följt av synpunkter på vårdansvar och organisation. 56 procent av ärendena avsåg kvinnors vård, och den till antalet största åldersgruppen är personer mellan 70–79 år.

  Vad har vi sett? 

  • Det har inkommit klagomål på långa väntetider till psykiatrin för neuropsykiatrisk utredning och/eller behandling. Det framgår att personer har gjort en utredning privat utomläns, och därefter fått vänta orimligt länge på behandling inom regionens psykiatri.
  • Det har framkommit att det är svårt att få logopedbehandling för barn som har misstänkt språkstörning och dyslexi. Dels är det oklarheter kring vem som har vårdansvaret, dels varken utför eller bekostar regionen dyslexiutredningar.
  • Det har skett en tydlig ökning av klagomål på att personer nekats sjukresa, och att behovet av sjukresa bedömts på ett annat sätt jämfört med tidigare. Ökningen kan härröras till den nya sjukreseorganisationen som infördes tidigare i år.
  • Flera klagomål har berört hotellboende i samband med regionvård i Umeå, där det framkommer att patienter inte längre får bo på det hotell som ligger på sjukhusområdet, eftersom det inte finns med bland de upphandlade alternativen.

  Patientnämndens informationsuppdrag. I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Under 2022 tog patientnämndens förvaltning emot drygt 250 telefonsamtal som var av rådgivande/informerande karaktär.

  Stödpersonsverksamheten. Under året har åtta nya stödpersonsuppdrag tillsatts.

  Tillgången på stödpersoner är god. Under året har två utbildningstillfällen erbjudits stödpersonerna. Ett nätverk har startats upp av stödpersonansvariga tjänstepersoner i patientnämnderna i de fyra norra regionerna. Nätverket träffas digitalt, och syftet med grupperingen är erfarenhetsutbyte och att dela med sig och inspireras av förbättringsarbeten avseende stödpersonsverksamheten.

  Bilagor

 • Planeringsförutsättningarna inför 2023 är goda. Patientnämnden har erhållit den budgetram som vi äskade om, vilket skapar goda förutsättningar för att ha en ekonomi i balans under året och för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet.

  Den första januari 2023 inleds en ny mandatperiod med nytillträdda ledamöter och ersättare. Under året kommer ledamöterna utbildas i patientnämndens uppdrag och verksamhet. 

  Ett utvecklingsarbete som vi ser som viktigt under kommande år är att stärka informationssäkerheten. Bland annat innebär det att se över vilka möjligheter det finns att kunna skapa en säker, digital kommunikationskanal med de vårdgivare som vi har kontakt med. I dagsläget skickas pappersbrev, vilket inte är optimalt. Ett arbete har även påbörjats tillsammans med diariet och område patientsäkerhet för att kunna skicka skrivelser via diariet till vårdverksamheter, istället för som idag då de går direkt till verksamhetschef. Förändringen kommer delvis innebära en ökad informationssäkerhet, då viss pappershantering försvinner.

  2023 kommer vi att utveckla samarbete med område patientsäkerhet med syfte att främja möjligheterna till att vårdverksamheterna kan tillvarata patienters synpunkter och klagomål på ett bättre sätt. Patientnämndens förvaltning kommer att vara deltagare i den Lokala samverkansgruppen (LSG) för patientsäkerhet där verksamhetsrepresentanter från både region och kommun deltar. I den konstellationen är förhoppningen att patientnämnden kan delge aktuella patientsäkerhetsrisker och problemområden som patienter fört fram till oss, men även att fånga upp sådant som verksamheterna ser som problem och riskområden.

  Verksamhetsplanen innehåller resultatmål och aktiviteter utifrån regionfullmäktiges övergripande strategier. Patientnämnden har fastställt resultatmål och aktiviteter utifrån följande områden:

  • Strategi för vård
  • Strategi för våra medarbetare
  • Strategi för ekonomi

  Bilagor

 • I januari 2022 inledde IVO en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning. Detta med anledning av uppgifter som framkommit i myndighetens tidigare och pågående tillsynsärenden gällande akutsjukhus, offentlig statistik och medias rapportering. Sammantaget har uppgifterna gett en bild av en hårt belastad sjukhusvård vid akutsjukhusen i landet.

  Med anledning av detta initierade IVO en tillsyn av Östersunds sjukhus med fokus på vårdplatser och bemanning.

  IVO har konstaterat följande brist:

  Vårdgivaren har inte säkerställt att sjukhuset har disponibla vårdplatser utifrån det faktiska behovet inom den somatiska specialistsjukvården, vilket kan medföra risk för allvarliga vårdskador.

  Bilagor

 • Regionens revisorer uppmärksammade i början av 2022 att område kvinna under ett flertal år inte har besvarat inkommande klagomål. Patientnämnden har påtalat problematiken men någon förändring har inte kommit till stånd. Revisorerna skickade en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden för att informera sig om vilka åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden planerade vidta för att säkerställa att klagomålshanteringen sker i enlighet med gällande lag-stiftning inom hela förvaltningsområdet. Nämnden besvarade skrivelsen vid sitt sammanträde den 16 mars och i samband med detta beslutade nämnden att följa upp arbetet med klagomålshanteringen under hösten 2022.

  Bilagor

 •   20

  Övrigt

 • 23 mars 

 •   22

  Mötet avslutas

 • Ordförande Harriet Jorderud önskar nya nämnden varmt välkomna.

 • Ordinarie ledamöter, ersättare och tjänstepersoner presenteras.

 • Förvaltningschef Ulrika Eriksson informerar nämnden om gällande lagstiftning, patientnämndens reglemente, patientnämndens uppdrag samt verksamhetsplan. Stödpersonsansvarig/Utredare Örjan Sundberg informer nämnden om vad stödpersonsuppdraget innebär. Nämndsekreterare/Utredare Lillemor Olsson delger nämnden praktisk information.

 • Sebastian Hedenborg väljs att justera dagens protokoll.

 • § 5

  Föredragningslista fastställs

 • § 7

  Sammanträdesöversikt 2023

 • Örjan Sundberg informerar nämnden om antal pågående stödpersonsärenden.

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om internkontrollplan 2022, och de riskområden som identifierats. 

  Bilagor

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om arbetsmiljörapport 2022. Den samlade bedömningen för patientnämnden är att arbetsmiljön är god och arbetsmiljöarbetet sker systematiskt.

  Bilagor

 • Ordförande Harriet Jorderud informerar nämnden att regionfullmäktige godkänt patientnämndens budgetframställan avseende budgetår 2023. 

  Bilagor

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om de kommunbesök patientnämnden genomför under en mandatperiod samt vilka berörda parter nämnden brukar träffa i samband med besöken.

 • Nämnden informeras om kommande och utförda aktiviteter.

   

   

 • Reporter vårdfokus - ärenden gällande etnisk diskriminering

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om Årsbokslut 2022 som visar att samtliga mål och aktiviteter för året förutom två är uppfyllda. Aktiviteterna som inte uppfyllts under 2022 förs över till kommande års verksamhetsplan. Nämnden informeras om att patientnämnden har en budget i balans.

  Patientnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på +123 tKr, varav -58 tkr är på intäkter, +195 tKr är på personalkostnader och -13 tKr övriga kostnader.  Fördelningen per kostnadsställe är följande:

  • 6101 Patientnämnden: 16 tkr
  • 6102 Patientnämnden förvaltning: 196 tkr
  • 6103 Stödpersoner: -89 tkr

  Patientnämnden tog under 2022 emot 673 klagomål och synpunkter, vilket är en ökning med närmare 20 procent jämfört med förra året. Antalet registrerade synpunkter under 2022 är fler än någonsin tidigare, vilket med största sannolikhet kan förklaras av införandet av tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Sedan tjänsten infördes i början av mars 2022 har patientnämnden sett en kraftig ökning av ärenden som inkommer denna väg. 

   

  Den sista december 2022 pågick totalt åtta stödpersonuppdrag. Under året har åtta nya stödpersonsuppdrag tillsatts, vilka är lika många som föregående år. Tillgången på stödpersoner är god, och därför har inga nya stödpersoner rekryterats under året. I dagsläget finns 27 stödpersoner tillgängliga för att ta uppdrag. 

   

  I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården, och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Under året har patientnämnden tagit emot över 250 telefonsamtal som varit av rådgivande/informerande karaktär.

   

  De utvecklingsarbeten som patientnämnden arbetat med under året har framförallt handlat om att förbättra vår tillgänglighet samt om att göra verksamheten mer känd för medborgare och medarbetare, såsom införande av tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se, införande av egen telefonväxel, samt att vi spridit våra informationsfilmer till nya studentgrupper på Mittuniversitetet.

   

  Patientnämnden har haft fem sammanträden under året. Till sammanträdena har representanter från regionen och personalförening inbjudits för att informera om sin verksamhet. Nämnden har lämnat en rapport vid samtliga regionfullmäktige under året. 

   

  Bilagor

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om iakttagelser som gjort under 2022.

  Rekordmånga synpunkter och klagomål under 2022. Patientnämnden tog under 2022 emot 673 klagomål och synpunkter, vilket är en ökning med närmare 20 procent jämfört med förra året. Antalet registrerade synpunkter under 2022 är fler än någonsin tidigare, vilket med största sannolikhet kan förklaras av införandet av tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Sedan tjänsten infördes i början av mars 2022 har patientnämnden sett en kraftig ökning av ärenden som inkommer denna väg. Det är uppenbart att tjänsten är användarvänlig och lättillgänglig, och sänker tröskeln för medborgare att delge sina erfarenheter av vården.

  Flest synpunkter handlade om vård och behandling. Andra stora problemområden rör kommunikation mellan patient och vårdgivare följt av synpunkter på vårdansvar och organisation. 56 procent av ärendena avsåg kvinnors vård, och den till antalet största åldersgruppen är personer mellan 70–79 år.

  Vad har vi sett? 

  • Det har inkommit klagomål på långa väntetider till psykiatrin för neuropsykiatrisk utredning och/eller behandling. Det framgår att personer har gjort en utredning privat utomläns, och därefter fått vänta orimligt länge på behandling inom regionens psykiatri.
  • Det har framkommit att det är svårt att få logopedbehandling för barn som har misstänkt språkstörning och dyslexi. Dels är det oklarheter kring vem som har vårdansvaret, dels varken utför eller bekostar regionen dyslexiutredningar.
  • Det har skett en tydlig ökning av klagomål på att personer nekats sjukresa, och att behovet av sjukresa bedömts på ett annat sätt jämfört med tidigare. Ökningen kan härröras till den nya sjukreseorganisationen som infördes tidigare i år.
  • Flera klagomål har berört hotellboende i samband med regionvård i Umeå, där det framkommer att patienter inte längre får bo på det hotell som ligger på sjukhusområdet, eftersom det inte finns med bland de upphandlade alternativen.

  Patientnämndens informationsuppdrag. I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Under 2022 tog patientnämndens förvaltning emot drygt 250 telefonsamtal som var av rådgivande/informerande karaktär.

  Stödpersonsverksamheten. Under året har åtta nya stödpersonsuppdrag tillsatts.

  Tillgången på stödpersoner är god. Under året har två utbildningstillfällen erbjudits stödpersonerna. Ett nätverk har startats upp av stödpersonansvariga tjänstepersoner i patientnämnderna i de fyra norra regionerna. Nätverket träffas digitalt, och syftet med grupperingen är erfarenhetsutbyte och att dela med sig och inspireras av förbättringsarbeten avseende stödpersonsverksamheten.

  Bilagor

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om föreslagen verksamhetsplan 2023.

  Verksamhetsplanen innehåller resultatmål och aktiviteter utifrån regionfullmäktiges övergripande strategier. Patientnämnden har fastställt resultatmål och aktiviteter utifrån följande områden:

  • Strategi för vård
  • Strategi för våra medarbetare
  • Strategi för ekonomi

  Bilagor

 • I januari 2022 inledde IVO en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning. Detta med anledning av uppgifter som framkommit i myndighetens tidigare och pågående tillsynsärenden gällande akutsjukhus, offentlig statistik och medias rapportering. Sammantaget har uppgifterna gett en bild av en hårt belastad sjukhusvård vid akutsjukhusen i landet.

  Med anledning av detta initierade IVO en tillsyn av Östersunds sjukhus med fokus på vårdplatser och bemanning.

  IVO har konstaterat följande brist:

  Vårdgivaren har inte säkerställt att sjukhuset har disponibla vårdplatser utifrån det faktiska behovet inom den somatiska specialistsjukvården, vilket kan medföra risk för allvarliga vårdskador.

  Bilagor

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteskrivelse (HSN/245/2022) gällande uppföljning av klagomålshantering.

  Regionens revisorer uppmärksammade i början av 2022 att område kvinna under ett flertal år inte har besvarat inkommande klagomål. Revisorerna skickade en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden för att informera sig om vilka åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden planerade vidta för att säkerställa att klagomålshanteringen sker i enlighet med gällande lag-stiftning inom hela förvaltningsområdet.

  Bilagor

 • § 20

  Övrigt

 • § 21

  Nästa sammanträde

 • Ordförande Harriet Jorderud förklarar sammanträdet avslutat.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.