Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  North Sweden European Office

 •   4

  Återrapport politikerforum

 •   5

  Uppföljning från tidigare sammanträden: Strukturfonder

 •   6

  Paus

  • Återrapport från möte med Thomas Eneroth

  • Övrigt

 •   8

  Länsgemensam påverkansagenda

 •   9

  Ärenden till nästa sammanträde

 •   10

  Övriga frågor

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

   

  Punkt 8 Länsgemensam påverkansagenda (RUN/168/2020) och punkt 10 Övriga frågor utgår.

  Punkt 8 ersätts av Återrapportering från Primärkommunala samverkansrådet.

 • Mikael Jansson, chef på North Sweden European Office (NSEO) föredrar punkten.

   

  Mikael ger en bakgrund till vad NSEO är, uppdraget och ger en uppdatering av läget utifrån en PPT. Från och med 2024 måste ett nytt avtal för kontoret vara på plats, varför processen med att få till det avtalet nu ska påbörjas.

   

  Mikael ger en översikt av EU:s olika ekonomiska stöd av relevans. Sammanfattningsvis är det vissa positiva saker som händer och vissa negativa. Exempelvis minskar stödnivån från 50 till 40 procent i regionalfonden, vilket innebär att mer medfinansiering krävs. Det är en särskild utmaning.

   

  En OECD-studie nämns om vår norra region. Vidare redogör Mikael för arbete med att försöka vända storstadsfokus till "smarta regioner". Det blir uppdaterade statsstödsregler 2022. EU:s Green Deal diskuteras och som en viktigt del av det skogens betydelse och perspektiv och skogsbruk.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts bl.a. följande.

  -          Infrastruktur. Det är inte bara Norrbottniabanan som är viktig för norra Sverige, utan även Norra stambanan och kopplingen till Norge. Mer investeringar krävs där. Ett problem är att EU tänker i "korridorer" när det gäller järnväg. Men, tvärstråken är också viktiga och kopplingen till Norge, vilket behöver bli tydligare i påverkansarbetet.

  -          JTF. Det är inte bra om ERUF-medel används som medfinansiering, eftersom det i så fall, i princip, inte blir några pengar kvar.

  -          Hur NSEO agerar i det långsiktiga arbetet. Det finns en styrmodell, ett verksamhetsdirektiv. Det är övergripande. Sedan verksamhetsplan med insatsområden, som följs upp i en verksamhetsberättelse. Pandemin har varit ett stort hinder, men det finns en plan för att lyssna in mer av regionerna och kommunernas behov i fysiska möten. Att diskutera utmaningar och möjligheter blir viktigt under de närmsta månaderna.

 • Elise Ryder Wikén föredrar ärendet.

   

  Regeringskansliet (Näringsdepartementet) bjuder in regionernas ansvariga politiker för Regional utveckling fyra gånger/år.

   

  1:1-medeln diskuterades. Region Jämtland Härjedalen har en annan syn på hur de ska användas jämfört med regeringen. En annan fråga som var uppe var valutakursomräkningen, som ger mer pengar till Norrland. Det är viktigt att dessa extra medel får användas och att denna möjlighet finns kvar. Vidare diskuterades ett sammanhållet uppföljningssystem för landsbygdspolitiken, Statskontorets rapport om samverkan mellan regioner och länsstyrelser, liksom att ERUF-programmet är förskjutet.

   

  Infrastruktur. Här blev det en tydligare diskussion om enskilda objekt än det vanligtvis brukar vara. Även bredbandsmålen togs upp och svårigheterna att nå de målen. Infrastruktur och att hela Sverige ska leva var två frågor Elise särskilt lyfte, där ett viktigt budskap var att investeringar även måste göras i Norrlands inland.

   

  ESF – vårt NUTS-område. I vår region görs ingen extra utlysning av medel. Det är fel, så ska det inte hanteras. Det regionala EFS-rådet, en myndighet under regeringen, tar beslut om när utlysning ska göras. En extra utlysning görs dock i hela övriga Sverige. Påverkansinsatser krävs för att få till en extra utlysning även i vår region.

   

  Elise kommer att skicka ut framtida kallelser till Politikerforum till övriga ledamöter i RSR.

 • Anna Halvarsson redogör för arbetet med strukturfonderna.

   

  Programperioden är försenad, vilket innebär att genomförandeperioden blir kortare. Anna ger en överblick av aktuella frågor i de olika fonderna, bl.a. möjligheter att använda medel för finansiering av bredbandsutbyggnad.

 • Bredband

  Peter Adolfsson föredrar punkten.

   

  ERUF-medel - Det flaggas för att det ska komma mer pengar p.g.a. valutaomvandlingseffekter. Det kan handla om ca 20 miljoner kr, som ska delas med Västernorrland. Det finns redan en behovskartläggning och upparbetad samverkan med relevanta aktörer. Det bör därför gå att ansöka om sådana pengar, om en utlysning av extra medel görs. Dock är det endast 50 procent finansiering, vilket inte räcker. Annan medfinansiering måste därför till. Tidigare har det skett med 1:1-medel.

   

  Fråga ställs om PTS hantering av 1.6 miljarder kr. Svar ges att PTS handlägger enligt principen ”mest uppkoppling/krona”. Ca 482 miljoner kr av dessa pengar ska delas ut i Norrland, vilket riskerar att leda till att utbyggnad kommer att ske utmed kusten. Ingen ny information finns om beviljade projekt. Peter Adolfsson och Åsa Hernerud ombeds att försöka få till ett uppföljande möte med Digitaliseringsminister Anders Ygeman.

   

  Peter informerar även om Telias uppdatering av 4G och 5G-nätet, liksom om nedstängning av 2G och 3G-näten.

   

  Återrapport från möte med Thomas Eneroth

  Elise Ryder Wikén föredrar punkten.

   

  För två veckor sedan ägde ett möte med Infrastrukturministern rum. En PM hade skickats till Infrastrukturdepartementet inför mötet. Tyvärr var det problem med uppkopplingen, så det blev bara 15 minuter möte i stället för 30 minuter som planerat. Mötet var sammanfattningsvis en besvikelse. Ett uppföljande möte begärdes, dock finns i dagsläget inget besked i frågan.

   

  Infrastrukturministern kommer att besöka Krokom på onsdag, inbjuden av (S). KSO:erna från (S) kommer att träffa ministern en kort stund. En diskussion förs om hur påverkan kan ske gentemot ministern.

   

  Övrigt

  Bosse Svensson informerar om en godsutredning och etableringen av en godsterminal. Utredningen visar på fördelar att flytta över gods från lastbil till järnväg. Det är rimliga kostnader i sammanhanget. Det kan finnas möjlighet att få finansiering antigen via Klimatklivet eller stadsmiljöavtal.

   

  Vidare lyfts att det är dåligt utrett vilka åtgärder som krävs för att nå restidsmålen för sträckan Ånge-Östersund på Mittbanan. Möjliga åtgärder för att avhjälpa bristerna diskuteras.

 • Bosse Svensson ger en kort återrapportering från förmiddagens möte i Primärkommunala samverkansrådet.

  • Godsutredning (Östersunds kommun),

  • Infrastruktur och bredband.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.