Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Föredragningslista fastställs

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Stödpersonsverksamheten

 • Information gällande bemanning och tillgänglighet på patientnämndens förvaltning under veckorna 26-33 sommaren 2022.

 • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Jämtland/Härjedalen möter barn- och ungdomar upp till 18 år med psykisk ohälsa, som är i behov av stöd, behandling och utredning. Till BUP kommer barn och ungdomar med psykisk ohälsa av olika slag, till exempel nedstämdhet/depression, oro/ångest och svårigheter att hantera känslor och relationer till andra. Det är vanligt att barn och ungdomar som har stora svårigheter att fokusera och koncentrera sig söker hjälp hos BUP.

  Inom BUP Jämtland/Härjedalen arbetar personalen med barnens och ungdomarnas behov i fokus. Arbetet utgår från evidensbaserade metoder som har visat sig fungera inom barnpsykiatri.

 • Kommande aktiviteter:

  MAS/MAR 14/6

  Regionfullmäktige 21-22/6

  Nationellt tjänstemannanätverk 8/9

  Utförda aktiviteter:

  Ledningsgrupp: Hjärta, Neurologi och Rehabilitering (HNR) 29/3

  Analysgrupp PaN-IVO Överlämning/utvärdering av uppdrag 31/3

  Ledningsgrupp område akut 5/4

  Regionfullmäktige 26-27/4

  Kommunbesök Östersund 29/4

  Patientsäkerhetsutbildning 29/4

  Nationella tjänstemannanätverket 2-3/5

  Miun - SSK 5/5

  Stödpersonsutbildning 5/5

  Planeringsdag 17/5

  Info nyutbildade tandläkare/FTV 18/5

 • Patientnämndens förvaltning har bytt telefonväxel. Detta innebär att det numera är ETT gemensamt nummer in till handläggarna/utredarna på förvaltningen. Numret är 063-147590, samt ändrade telefontider.

 • Revisionsrapport, grundläggande granskning av Patientnämnden 2021 (Dnr:REV/20/2021)

 •   11

  Ärendestatistik jan-april 2022

 •   12

  Uppföljning internkontrollplan 2022

 • Den 3 mars 2022 infördes tjänsten - En väg in via 1177. Patientnämndens förvaltning har noterat att det är en markant ökning av ärenden som inkommer den vägen. 

 • Regionens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Styrelse och nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt att de föreskrifter som gäller för verksamheten följs. De ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Den grundläggande granskningen genomförs varje år avseende nämnder och styrelser och är till sin karaktär en löpnade insamling av fakta och iakttagelser.

  Syftet med den grundläggande granskningen har varit att ge underlag för revisorerna att uttala sig om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt, om verksamheten skötts på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen varit tillräcklig. 

  Bilagor

 • Under perioden januari-april har patientnämnden tagit emot 215 synpunkter och klagomål på vården, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet registrerade synpunkter för perioden är fler jämfört med flera år tillbaka. 

  I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården, och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Informationen kan bland annat handla om lagstiftning, rutiner och riktlinjer, såsom klagomålshantering, Lex Maria, patientlagen, fritt vårdval, vårdgaranti eller covid-19. Samtalen handlar även om information eller hänvisning till andra instanser och myndigheter som till exempel patientförsäkringen LÖF, Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), Försäkringskassan, Läkemedelsförsäkringen eller vårdgivare som patientnämnden inte hanterar.

  Under januari-april tog patientnämndens förvaltning emot ungefär 115 telefonsamtal som var av rådgivande/informerande karaktär. Den sista april 2022 pågick totalt nio stödpersonuppdrag. Under perioden har tre nya stödpersonsuppdrag tillsatts. Utöver det har det inkommit ett önskemål om att stödperson ska utses, men där patientens tvångsvård upphört innan stödperson hunnit tillsättas. Tillgången på stödpersoner är god. Stödpersonsansvarig vid förvaltningen har deltagit på ett möte med stödpersonsnätverket för de fyra norrlandsregionerna. Ett möte med ledningen och chefsöverläkare på område psykiatri är inbokat för att ha en dialog kring förbättrade rutiner och arbetssätt.

  Under perioden har nämndens förvaltning besökt ledningsgrupperna för område Akut, Hjärta neurologi och rehabilitering (HNR) samt Hud infektion och medicin (HIM), för att berätta om vårt uppdrag och ha en dialog kring inkomna synpunkter och klagomål. Nämnden har genomfört digitala kommunbesök i Krokoms och Östersunds kommuner. I Krokom besöktes Socialnämnden, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) samt Hälsocentralen Hälsorum i Offerdal. Vid kommunbesöket i Östersund träffade nämnden vård- och omsorgsnämnden, Östersunds kommuns MAS:ar samt Brunflo hälsocentral.

  Patientnämnden har haft två sammanträden under perioden. Ordförande och vice ordförande har presenterat aktuella frågor samt årsbokslut och årsberättelse vid två regionfullmäktige.

  De utvecklingsarbeten som patientnämnden arbetat med under året har framförallt handlat om att förbättra vår tillgänglighet samt om att göra verksamheten mer känd för medborgare och medarbetare. 

  Bilagor

 •   19

  Övrigt

 •   20

  Besök och presentation av verksamheterna på Köpmangatan 24

 • Nästa sammanträde 22 september 2022

 •   22

  Mötet avslutas

 • Ordförande Kia Carlsson önskar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

 • § 42

  Val av justerare och tid för justering

 • § 43

  Föredragningslista fastställs

 • Stödpersonsansvarig Örjan Sundberg informerar nämnden om antal pågående stödpersonsärenden samt informerar nämnden om kommande träff med psykiatrin. 

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om sommarplaneringen 2022.

 • Verksamhetsområdeschef Mikael Lec Alsén informerar nämnden om Barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) uppdrag, organisation, tillgänglighet/aktuella väntetider gällande första besök, utredning och behandling samt informeras om orsaker till varför patienter/vårdnadshavare söker hjälp. Nämnden informeras även om pågående upphandling med privat aktör gällande utredningar.

 • Kommande aktiviteter:

  MAS/MAR 14/6

  Regionfullmäktige 21-22/6

  Nationellt tjänstemannanätverk 8/9

  Utförda aktiviteter:

  Ledningsgrupp: Hjärta, Neurologi och Rehabilitering (HNR) 29/3

  Analysgrupp PaN-IVO Överlämning/utvärdering av uppdrag 31/3

  Ledningsgrupp område akut 5/4

  Regionfullmäktige 26-27/4

  Kommunbesök Östersund 29/4

  Patientsäkerhetsutbildning 29/4

  Nationella tjänstemannanätverket 2-3/5

  Miun - SSK 5/5

  Stödpersonsutbildning 5/5

  Planeringsdag 17/5

  Info nyutbildade tandläkare/FTV 18/5

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om förvaltningens nya telefonväxel samt aktuella telefontider.

 • Revisionsrapport, grundläggande granskning av Patientnämnden 2021 (Dnr:REV/20/2021)

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om antal inkomna ärenden under perioden jan-april 2022.  Nämnden informeras om att det i år har kommit in många fler ärenden jämförelsevis samma period tidigare år. Nämnden delges även information om att kategorin vårdansvar och organisation ökat kraftigt jämfört med 2021.

 • § 52

  Uppföljning internkontrollplan 2022

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om att sedan tjänsten - En väg in via 1177 infördes har en markant ökning av ärenden strömmat in den vägen. 

 • § 54

  Revisionsrapport: Grundläggande granskning av Patientnämnden 2021 (Dnr: REV/20/2021)

 • Nämnden har delgivits information gällande tertialrapport april 2022.

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om Budgetframställan 2023.

 • § 57

  Protokollsutdrag regionfullmäktige 2022-04-26--27 § 38 Årsredovisning 2021 Patientnämnden (RS/82/2022)

 • § 58

  Protokollsutdrag regionfullmäktige 2022-04-26--27 § 42 Ansvarsprövning för år 2021 för regionens nämnder och förbund (RS/182/2022)

 • Ordinarie ledamot framför önskemål att följa upp tillgänglighet till övernattning på sjukhuset i samband med att patienter skrivs ut nattetid, samt uppföljning av nya sjukresereglerna.

  Tjänstepersoner vid förvaltningen föreslår nämnden att inför nämndsammanträdet i september presentera en rapport gällande vårdansvar och patienter/medborgare som är i behov av logoped stöd, bland annat så finns inte möjligheten till utredning och dyslexidiagnos i Jämtland. 

  Anette Rydström informerar nämnden om SKR-s nyhetsbrev psykisk hälsa, och informerar om flera olika webbinarier som erbjuds.

   

 • Verksamhetsområdeschef Mikael Lec Alsén tog emot nämnden på Köpmangatan 24 och presenterade de olika verksamheterna. Därefter fick nämnden en visning av lokalerna.

 • Nästa sammanträde 22 september 2022

 • Ordförande Kia Carlsson avslutar sammanträdet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.