Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 • Statusuppdatering

 •   6

  Uppföljning 2022: Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Smart specialisering (S3)

 • Uppföljning från RSR 7 november 2022, § 85.

 • Information om Region JH:s arbete med att stärka samiskt inflytande genom ev. implementering av FN:s Urfolksdeklaration.

  Bilagor

 • Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk som samlar förtroendevalda från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

  EFNS har ingen gemensam budget. Det totala beloppet för gemensamma kostnader delas lika mellan de fyra länen vid årets slut och sekretariatet skickar en faktura till respektive region. Om region och kommunförbund i ett län önskar dela på kostnaderna ska det meddelas sekretariatet.

  Antalet rapportörer i EFNS är tre per region med ett tillfälligt undantag för Jämtland Härjedalen som har fyra under mandatperioden 2018–2022.

  I enlighet med tidigare överenskommelse (RUN/123/2020) har mandatfördelningen inom EFNS fördelats jämnt mellan Region Jämtland Härjedalen och primärkommunerna, med två platser vardera. Överenskommelsen gäller för samma tid som Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan 2019–2021 (RUN/34/2018). Detta då kommunerna genom överenskommelsen finansierat vissa uppdrag kopplat till EU-frågor, däribland Europaforum. Med anledningen av att den kommunala överenskommelsen upphör att gälla 2022-12-31 behöver det nu fastställas en ny överenskommelse för hur mandatfördelningen i EFNS ska se ut, och hur kostnaderna fördelas.

  Under 2023 ska EFNS utreda antalet rapportörer per region. Tills att utredningen är genomförd gäller fortsatt det tillfälliga undantaget för Jämtland Härjedalen som därmed har fyra rapportörer. I förslaget till ny överenskommelse föreslås att dessa rapportörsplatser fortsatt fördelas på vardera två från kommunerna och två från Region Jämtland Härjedalen.

  Bilagor

 • När Regionförbundet Jämtlands län avslutades och uppgick i Region Jämtland Härjedalen 2015 beslutade ägarna, landstinget och åtta kommuner, att förbundets egna kapital skulle läggas i en gemensam pott för att finansiera projekt och aktiviteter av gemensamt intresse för länets utveckling. Ytterligare medel har tillförts potten. Användning av medel beslutas av regionala utvecklingsnämnden (RUN), efter förslag från regionens samverkansråd (RSR). Totalt uppgår potten för närvarande till 7 837 108 kr.

  Regionens samverkansråd behandlade den 7 november 2022, § 82, frågan om tillfälligt förstärkt finansiering av Jämtland Härjedalen Turism (JHT) under 2023. Vid sammanträdet beslutade RSR följande:

  1. Ett inriktningsbeslut om att ge stöd till JHT för 2023.

  2. Ett beslutsunderlag ska presenteras med information om bl.a. exakt summa, vad pengarna ska användas till och vad som händer om mer pengar inte beviljas osv.

  3. Frågan ska tas upp på nytt den 12 december 2022, utifrån ett beslutsunderlag som skickas ut i förväg.

   

  Mot bakgrund av att RUN är beslutande organ för ianspråktagande av den gemensamma potten har JHT den 21 november 2022 inkommit med en ansökan till Region Jämtland Härjedalen, se bilaga. Ansökan är undertecknad av VD för JHT och uppgår till totalt 1 500 000 kr. Pengarna ska finansiera en översyn av gällande ägarandelar i föreningen, som bättre skulle harmonisera med nuvarande medlemmars behov. Därmed läggs förutsättningarna för en långsiktig finansiering. Ytterligare bakgrund och nulägesbild beskrivs i ansökan.

  Tillfälligt förstärkt ekonomiskt stöd till JHT för 2023 bör betalas ut från den gemensamma utvecklingspotten till det nya kommunförbundet, i syfte att nyttjas för ändamålet.

  Bilagor

 •   11

  Övriga frågor

 •   12

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.