Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Besök av nya Regiondirektören.

 •   4

  Föredragningslista fastställs

 •   6

  Stödpersonsverksamheten

 •   7

  Rekrytering av ny tjänsteperson

 • Vårdansvarskommittén Socialdepartementet - Information om möjlighet att lämna skriftliga inspel till Vårdansvarskommittén.

 • Avslutade aktiviteter:

  Regionfullmäktige 28/11

  VSP användargrupp 28/11, 5/12, 12/12, 19/12, 16/1

  Nationell presidiekonferens 29-30/11

  Möte område patientsäkerhet 5/12

  LSG patientsäkerhet 6/12

  Tillgänglighetsrådet 7/12

  Hållbart ledarskap (utb Ulrika) 13/12

  Hälso- och sjukvårdsnämnd 13/12

  Miun (ssk) 18/12

  LSG Patientsäkerhet 10/1

  Kommande aktiviteter:

  VSP användargrupp 30/1

  LSG patientsäkerhet 7/2

  Nationellt tjänstepersonsnätverk  8/2

  Regionfullmäktige 13-14/2

  IVO-patientnämnderna styrgrupp 15/2

  IVO - PaN norra regionerna 21/2

  LSG patientsäkerhet 13/3

  Regional politikerkonferens (digitalt, via Teams) 17/4 

  Regionfullmäktige 23-24/4

  Miun Ssk-programmet 8/5

  Regionfullmäktige 18-19/6

  Regionfullmäktige 22-23/10

  Regionfullmäktige 26/11

   

   

      

 • Uppföljning internkontrollplan december 2023

  Samtliga identifierade risker är hanterade/åtgärdade och bedömningen är att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande.

  Bilagor

 • Samtliga mål och aktiviteter, förutom en aktivitet, har uppfyllts under året. Den aktivitet som inte kunnat slutföras beror på regionövergripande förseningar i införandet av nya avvikelsesystemet, och ligger utom vår kontroll.

  Under året har patientnämnden tagit emot 557 synpunkter och klagomål på vården. De vanligaste synpunkterna berör brister i delaktighet, information, undersökning/bedömning, diagnos samt bemötande.

  Under 2023 tog patientnämndens förvaltning emot över 250 telefonsamtal som var av rådgivande/informerande karaktär.

  Den sista december 2023 pågick totalt nio stödpersonsuppdrag. Under året har sex nya stödpersonsuppdrag tillsatts.

  Under året har flera aktiviteter utförts med syfte att utveckla och förbättra verksamheten

  Patientnämnden redovisar per den sista december ett ekonomiskt överskott på +336 tKr.

  Bilagor

 • Patienter och närståendes synpunkter och klagomål.

  Under 2023 tog patientnämnden emot 557 klagomål och synpunkter, vilket är färre jämfört med förra året. De vanligaste inkomna klagomålen handlade om brister i vård och behandling samt brister i kommunikationen mellan vårdgivare och patient. Andra stora problemområden rör synpunkter på tillgänglighet samt brister i vårdansvar och organisation. 59 procent av ärendena avsåg kvinnors vård, och den till antalet största åldersgruppen är personer mellan 70–79 år.

  Patienten som medskapare för en säker vård – ur ett patientnämndsperspektiv.

  Patientnämnden har under året särskilt uppmärksammat patienten som medskapare för en säker vård, vilket var årets tema för den internationella patientsäkerhetsdagen. Patientnämnden noterar att vårdgivare många gånger, utifrån en enskild synpunkt vidtar förbättringsåtgärder på en övergripande nivå, vilket leder till att vården blir bättre och säkrare för många. Åtgärderna handlar bland annat om att utarbeta nya rutiner, förändrade arbetssätt, vårdskadeutredningar, systematiskt lärande av inträffade händelser, eller att patienter involveras i förbättringsarbeten.

  Vi noterar att patientnämndsärenden efterfrågas i större utsträckning av olika verksamheter inom regionen, där olika typer av patienterfarenheter efterfrågas för att utgöra en del av patientperspektivet i förbättringsarbeten och beslutsunderlag. Denna utveckling ses som mycket positiv, och stärker patientnämndens, och framför allt patienters och närståendes roll i patientsäkerhetsarbetet.

  Vad har vi sett?  

  Något som återkommande framkommer i patienter och närståendes berättelser när det gäller primärvården är upplevelser av brister i kontinuitet och delaktighet, känslan av att inte bli tagen på allvar, en avsaknad av helhetssyn på människan samt svårigheter att komma i kontakt med vården. Dessa faktorer är avgörande för att bedriva en personcentrerad vård.

  Det saknas ett uttalat vårdansvar och kompetens inom regionen för patienter med selektiv mutism (ofrivillig tystnad), från det att patienten fyllt 18 år. Detta leder till att patienter bollas mellan olika verksamheter, och leder till negativa konsekvenser för patienten. 

  Patientnämndens informationsuppdrag.

  I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Under 2023 tog patientnämndens förvaltning emot drygt 250 telefonsamtal som var av rådgivande/informerande karaktär.

  Stödpersonsverksamheten.

  Under året har sex nya stödpersonsuppdrag tillsatts. Tillgången på stödpersoner är god, Under året har två utbildningsdagar erbjudits stödpersonerna.  

  Utvecklingsarbeten.

  Årets utvecklingsarbeten har fokuserat på att förbättra och anpassa arbetssätten och rutinerna för klagomålshantering. Patientnämndens förvaltning har HBTQI- och mångfaldsdiplomerats.    

   

  Bilagor

 • Planeringsförutsättningarna för 2024 är goda, där vi ur ett ekonomiskt perspektiv bedömer att vi kommer att ha en budget i balans. Däremot kommer vi utifrån regionens ansträngda ekonomiska läge arbeta aktivt och göra medvetna val för att hålla nere kostnadsökningar, och göra besparingar där det är möjligt.

  Under året kommer arbetet med att göra patientnämnden och vår verksamhet känd att fortsätta, bland annat genom att nya informationsfilmer kommer att produceras. Vi har under senaste åren arbetat med att effektivisera och kvalitetsutveckla vår ärendehantering, bland annat genom införandet av tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se, telefonväxel, samt att skrivelser skickas via diariet. Vi ser att det även finns fortsatta förbättringar att genomföra inom det området.

  Under 2023 HBTQI- och mångfaldsdiplomerades förvaltningen. Som fortsatt kompetensutveckling inom området planerar förvaltningen att under 2024 genomföra en e-utbildning i Mänskliga rättigheter, framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

  Bilagor

 • Patienten som medskapare för en säker vård - ur ett patientnämndsperspektiv.

 • 14 mars 2024

 •   17

  Mötet avslutas

 • Ordförande Harriet Jorderud önskar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

 • Lise Hjemgaard Svensson väljs att justera dagens protokoll.

 • Regiondirektören Sara Leweretz informerade nämnden om färdplan 2030 samt de prioriterade fokusområden som planeras för 2024. Nämnden informeras om omorganisationen för utveckling och digitalisering, och de ekonomiska utmaningar som hälso - och sjukvården har. 

 • Föredragningslista fastställs.

 • § 5

  Föregående protokoll

 • Stödpersonsansvarig Örjan Sundberg avger rapport om antal pågående stödpersons uppdrag.

 • Förvaltningschef informerar nämnden om att rekrytering av ny tjänsteperson är tillsatt och vederbörande påbörjar sin tjänstgöring 1 mars 2024.

 • Vårdansvarskommittén Socialdepartementet - Information om möjlighet att lämna skriftliga inspel till Vårdansvarskommittén.

 • Nämnden informeras om kommande och avslutade aktiviteter.

   

   

      

 • § 10

  Uppföljning internkontrollplan 2023

 • Förvaltningschef informerar nämnden om att samtliga mål och aktiviteter, förutom en aktivitet, har uppfyllts under året. Nämnden informeras om antal synpunkter och klagomål och övriga rådgivningssamtal som patientnämnden mottagit och hanterat under 2023. Nämnden får information om antal pågående stödpersonsuppdrag per den sista december 2023 samt att under året har flera aktiviteter utförts med syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Patientnämnden informeras om att verksamheten redovisar ett ekonomiskt överskott.

   

 • Förvaltningschef informerar nämnden om iakttagelser som gjorts under 2023.

  Patientnämnden tog emot 557 klagomål och synpunkter 2023, vilket är färre jämfört med förra året. De vanligaste inkomna klagomålen handlade om brister i vård och behandling samt brister i kommunikationen mellan vårdgivare och patient. 

  Patientnämnden har under året särskilt uppmärksammat patienten som medskapare för en säker vård, vilket var årets tema för den internationella patientsäkerhetsdagen. 

  Vi noterar att patientnämndsärenden efterfrågas i större utsträckning av olika verksamheter inom regionen, där olika typer av patienterfarenheter efterfrågas för att utgöra en del av patientperspektivet i förbättringsarbeten och beslutsunderlag. Denna utveckling ses som mycket positiv, och stärker patientnämndens, och framför allt patienters och närståendes roll i patientsäkerhetsarbetet.

  Vad har vi sett?  

  Något som återkommande framkommer i patienter och närståendes berättelser när det gäller primärvården är upplevelser av brister i kontinuitet och delaktighet, känslan av att inte bli tagen på allvar, en avsaknad av helhetssyn på människan samt svårigheter att komma i kontakt med vården. Dessa faktorer är avgörande för att bedriva en personcentrerad vård.

  Det saknas ett uttalat vårdansvar och kompetens inom regionen för patienter med selektiv mutism (ofrivillig tystnad), från det att patienten fyllt 18 år. Detta leder till att patienter bollas mellan olika verksamheter, och leder till negativa konsekvenser för patienten. 

  Patientnämndens informationsuppdrag.

  I patientnämndens uppdrag ingår att tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Under 2023 tog patientnämndens förvaltning emot drygt 250 telefonsamtal som var av rådgivande/informerande karaktär.

  Stödpersonsverksamheten.

  Under året har sex nya stödpersonsuppdrag tillsatts. Tillgången på stödpersoner är god, Under året har två utbildningsdagar erbjudits stödpersonerna.  

  Utvecklingsarbeten.

  Årets utvecklingsarbeten har fokuserat på att förbättra och anpassa arbetssätten och rutinerna för klagomålshantering. Patientnämndens förvaltning har HBTQI- och mångfaldsdiplomerats.    

   

 • Förvaltningschef presenterar verksamhetsplanen där planeringsförutsättningarna för 2024 är goda, där vi ur ett ekonomiskt perspektiv bedömer att vi kommer att ha en budget i balans. Däremot kommer vi utifrån regionens ansträngda ekonomiska läge arbeta aktivt och göra medvetna val för att hålla nere kostnadsökningar, och göra besparingar där det är möjligt.

  Under året kommer arbetet med att göra patientnämnden och vår verksamhet känd att fortsätta, bland annat genom att nya informationsfilmer kommer att produceras. Vi har under senaste åren arbetat med att effektivisera och kvalitetsutveckla vår ärendehantering, bland annat genom införandet av tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se, telefonväxel, samt att skrivelser skickas via diariet. Vi ser att det även finns fortsatta förbättringar att genomföra inom det området.

  Under 2023 HBTQI- och mångfaldsdiplomerades förvaltningen. Som fortsatt kompetensutveckling inom området planerar förvaltningen att under 2024 genomföra en e-utbildning i Mänskliga rättigheter, framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

 • Förvaltningschef presenterade rapporten: Patienten som medskapare för en säker vård - ur ett patientnämndsperspektiv. Nämnden informerades om ett nytt PM gällande patientmedverkan som myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterat. Promemoria nås på nedanstående länk.

  Patientmedverkan skapar värde i utvecklingen av vården | Vård- och omsorgsanalys (vardanalys.se)

 • Skyddsombud och förvaltningschef informerar nämnden om utförd skyddsrond.

 • § 16

  Nästa sammanträde

 • Ordförande Harriet Jorderud avslutar sammanträdet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.