Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 • Statusuppdatering

 •   6

  Uppföljning 2022: Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Smart specialisering (S3)

 • Uppföljning från RSR 7 november 2022, § 85.

 • Information om Region JH:s arbete med att stärka samiskt inflytande genom ev. implementering av FN:s Urfolksdeklaration.

  Bilagor

 • Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk som samlar förtroendevalda från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

  EFNS har ingen gemensam budget. Det totala beloppet för gemensamma kostnader delas lika mellan de fyra länen vid årets slut och sekretariatet skickar en faktura till respektive region. Om region och kommunförbund i ett län önskar dela på kostnaderna ska det meddelas sekretariatet.

  Antalet rapportörer i EFNS är tre per region med ett tillfälligt undantag för Jämtland Härjedalen som har fyra under mandatperioden 2018–2022.

  I enlighet med tidigare överenskommelse (RUN/123/2020) har mandatfördelningen inom EFNS fördelats jämnt mellan Region Jämtland Härjedalen och primärkommunerna, med två platser vardera. Överenskommelsen gäller för samma tid som Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan 2019–2021 (RUN/34/2018). Detta då kommunerna genom överenskommelsen finansierat vissa uppdrag kopplat till EU-frågor, däribland Europaforum. Med anledningen av att den kommunala överenskommelsen upphör att gälla 2022-12-31 behöver det nu fastställas en ny överenskommelse för hur mandatfördelningen i EFNS ska se ut, och hur kostnaderna fördelas.

  Under 2023 ska EFNS utreda antalet rapportörer per region. Tills att utredningen är genomförd gäller fortsatt det tillfälliga undantaget för Jämtland Härjedalen som därmed har fyra rapportörer. I förslaget till ny överenskommelse föreslås att dessa rapportörsplatser fortsatt fördelas på vardera två från kommunerna och två från Region Jämtland Härjedalen.

  Bilagor

 • När Regionförbundet Jämtlands län avslutades och uppgick i Region Jämtland Härjedalen 2015 beslutade ägarna, landstinget och åtta kommuner, att förbundets egna kapital skulle läggas i en gemensam pott för att finansiera projekt och aktiviteter av gemensamt intresse för länets utveckling. Ytterligare medel har tillförts potten. Användning av medel beslutas av regionala utvecklingsnämnden (RUN), efter förslag från regionens samverkansråd (RSR). Totalt uppgår potten för närvarande till 7 837 108 kr.

  Regionens samverkansråd behandlade den 7 november 2022, § 82, frågan om tillfälligt förstärkt finansiering av Jämtland Härjedalen Turism (JHT) under 2023. Vid sammanträdet beslutade RSR följande:

  1. Ett inriktningsbeslut om att ge stöd till JHT för 2023.

  2. Ett beslutsunderlag ska presenteras med information om bl.a. exakt summa, vad pengarna ska användas till och vad som händer om mer pengar inte beviljas osv.

  3. Frågan ska tas upp på nytt den 12 december 2022, utifrån ett beslutsunderlag som skickas ut i förväg.

   

  Mot bakgrund av att RUN är beslutande organ för ianspråktagande av den gemensamma potten har JHT den 21 november 2022 inkommit med en ansökan till Region Jämtland Härjedalen, se bilaga. Ansökan är undertecknad av VD för JHT och uppgår till totalt 1 500 000 kr. Pengarna ska finansiera en översyn av gällande ägarandelar i föreningen, som bättre skulle harmonisera med nuvarande medlemmars behov. Därmed läggs förutsättningarna för en långsiktig finansiering. Ytterligare bakgrund och nulägesbild beskrivs i ansökan.

  Tillfälligt förstärkt ekonomiskt stöd till JHT för 2023 bör betalas ut från den gemensamma utvecklingspotten till det nya kommunförbundet, i syfte att nyttjas för ändamålet.

  Bilagor

  • Enkät inom ramen för OECD-studien över de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland (NSPA)

  Bilagor

 •   12

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Elise Ryder Wikén (M), hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

 • § 88

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen i enlighet med reglementet.

 • Ordföranden går igenom föregående protokoll.
  Inga synpunkter framförs på protokollet.

 • Daniel Danielsson informerar och ger en rapport om status i arbetet med bildandet av
  kommunförbund. Ett styrelsemöte kommer att hållas på fredag i den här veckan.

   

  Information och dialog om processen framåt med Regionen sker främst på tjänstemannanivå.

 • Uppföljning från Regionens samverkansråd den 7 november 2022, § 85. Anna Halvarsson föredrar punkten.

   

  Det är en liknande situation och problematik över hela Sverige med att många projektansökningar fått avslag från förvaltande myndigheter.

   

  Ett särskilt möte har hållits med Tillväxtverkets juridiska experter kring innovationskluster. Enligt statsstödsreglerna krävs 50 procent egen medfinansiering vilket är ett stort hinder för utvecklande av innovationskluster i vår region. Europaforum Norra Sverige har drivit på förändringar av undantagen från statsstödsregler gentemot EU Kommissionen. Tillväxtverket delar synen på problematiken och driver i sin tur samma fråga gentemot Regeringskansliet; Regeringskansliet gentemot EU Kommissionen. I avvaktan på att statsstödsregelverket eventuellt förändras så diskuterades vid mötet om möjliga vägar för att komma framåt med innovationsstödjande strukturer i regionen, denna dialog fortsätter. Tillväxtverket kommer också att kalla berörda parter som fick avslag på innovationskluster till ett informationsmöte om specifikt innovationskluster.

   

  Ytterligare ett möte med Tillväxtverket ska äga rum på fredag i den här veckan med fokus på mobilisering inför kommande utlysningar.

   

  Ledamot ställer fråga om hur omfattande ändringar som har skett i programmet och om de är avgörande, eller är det tolkning av programmet som är problemet. Ordföranden svarar att det handlar om både och. Det är flera delar: Vi behöver arbeta både för att förändra regelverket och för att hitta rutiner för dialog kring ansökningar och laglighetsprövning. Tillväxtverket har även framfört förslag om ”skrivarstugor” för att underlätta ansökningsprocessen för de sökande.

   

  En svårighet som lyfts är att få de som har lämnat in ansökningar om bra projekt, men fått avslag, att lämna in en ny ansökan. Region Jämtland Härjedalen behöver snabbt komma ut med information till berörda som har gjort ansökningar om hur processen ska drivas framåt så snart analysen och dialogen med Tillväxtverket är klar.

 • Amelie Rahbek och Maria Kumpula presenterar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

  Amelie, som är ny ansvarig för smart specialisering, presenterar sig. Maria Kumpula kommer framöver att främst fokusera på genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

   

  Aktuella frågor presenteras. Det handlar bl.a. om

  ·       Resurssättning av arbetet utifrån nya arbetssätt,

  ·       Rikta om olika mer specifika regionala strategier och koppla till RUS,

  ·       Vägar till hållbar utveckling, t.ex. en ny samisk utvecklingsstrategi,

  ·       Översyn av erbjudande kring företags- och projektstöd,

  ·       Revidering av ramverk för uppföljning och utvärdering,

  ·       Intern verksamhetsutveckling,

  ·       Inbjudan till PRI:o-träffar,

  ·       Planering inför 2023.

   

  Ledamot lyfter vikten av att, inom ramen för lokala utvecklingsstrategier, ta fram underlag inför nästa programperiod inom EU. Det är viktig att bygga underifrån till nästa programperiod. Maria Kumpula håller med och svarar att vi inom Jämtland Härjedalen behöver visa EU vilka effekter vi får ut av gleshetsmedlen. Vi behöver kunna svara på varför dessa medel är viktiga och vad de medför för nytta.

   

  I diskussionen lyfter ledamöter även vikten av att skapa statistik redan nu, för att möjliggöra ett bra upplägg inför nästa programperiod. Vi behöver avsätta finansiering till att ta fram bra underlag. PO5 är ett bra verktyg. Företrädare för kommunerna uppger att de gärna har dialog med Region Jämtland Härjedalen om den här processen så snart kommunförbundet har etablerats.   

   

   

 • När Regionförbundet Jämtlands län avslutades och uppgick i Region Jämtland Härjedalen 2015 beslutade ägarna, landstinget och åtta kommuner, att förbundets egna kapital skulle läggas i en gemensam pott för att finansiera projekt och aktiviteter av gemensamt intresse för länets utveckling. Ytterligare medel har tillförts potten. Användning av medel beslutas av Regionala utvecklingsnämnden, efter förslag från Regionens samverkansråd. Totalt uppgår potten för närvarande till 7 837 108 kr.

  Regionens samverkansråd behandlade den 7 november 2022, § 82, frågan om tillfälligt förstärkt finansiering av Jämtland Härjedalen Turism under 2023. Vid sammanträdet beslutade Regionens samverkansråd följande:

  1. Ett inriktningsbeslut om att ge stöd till Jämtland Härjedalen Turism för 2023.

  2. Ett beslutsunderlag ska presenteras med information om bl.a. exakt summa, vad pengarna ska användas till och vad som händer om mer pengar inte beviljas osv.

  3. Frågan ska tas upp på nytt den 12 december 2022, utifrån ett beslutsunderlag som skickas ut i förväg.

   

  Mot bakgrund av att Regionala utvecklingsnämnden är beslutande organ för ianspråktagande av den gemensamma potten har Jämtland Härjedalen Turism den 21 november 2022 inkommit med en ansökan till Region Jämtland Härjedalen, se bilaga. Ansökan är undertecknad av VD för Jämtland Härjedalen Turism och uppgår till totalt 1 500 000 kr. Pengarna ska finansiera en översyn av gällande ägarandelar i föreningen, som bättre skulle harmonisera med nuvarande medlemmars behov. Därmed läggs förutsättningarna för en långsiktig finansiering. Ytterligare bakgrund och nulägesbild beskrivs i ansökan.

  Tillfälligt förstärkt ekonomiskt stöd till Jämtland Härjedalen Turism för 2023 bör betalas ut från den gemensamma utvecklingspotten till det nya kommunförbundet, i syfte att nyttjas för ändamålet.

   

  Företrädare för kommunerna lyfter att de inte har hunnit prata ihop sig inför beslut. Vidare lyfts att det skulle behövas ett bättre underlag och analys av vad Jämtland Härjedalen Turism långsiktigt ska göra och hur behoven ser ut. Ordföranden sammanfattar Regionens bild och förutsättningarna inför 2023. En diskussion följer om för- och nackdelar med Jämtland Härjedalen Turism och hur framtida finansiering kan ske och om dessa extra medel ska betalas ut för 2023. Flera ledamöter framför tveksamheter kring att ta pengar ur potten för att ge till Jämtland Härjedalen Turism: Det finns så många andra prioriterade saker som behöver finansiering. Vidare kommer uppstarten av kommunförbundet att kräva extra medel framöver. Det finns alternativkostnader och det är viktigt att ha ett bredare perspektiv på den här frågan.

   

  Ledamot presenterar bakgrunden till att Region Jämtland Härjedalen har stått för finansiering av Jämtland Härjedalen Turism. En diskussion följer om bas-, kontra projektfinansiering och de alternativ som står till buds.

  Bilagor

 • Anna Kråik Åström och Johan Palm föredrar med stöd i en PPT (skickas ut separat) information om Region Jämtland Härjedalens arbete med att stärka samiskt inflytande, främst genom ev. implementering av FN:s Urfolksdeklaration.

   

  Bakgrunden till arbetet presenteras, liksom vilka bindande urfolksrättigheter som aktualiseras. Vidare presenteras slutsatserna ur utredningen om hur Urfolksdeklarationen skulle kunna genomföras i Regionen. Organisation för genomförande, både internt respektive på den samiska sidan, förevisas.

   

  I den efterföljande diskussionen ställer ledamöter frågor kring vad det här arbetet innebär för bl.a. landrättigheter och regional utveckling.

   

  Anna och Johan erbjuder kommunföreträdarna att komma och informera mer utförligt om arbetet i kommunerna. I så fall behöver det ske senast under april 2023, eftersom Region Jämtland Härjedalen avser att fatta beslut i frågan före sommaren 2023.  

  Bilagor

 • Europaforum Norra Sverige är ett nätverk som samlar förtroendevalda från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Europaforum Norra Sverige är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Europaforum Norra Sverige bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

  Europaforum Norra Sverige har ingen gemensam budget. Det totala beloppet för gemensamma kostnader delas lika mellan de fyra länen vid årets slut och sekretariatet skickar en faktura till respektive region. Om region och kommunförbund i ett län önskar dela på kostnaderna ska det meddelas sekretariatet.

  Antalet rapportörer är tre per region, med ett tillfälligt undantag för Jämtland Härjedalen som har fyra under mandatperioden 2018–2022.

  I enlighet med tidigare överenskommelse (RUN/123/2020) har mandaten fördelats jämnt mellan Region Jämtland Härjedalen och primärkommunerna, med två platser vardera. Överenskommelsen gäller för samma tid som Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan 2019–2021 (RUN/34/2018). Detta då kommunerna genom överenskommelsen finansierat vissa uppdrag kopplat till EU-frågor, däribland Europaforum. Med anledningen av att den kommunala överenskommelsen upphör att gälla 2022-12-31 behöver det nu fastställas en ny överenskommelse för hur mandatfördelningen i Europaforum Norra Sverige ska se ut, och hur kostnaderna fördelas.

  Under 2023 ska Europaforum Norra Sverige utreda antalet rapportörer per region. Tills att utredningen är genomförd gäller fortsatt det tillfälliga undantaget för Jämtland Härjedalen som därmed har fyra rapportörer. I förslaget till ny överenskommelse föreslås att dessa rapportörsplatser fortsatt fördelas på vardera två från kommunerna och två från Region Jämtland Härjedalen.

   

  Ordföranden utvecklar hur Regionen har tänkt kring antalet rapportörer. Förslaget innebär att det väljs fyra rapportörer. Om det däremot endast skulle komma att bli tre rapportörer från Jämtland Härjedalen kommer Regionen att dra tillbaka en av sina två, så det blir en från Regionen respektive två från kommunerna.

   

  Ledamot ställer fråga om hur det är tänkt att kostnaderna ska fördelas. En diskussion om kostnaderna följer. Åsa Hernerud svarar hur kostnaderna ska fördelas. 

  Bilagor

 • Ordföranden föredrar det tillagda ärendet om OECD-enkäten, som har skickats ut till ledamöter och ersättare inför sammanträdet.

 • Ordföranden tackar deltagarna för det här sammanträdet, liksom hela den innevarande mandatperioden.

  Mötet avslutas ca kl. 15:50.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.