Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Elise Ryder Wikén (M), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 41

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen i enlighet med reglementet.

 • Ordföranden går igenom föregående protokoll.

   

  Inga synpunkter framförs.

 • Göran Hallman (Region JH) och Catrin Skoglund (Länsstyrelsen) föredrar punkten.

   

  Göran Hallman inleder och föredrar bakgrunden till frågan. En ANDT/S-strategi har utarbetats av Länsstyrelsen i Jämtlands län inom ramen för nätverket Folkhälso-Z. I arbetet har ANDT-samordnare från primärkommunerna deltagit, liksom personal från Region Jämtland Härjedalen.

   

  Catrin Skoglund går igenom skälen till att det förebyggande arbetet är viktigt. Den nationella strategin och dess sju målområden presenteras. Den nationella strategin är vägledande för Jämtlands regionala strategi.

  Vidare presenteras den nya regionala strategin – syfte, övergripande mål, processen för framtagande, berörda aktörer, övergripande struktur och målområden, respektive regional övergripande handlingsplan. 

   

  Jörgen Persson kompletterar informationen med hur dokumentet har tagits fram och förankrats i länet.

   

  I den efterföljande diskussionen ställer ledamot fråga om vilka skillnader den nya strategin medför och vad som kommer att bli bättre i praktiken. Svar ges att den nya strategin är kort, koncis och lättare att följa upp. Ledamöterna konstateras att det finns mycket att göra med tanke på hur situationen med främst alkohol och droger i samhället ser ut. Detta mot bakgrund av bl.a. avloppsmätningar av förekomst av droger på olika platser i regionen.

   

  Skolans roll diskuteras, där problem finns i acceptansen från rektorer att arbeta med ANDTS-frågor, då det inte ses som skolans primära uppdrag. Vidare diskuteras föräldrars roll och hur de kan nås av insatser, bl.a. genom föräldraskapsutbildningar m.m. Det konstateras att omfattande resurser finns i länet, men att resurserna behöver samordnas bättre.

   

  Det förebyggande arbetet och vad det egentligen innebär i praktiken diskuteras.

   

  Avslutningsvis informerar Catrin Skoglund om att en konferens mot cannabis kommer att anordnas i länet i oktober 2022.

  Bilagor

 • En kort diskussion förs om vad som behöver göras i närtid för att kommunalförbundet ska kunna bildas, liksom hur avtalen med Region JH ska skrivas om.

   

  En diskussion förs om ”ZAPPA-avtalet” och Z-online med Region JH och andra frågor som ligger utanför den nuvarande kommunala överenskommelsen.

   

  En återkoppling efterfrågas av ledamöter från kommunerna kring, vad som uppfattas som, Region JH:s restriktiva ”policy” gällande samverkan i IT-frågor. Detta efter ett mejlutskick från Region JH till kommunerna nyligen, som Daniel Danielsson fått vidarebefordrat till sig från sin organisation. Företrädare för Region JH tydliggör att det inte finns någon sådan "policy" inom Regionen. Däremot kan Regionen enligt kommunallagen inte utföra primärkommunala uppdrag. Region JH ska återkoppla ett mer utförligt svar kring vad som gäller vid nästa RSR den 29 augusti 2022.

 • Daniel Danielsson informerar om att Continental In i Åre har tecknat avtal med Migrationsverket om 379 ukrainska flyktingar i Åre kommun. Det finns dock stora problem kring de primärkommunala uppdragen kopplat till dessa flyktingar i kommunen, dvs. skola, vård och omsorg.

   

  Även andra kommuners situation gällande flyktingar från Ukraina diskuteras och de utmaningar som finns kopplat till det.

 • Ordföranden går igenom bakgrunden till besöket.

   

  Anna Halvarsson kompletterar. Det ska vara ett lanseringsevent mellan EU KOM och SE i Sverige. Det var tidigare planerat till Gävle, men har ändrats till Jämtland då kommissionären vill se samiska projekt och lära sig mer om samiska frågor. Kommissionären kommer till Östersund den 16 juni på kvällen. Innehållet i programmet presenteras.

   

  Några projekt har tagits fram för att kunna presentera frågor Jämtland Härjedalen vill påverka, bl.a. hur ESF-medel ska kunna nyttjas bättre, bättre matchning av kompetens inom ramen för ERUF osv.

   

  Ledamöter uttrycker att kommissionären behöver komma ut för att se ”glesheten” i länet. Det går inte att uppleva om hon bara rör sig i eller nära Östersund. Vidare bör de problem och strukturer som behöver stödjas visas upp ute i ”verkligheten”. Svar ges att den ambitionen har funnits, men att det har varit svårt att få till. Kommissionären vill även se ”lyckade projekt”, där EU-medel har hjälpt till. Det är mycket som är oklart i nuläget och mycket styrs från EU Kommissionen och Regeringskansliet.

   

  En diskussion förs om hur vi från Jämtland Härjedalen framöver ska kunna bjuda in och ligga på förhand, bl.a. när det gäller påverkansarbetet mot regeringen. Detta så vi kan visa upp det vi vill få fram, vårt ”budskap”.

 • Eva Aliris, ny verksamhetsutvecklare, presenterar sig för Samverkansrådet.

   

  Företrädare för regionen kompletterar information med bakgrunden till att tjänsten som verksamhetsutvecklare har tillkommit m.m. Verksamhetsutvecklaren är anställd på 25 procent fr.o.m. den 23 maj och går upp till 75 procent efter sommaren. Huvuduppdraget är att se över samverkansfora mellan kommun och region samt samarbetsformerna. I det ingår att se över Länspartnerskapet, för att hitta en fungerande regional förankring där även Länsstyrelsen ingår. I tidigare dialog med Regionens samverkansråd har förslag lyfts att se hur Västernorrland har organiserat sig.

 • Peter Adolfsson, regional bredbandskoordinator, föredrar punkten med stöd i en PPT och i kallelsen utskickat underlag.

   

  Medfinansiering ERUF

  Omkring 172 miljoner kr har fördelats till bredband under nästa programperiod (gemensamma medel med Västernorrland).

  ERUF-stödet ger dock endast 40 procent finansiering, varför en större andel medfinansiering numera krävs. Viss del kan sedan tas från 1:1-medel. Aktörerna anser dock att i många fall krävs upp till 75 procent eller mer i medfinansiering, eftersom de endast går in med medel som täcker upp maximalt 25 procent, ofta lägre, i projekten. Peter går igenom olika finansieringsalternativ och graden av medfinansiering. Syftet är att lyfta hur mycket medfinansiering som kommer att krävas och vilka alternativ som finns.

   

  Ledamot lyfter att det handlar om medel för ”ortssammanbindande” fiber, vilket gör att det inte går att direkt knyta intäkter till dessa projekt. Det krävs även accessnät för att kunna koppla in kunder och på så sätt få lönsamhet i projekten.

   

  De främsta behoven finns i Strömsund, Härjedalen och Ragunda kommuner.

   

  Västernorrland har en annan struktur, som gör att de i högre grad kan samsöka i större projekt. Det är därför viktigt att Jämtland Härjedalen förbereder ansökningar som är välgrundade och ”starka”/konkurrenskraftiga.

   

  Regionalt bredbandslyft

  Peter Adolfsson presenterar möjligheten att ta fram ett utbildningsprogram, ett ”regionalt bredbandslyft”. Finansiering kan ske via kanalisationsmedel (1, 3 miljoner kr totalt finns att tillgå). Det skulle handla om en heldag.

   

  Företrädare för kommunerna anser att en sådan utbildning är önskvärd, men att den i så fall bör genomföras sent under hösten 2022.

  Bilagor

 • Maria Kumpula föredrar punkten med stöd i en PPT.

  Maria går igenom vad som nyligen har hänt i S3 och vad som är aktuellt just nu.  Vidare presenteras upplevda farhågor och utmaningar, som har fångats upp. ”Smart specialisering” kommer att byta namn till ”regionala innovationsplattformar”.

  Diskussionen tar utgångspunkt i följande frågor:

  1.       Vad är efterfrågan?

  2.       Hur vill ni att vi möter upp behoven framåt?

  3.       Vad är det för slags verktyg för styrning som ni vill se?

   

  Ledamöterna ställer frågor om vad som efterfrågas och vilka aktiviteter det skulle kunna handla om, i förhållande till EU-finansiering.

   

  Ledamot uttalar att företagare ofta efterfrågar bättre infrastruktur, kommunikationer och skolor osv., dvs. frågor som inte direkt ryms inom S3. Det är även svårt att förhålla sig till frågan eftersom det är ”vagt i kanterna”. Svar ges att S3 handlar om en inriktning, en vilja att ta sig till ett önskat läge i framtiden och hur det ska göras.

   

  Nästa steg blir att försöka få ner konkreta behov och utmaningar på kommunal nivå. Maria Kumpula har bokat in kommunträffar i september.

 • Ordföranden presenterar frågan utifrån, i kallelsen, utskickat underlag.

   

  Strömsund (Susanne), Ragunda (Mikael), Krokom (Karin) och Berg (Therese) anmäler sig intresserade av att delta i dialogen med utredningen.

   

  Åsa Hernerud kommer att återkomma till kommunerna när utredaren har återkopplat.

  Bilagor

 • Åsa Hernerud föredrar bakgrunden till frågan.

  Det handlar nu om Fas 3 i ett Vinnova-projekt om lokal utveckling/platsutveckling. Det har handlat om att bygga samverkansstrukturer. Nu är det främst fråga om att bredda projektet.

   

  Daniel Danielsson anser att många bra och roliga idéer har kommit fram inom ramen för projektet, men ser brister i leverans. Åre kommuns fastighetsbolag har sagt nej till att delta, men Åre kommun har ännu inte tagit ställning. Mikael Westin kompletterar med att det också finns en viss tveksamhet i Ragunda inför att delta i projektet.

   

  Information ges om att även Länsstyrelsen är tveksam till att gå med i nästa fas av projektet.

 • § 53

  Val av ny vice ordförande i RSR

 • Kompetensförsörjning

  Ledamot ställer fråga om hur vi arbetar gemensamt med kompetensförsörjning i Jämtland Härjedalen.

  En diskussion förs utifrån den kommande stora bristen på kompetent personal och hur Jämtland Härjedalen ska arbeta framöver för att kunna tillgodose behoven.

   

  God och nära vård

  Ledamot lyfter fråga om var alla utvecklingsmedel tar vägen inom God och nära vård, varför inte mer pengar kommer från Region JH ut i kommunerna?

  En diskussion förs om hur den här frågan ska tas vidare.

   

  Leader

  Ledamot ställer fråga om exakt vilka summor som kommunerna ska betala. Svar ges att mer information i frågan kommer ges senare under året. 

   

   

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca Kl. 16:20.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.